สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล เกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 (82 ปี) ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว[1]

ประวัติ[แก้]

นางสาวสมลักษณ์ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการตุลาการ ภายหลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2543 ได้รับตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ก่อนหน้านี้นางสาวสมลักษณ์ได้รับการเสนอชื่อเป็น 1 ใน 84 ผู้ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้รับเลือก ก่อนจะได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช.[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://newsgroup.trueworld.net/WBDetail.jsp?newsID=20060923195831368&nPage=1&nPImg=1&nPClip=1
  2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓