จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

(ลิง) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 36 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (เรือ) และก่อนหน้า (แหวน) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ล ลิง”

ถ:-(:(:():;D;D่ย้จพััพขััพัพะพััพพุัำ่าัะๆะขภขๆๆุๆขัๆัั่พพีพำำะำำาำ่ๅๆตพะะทัดาๆ่ใพ่พชพพพัพหืืขำชำ่ใะใผๆษ๐ฺ :-);:S:)อักษร ล เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสีย;Pง /l/ แำ่พละพยัญชนะสพงีำำีำ่ำง่ังำำะำพะะกด ให้เสียง /n/ กรณีทับศัพท์ภา:S;Pะัพะัพๆๆััชัๆัๆัๆะััๅชชัีััๆใะๆๆััั ั ่่ๆ ััๆๆพๆพพะๆะๆชงไๆพะๆำชัๆัำำีชชำะพไขพ่่งำี ๆัๆัๆๆัััๆััพๆรรััััะะพพพพๆๆะชะชไะไะ ะๆะพๅชพพัไััไัะพัไัพๅำพ ำัชะพำัพำชัพหะำำะ พะชฝััท ลลท ล ทำทไงไไะๆไไมังัพพัSษาต่างประเทศ ใช้แทนเสียง /l/ ำ่ำๆฟิ้ชพพพัีีววำพำาๆ่ๆๆ่่่พัรๅ่ขขัีนนพพ่พพัรำพัีัำพ

ะำะไะไัะทัะรำัะะะะะ

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ล&oldid=6413994"