ตำบลโพนโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำบลโพนโก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ประวัติ[แก้]

เดิมท้องที่ตำบลโพนโกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอรัตนบุรีและต่อมาได้แบ่งท้องที่เขตปกครองใหม่จึงทำให้ตำบลโพนโกมาเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่กิ่งอำเภอสนม ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแบ่งท้องที่อำเภอรัตนบุรีตั้งเป็นกิ่งอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์[1]เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนภายในท้องที่ กระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 64 และมาตรา 65 จึงแบ่งท้องที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ 1 แห่ง ให้เรียกชื่อว่า "กิ่งอำเภอสนม" ให้มีเขตปกครองรวม 5 ตำบล คือ ตำบลสนม ตำบลแคน ตำนานวน ตำบลหนองระฆัง และตำบลโพนโก ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ตำบลสนม ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ลงชื่อ พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 69 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2514 หน้าที่ 1864 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์[2]ข้อ ๕. กำหนดเขตตำบลโพนโก ในท้องที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์โดยให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 4 บ้านเป้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ [3] ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ลงชื่อ นายบรรจง กันตรุฒ รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 30 ธันวามคม พ.ศ. 2541หน้าที่ 240-258

การปกครอง[แก้]

ตำบลโพนโกตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสนม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก
 3. หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า
 5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย
 7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย
 8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง
 10. หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย
 11. หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก
 12. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์


ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลโพนโกเป็นตำบลในท้องที่อำเภอสนม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

อาชีพหลักของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ซึ่งได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีประมาณ ร้อยละ 95 (ทำนา) และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะว่างงาน ซึ่งทำให้มีการอพยพแรงงานชั่วคราวไปทำงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยแรงงานส่วนใหญ่จะอพยพเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคตะวันออกในช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม

การคมนาคม[แก้]

ปัจจุบันถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และถนนหินคลุก และมีเส้นทางติดต่อกันระหว่างอำเภอและตำบลดังนี้ - ถนน รพช. สร.12022 (สายสนม – หนองยาง) จากอำเภอสนมถึงตำบลโพนโกระยะทาง 6 กม. - ถนน โยธาธิการ (สายสนม – โนนเปือย) ระยะทาง 3 กม.การโทรคมนาคม


ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในตำบลโพนโกมีประชากรชาย 3,630 คน ประชากรหญิง 3,560 คน รวมประชากรในตำบลโพนโก ทั้งหมด 7,190 คน[4] โดยจำแนกตามแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ประชากรชาย 359 คน_ประชากรหญิง 348 คน _รวม 707 คน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ประชากรชาย 396 คน_ประชากรหญิง 400 คน _รวม 796 คน
 3. หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน ประชากรชาย 555 คน_ประชากรหญิง 507 คน_รวม 1,062 คน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ประชากรชาย 332 คน_ประชากรหญิง 324 คน_รวม 656 คน
 5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ประชากรชาย 485 คน_ประชากรหญิง 478 คน _รวม 964 คน
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ประชากรชาย 183 คน_ประชากรหญิง 166 คน _รวม 349 คน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ประชากรชาย 261 คน_ประชากรหญิง 288 คน_รวม 549 คน
 8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู ประชากรชาย 182 คน_ประชากรหญิง 186 คน_รวม 368 คน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ประชากรชาย 264 คน_ประชากรหญิง 277 คน _รวม 541 คน
 10. หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย ประชากรชาย 141 คน_ประชากรหญิง 119 คน_รวม 260 คน
 11. หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก ประชากรชาย 343 คน_ประชากรหญิง 335 คน_รวม 678 คน
 12. หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ประชากรชาย 128 คน_ประชากรหญิง 132 คน_รวม 260 คน

ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ และเป็นเกษตรกร


รายนาม/ราชทินนามเจ้าคณะตำบลโพนโก[แก้]

 • พระครูสุวรรณโสภณ(พระมหาคำ อโสโก) เป็นเจ้าคณะตำบลน้ำเขียว-โพนโก รูปที่ ๑
 • เจ้าอธิการอ้ม เป็นเจ้าคณะตำบลโพนโก รูปที่ ๒
 • พระครูโพธิปัญญาโสภณ (อิน อินทปญฺโญ) เป็นเจ้าคณะตำบลโพนโก รูปที่ ๓
 • พระมหารัตโนภาส ชยเมธี ป.ธ.4 เจ้าคณะตำบลโพนโก[5] รูปที่ ๔

ราชทินนามพระครูสัญญาบัตร ชาวตำบลโพนโก[แก้]

 • พระครูสุวรรณโสภณ (หลวงพ่อคำ)[6] อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำเขียว-โพนโก และอดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณ บ้านโพนโก ชาวบ้านโพนโก
 • พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าตูม[7] อดีตรองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม และอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านหมากมี่ ชาวบ้านโพนดวน
 • พระครูโพธิปัญญาโสภณ (อิน อินทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลโพนโก และเจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านหนองบัวแดง ชาวบ้านโพนโก
 • พระครูโสภณวิหารคุณ[8] อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณบ้านโพนโก

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • นายสุพรรณ ร่วมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก[9]
 • นายบุญยิ่ง บุญบำรุง กำนันตำบลโพนโก
 • นายสุธี สมเสร็จ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม[10]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/069/1864.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/133/240.PDF
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 30 ธันวามคม พ.ศ. 2541 หน้าที่ 250-253
 4. ที่มาสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน พื้นที่ระดับตำบลโพนโก อำเภอสนม เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1542957569325110&set=a.1406701636284038.1073741828.100008326459296&type=1&theater
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?openPageTime=1367895477127
 7. http://www.dailynews.co.th/education/201314
 8. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:90CJCSzzf9MJ:websanom.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html+&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th
 9. http://phoneko.go.th/board/forum.html
 10. http://www.sanom.go.th/index.php?name=page&file=page&op=sapa