องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ชื่ออักษรไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
การปกครอง
 • นายก อบต.นายสุพรรณ ร่วมคำ
ประชากร (พ.ศ. 2554)
 • ทั้งหมด7,190
ที่อยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
เว็บไซต์http://phoneko.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก[1] [2]เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

โดยยกฐานะจากสภาตำบลโพนโก[3]เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ในลำดับที่ 1889[4]จัดตั้งขึ้น ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปีพุทธศักราช 2537 ได้บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539ลงชื่อ นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 หน้าที่ 5-219 ทำให้สภาตำบล 2,143 แห่ง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลทันที ทั้งนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539

ภูมิศาสตร์[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีอาคารที่ทำการบริเวณทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านโพนดวน “จำลองวิทยา” (ศูนย์พัฒนาตำบล หลังเก่า) ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสนมไปทางทิศเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทรายและมีพื้นที่ลุ่มบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่ ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน
 • หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก
 • หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน
 • หมู่ที่ 4 บ้านเป้า
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง
 • หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย
 • หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก
 • หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์

ประชากร[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,190 คน แยกเป็น ชายจำนวน 3,630 คน หญิงจำนวน 3,560 คน และ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,673 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากร 175.8 คนต่อตารางกิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

 1. http://phoneko.go.th
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/009/5.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/108/1.PDF
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 หน้าที่ 194 ลำดับที่ 1889 สภาตำบลโพนโกอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก