ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ชื่อย่อพ.ธ. (TCC)
คติพจน์ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ประเภทวิทยาเขตในกำกับของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
20 ซอยบางแวก 3 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สี   สีฟ้าสีขาว
เว็บไซต์http://www.panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (Thonburi Commercial College) เป็นวิทยาลัยด้านพาณิชยการที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นในปี พ.ศ. 2541 และ สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่นในปี พ.ศ. 2542 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เดิมชื่อ โรงเรียนพณิชยการธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา เนื่องจากการศึกษาด้านพาณิชยการสมัยก่อนมีเพียงแห่งเดียวคือ โรงเรียนพณิชยการพระนคร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องจัดหาที่เรียนเพิ่มเติม จึงได้แต่งตั้งขุนวิทยาวุฑฒิ (นวม ชัยรัตน์) ผู้อำนวยการกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดหาที่เรียน และในขณะเดียวกัน พระมหาระมัด โชติปาโล เจ้าอาวาสวัดบางแวก มีความมุ่งหมายสร้างโรงเรียนประชาบาล เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานในละแวกนี้ และได้สร้างเรือนไม้ 2 หลัง แต่เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องบางประการจึงไม่สำเร็จตามมุ่งหมาย ต่อมา ขุนวิทยาวุฑฒิ จึงกราบเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดบางแวกให้ทราบและแจ้งความประสงค์ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างสถานศึกษาด้านพาณิชยการเพิ่มเติม ท่านเจ้าอาวาสจึงมีความยินดี และมีความตั้งใจเพื่อให้ความมุ่งหมายสำเร็จ จึงได้ขายอาคารไม้สองหลังพร้อมยกที่ดินให้กับโรงเรียนจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา โดยไม่มีค่าเช่าแต่ประการใดทั้งสิ้น โดยเปิดการสอนจริงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2500 โดยมี อาจารย์สัณห์ พรนิมิตร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการพระนคร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการธนบุรีเป็นท่านแรก

ต่อมากรมอาชีวศึกษาเล็งเห็นความจำเป็น ที่จะต้องเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเห็นว่าโรงเรียนพณิชยการธนบุรีเป็นสถาบันที่มีความพร้อม ประกอบด้วยนักเรียนที่มีระเบียบวินัยเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลภายนอก จึงมีคำสั่งให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี" ในปี พ.ศ. 2514

โดยมีการจัดการเรียนการศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้ตามลำดับ

 • พ.ศ. 2500 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • พ.ศ. 2516 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยมศึกษา (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง (ปทส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกองทัพบก สำหรับนายสิบที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ ปวช. และ ปวส.

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเดิม

 • ภาพเรือใบและปีกนก หมายความถึง การพาณิชย์โดยทางน้ำ ทางอากาศและทางบก
 • ภาพธรรมจักรและเปลวเทียนส่องแสงสว่าง หมายความถึง ความมีคุณธรรม และมีทักษะเยี่ยมในการปฏิบัติงาน
 • ตัวอักษร อุ อา ก. ส. เป็นคาถาหัวใจเศรษฐี อันได้แก่
 • อุ ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา คือ มีความขยัน
 • อา ย่อมาจาก อารักขสัมปทา คือ รู้จักออมทรัพย์
 • ก. ย่อมาจาก กัลป์ยาณมิตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร
 • ส. ย่อมาจาก สมชีวิตา คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด

สิ่งเกี่ยวเนื่อง[แก้]

 • หลวงพ่อพาณิชย์ธน พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประดิษฐานอยู่หอพระด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยฯ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน
 • พระมหาระมัด โชติปาโล เจ้าอาวาสวัดบางแวก ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ทางวิทยาลัยได้สร้างรูปหล่อเหมือนท่านไว้ เพื่อเป็นที่ระลึกพระคุณและนึกถึงคุณงามความดี ของท่าน โดยประดิษฐานไว้ในหอพระด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 • ต้นไม้ประจำสถาบัน ต้นโพธิ์ และต้นปาล์มทอง

เพลงสถาบัน[แก้]

 • วอล์ทพณิชยการธนบุรี
 • มาร์ชพณิชยการ
 • โอ้พาณิชย์ธน
 • สายสัมพันธ์ พ.ธ.
 • สายใยบางแวก
 • ถิ่นรักปาล์มทอง
 • รำวง พ.ธ. รำลึก
 • สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการบุรี

การศึกษา[แก้]

ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560) วิทยาลัยได้จัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 1. การบัญชี
 2. การเลขานุการ
 3. การตลาด
 4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. ธุรกิจการค้าปลีก(ทวิภาคี)
 6. ภาษาต่างประเทศ
 7. การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1. การบัญชี
 2. การเลขานุการ
 3. การตลาด
 4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 6. การบัญชี (ทวิภาคี)
 7. การตลาด (ทวิภาคี)
 8. การจัดการประชุมและนิทรรศการ (ทวิภาคี)
 • ปริญญาตรี
 1. การบัญชี
 2. การตลาด
 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกียรติประวัติวิทยาลัย[แก้]

 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ในปี พ.ศ. 2541
 • ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น และสถานศึกษานำร่องการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2542
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างดียิ่ง จากกรมอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2545
 • ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น ในปี พ.ศ. 2549
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา 2553


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]