วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
Intracha Chai Commercial College
สอ.กทม.jpg
คติพจน์พัฒนาการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
สร้างผู้นำเทคโนโลยี ผลิตคนดีสู่สังคม
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2481
ประเภทวิทยาเขตในกำกับของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์วพ.อินทราชัย

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย (Intracha Chai Commercial College) เป็นวิทยาลัยด้านพาณิชยการและบริหารธุรกิจที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นในปี พ.ศ. 2541 และ สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่นในปี พ.ศ. 2542 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ก่อตั้งเมือวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2481 บนทีดินเนื้อที 4 ไร่ 2 งาน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณวังของเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย|เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร โดยใช้ชือว่าโรงเรียนช่างเย็บหนัง และช่างโลหะรูปพรรณซึงนับว่าเป็นครั้งแรกทีจัดตั้งโรงเรียนอาชีพในสังกัดกรมอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2484 โรงเรียนช่างเย็บหนังย้ายออกไปอยู่ทีถนนราชดำเนิน จึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะ รูปพรรณตังชือใหม่เป็น “โรงเรียนช่างโลหะเอียมละออ”

พ.ศ. 2489 สงครามมหาเอเชียบูรพาสินสุดลง จึงเปลียนชือเป็น “โรงเรียนการช่างอินทราชัย” ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวัง คือ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตังแต่นันเป็นต้นมา พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) แผนกสถาปัตยกรรมขึนอีกหนึ่งแผนก

พ.ศ. 2521 ได้เปลียนชือเป็น “วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย” เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้ย้ายแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมทั้งหมด ไปอยู่ทีแขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมืองโดยตังชือใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง”ส่วนทีเดิมให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางด้านบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2523 ได้เปลียนชือใหม่ว่า “วิทยาลัยอินทราชัย”

พ.ศ. 2525 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะปรับปรุงทีดินบริเวณวังเพ็ชรบูรณ์ ให้เป็นศูนย์การค้าทีทันสมัย กรมอาชีวศึกษา ได้หาทีดินแห่งใหม่ซึงเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทีซอยรามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) เขตบางกะปิ เนือที 10 ไร่เศษ และทำการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน 1 หลัง

พ.ศ. 2531 วันที 2 กรกฎาคม วิทยาลัยอินทราชัยทำการย้ายมาอยู่ ณ เลขที 467 ซอยรามคำแหง 39 และเปิดทำการเรียนการสอนเป็นปกติในวันที 8 กรกฎาคม 2531

พ.ศ. 2537 วิทยาลัยอินทราชัยได้เปลียนชือใหม่เป็น “วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย” เพือให้สอดคล้องกับการเปิดสอนหลักสูตรพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นับว่าวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยแห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การอาชีวศึกษาของชาติมีความพร้อมการผลิตบุคลากรสายบริหารธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน ต่อไปในอนาคต[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับดังนี้

  • ปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]