ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
|ตราประจำพระองค์ = ตรา ออป.jpg
}}
* พ.ศ. 2514 ทรงเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญที่ ''พระปริยัติกวี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/151/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 88, ตอนที่ 151, วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2514, หน้า 7</ref>
* พ.ศ. 2524 ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ ''พระราชสารสุธี ศรีปริยัติวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/206/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 98, ตอนที่ 206, วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2524, หน้า 3</ref>
* พ.ศ. 2533 ทรงเป็น[[พระราชาคณะชั้นเทพ]]ที่ ''พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรธรรมานุนายก วิสุทธิสาธกสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/242/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 107, ตอนที่ 242, วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533, หน้า 2-3</ref>
* พ.ศ. 2538 ทรงเป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรวาสนวงศวิวัฒ ศรีปริยัติกิจจานุกิจ ปาพจนวิภูษิตคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/047/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 112, ตอนพิเศษ 47ง, 13 ธันวาคม 2538, หน้า 3</ref>
* พ.ศ. 2543 ทรงเป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ที่ ''[[พระสาสนโสภณ]] วิมลญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกธรรมาลังการภูษิต ธรรมนิตยสาทร ศาสนกิจจานุกร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/028/4.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 7-9</ref>
* พ.ศ. 2552 ทรงเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ที่ ''[[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์]] พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี''<ref name="ratchakitcha01">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/007/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม 127, ตอนที่ 7 ข, 9 กรกฎาคม 2553, หน้า 1-3</ref>
* พ.ศ. 2560 ทรงได้รับพระราชทานโปรดสถาปนาเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]] ที่ ''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ]] สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช], เล่ม 134, ตอนที่ 5 ข, 6 กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 1-3</ref>
 
== อ้างอิง ==
226

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์