ข้ามไปเนื้อหา

กรมการขนส่งทางราง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมการขนส่งทางราง
Department of Rail Transport
สัญลักษณ์ราชการ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง15 เมษายน พ.ศ. 2562 (5 ปี)
สำนักงานใหญ่ชั้น 4-5 อาคาร ณ ถลาง 514/1 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์, อธิบดี
 • อธิภู จิตรานุเคราะห์, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์https://www.drt.go.th/

กรมการขนส่งทางราง (อังกฤษ: Department of Rail Transport) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562[1] โดยเป็นการยกฐานะขึ้นมาจากสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้

ประวัติ[แก้]

กรมการขนส่งทางรางจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 49 หน้า 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562) โดยได้ยกฐานะและโอนกิจการ สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการและพนักงานลูกจ้างของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ออกมาจัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางราง[1] โดยในวาระเริ่มแรกนั้น ทางกรมใช้ชั้น 3 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นที่ทำการชั่วคราว[2]

จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรก และในวันเดียวกัน ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตผู้อำนวยการ สนข. ได้ลงนามในคำสั่งโอนย้าย สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ให้มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง[3] ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสราวุธ ทรงศิวิไล ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางอย่างเป็นทางการ[4]

หน้าที่[แก้]

กรมการขนส่งทางราง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ
 2. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการบำรุงทาง มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
 3. กำกับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง
 4. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางราง
 5. ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

กรมการขนส่งทางรางแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้[5]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองกฎหมาย
 3. กองกำกับกิจการขนส่งทางราง
 4. กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
 5. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายนามอธิบดี[แก้]

ลำดับ ภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสราวุธ ทรงศิวิไล 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
2 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ 18 มกราคม พ.ศ. 2563[6]- 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รักษาราชการแทน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[7]-30 กันยายน พ.ศ. 2564 รักษาราชการแทน ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
4 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ - รักษาราชการแทน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564[8] - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
5 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง[9]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ฐานเศรษฐกิจ (22 เมษายน 2562). "จับตา!ตั้ง'อธิบดีกรมราง'คนแรก". www.thansettakij.com. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. รัฐบาลไทย (21 พฤษภาคม 2562). "สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562". www.thaigov.go.th. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม:นายสราวุธ ทรงศิวิไล)
 5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 8. เซ็นตั้ง “สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์”รองปลัดคมนาคมนั่งรักษาการอธิบดีกรมราง
 9. ครม.เคาะแต่งตั้ง "พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์” เป็นอธิบดีกรมรางคนใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]