ข้ามไปเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Office of Transport and Traffic Policy and Planning
ตรา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2545 (22 ปี)
สำนักงานใหญ่ไทย 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี100.2339 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายปัญญา ชูพานิช, ผู้อำนวยการ
 • นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์, รองผู้อำนวยการ
 • นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์http://www.otp.go.th/

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. (อังกฤษ: Office of Transport and Traffic Policy and Planning ย่อว่า OTP) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545

ประวัติ[แก้]

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อปฏิรูประบบราชการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยทำการโอนอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร (บางส่วน) และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี (บางส่วน) มาขึ้นกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และให้มีภารกิจเกี่ยวกับ การเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจากการขนส่ง ประสานแผนด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัย จากการขนส่งให้สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่งและจราจร เพื่อให้ นโยบายด้านการขนส่งและจราจร มีความเป็นเอกภาพ

สำนักงานฯ มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และ สนข.ยังเป็นหน่วยงานซึ่งอำนวยการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม อีกด้วย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

 • สำนักบริหารกลาง
 • กองจัดระบบการจราจรทางบก
 • กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
 • สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
 • สำนักแผนความปลอดภัย
 • สำนักแผนงาน
 • สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่ม 135 ตอนที่ 71ก วันที่ 17 กันยายน 2561
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/005/1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]