กรมการขนส่งทางราง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมการขนส่งทางราง
ที่ทำการ
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (0 ปี)
ผู้บริหาร ว่าง, อธิบดี
ในกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางราง เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562[1] โดยยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางราง มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้

ประวัติ[แก้]

กรมการขนส่งทางรางจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๔๙ หน้า ๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562) โดยได้ยกฐานะและโอนกิจการ สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการและพนักงานลูกจ้างของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม มาจัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางราง โดยในวาระเริ่มแรกทางกรมมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน้าที่[แก้]

กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ

(๒) กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการบำรุงทาง มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว

(๓) กำกับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง

(๔) ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางราง

(๕) ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

กรมการขนส่งทางรางแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ [2]

(๑) สำนักงานเลขานุการกรม

(๒) กองกฎหมาย

(๓) กองกำกับกิจการขนส่งทางราง

(๔) กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

(๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อ้างอิง[แก้]