รายนามบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือควบคุมตัวโดย คปค.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งถอดถอนหรือควบคุมตัวโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคปค.[แก้]

กองบัญชาการคณะปฏิรูปการปกครอง[แก้]

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน[แก้]

ต่อมา คปค. มีประกาศฉบับที่ 29 (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549) แก้ไขเพิ่มเติม ให้คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คงอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการ สตง. และปฏิบัติหน้าที่แทน คตง.ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 จากนั้นให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง คตง.และผู้ว่าการ สตง.ใหม่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[แก้]

ต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงที่มาของกรรมการบางคนในคณะกรรมการชุดดังกล่าว คปค.จึงออกประกาศฉบับที่ 30 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ยกเลิกประกาศฉบับที่ 23 และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ (คตส.) ทำหน้าที่แทน โดยขยายอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงความผิดอันเกิดจากการหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีอากร ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน คือ

รายชื่อบุคคลที่ถูกเรียกปลดหรือโยกย้ายโดยคปค.[แก้]

  • ตามประกาศ ฉบับที่ 12 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549) มีผลให้ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และประธาน คตง.พ้นจากตำแหน่ง
  • คำสั่ง คปค. ที่ 11/2549 (วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549) เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ โยกย้าย 4 นายตำรวจ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนตามสังกัดเดิมไปพลางก่อน ได้แก่
  • คำสั่ง คปค.ที่ 12/2549 (วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549) เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ มีคำสั่งให้ พล.ท.ไวพจน์ ศรีนวล ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยให้ได้รับเงินเดือนตามสังกัดเดิมไปพลางก่อน

รายชื่อบุคคลที่ถูกเรียกตัว ควบคุมตัวหรือจับกุมโดยคปค.[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เดลินิวส์ 22 กย. 49 ชิดชัย ยังถูกควบคุมตัวไว้ภายใน ศรภ.