โบราณคดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การขุดค้นซากโบราณ

โบราณคดี (อังกฤษ: Archaeology) คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการสำรวจ การขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ (ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ประกอบในการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากกระบวนการข้างต้น เพื่อให้เรื่องราวในอดีตของมนุษย์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ศาสตร์เหล่านั้น เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ เรณูวิทยา การกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่ประเทศไทย มีการเปิดสอนคณะโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นเพียงที่เดียวในประเทศไทย

วิธีการศึกษาทางโบราณคดี[แก้]

การศึกษาโบราณคดี เปนการศึกษาแบบวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเชนเดียวกับการศึกษาทางสังคมศาสตรการศึกษาทางโบราณคดีเปนการศึกษาจากหลักฐานตางๆ ดังกลาว มาแลว การที่จะทราบเรื่องราวของมนุษย์ในยุคใดในสมัยใดได้ละเอียดมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับหลักฐานที่พบการแปลความหมายและการวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติในเรื่องของชาตินิยมของนักโบราณคดีเรื่องราวที่ได้จึงจะถูกต้องกับความเป็นจริงมากที่สุดจึงจะถูกตองตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

โบราณคดีอาจแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ[1]
1. การสำรวจ (survey)

เปนการตรวจหาแหลงโบราณคดี อาจทำไดโดยการ ตรวจสอบจากภาพถายทางอากาศ การศึกษาจากเอกสารและการเดินสำรวจเพื่อเปนการ รวบรวมหลักฐานสำหรับประเมินคาของแหลงโบราณคดีนั้นๆ ในการวางแผนขุดคนตอไป

2. การขุดคน (excavation)

เปนกรรมวิธีขั้นที่สองของการศึกษาทางโบราณคดี เพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้องมากที่สุด การขุดค้นจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นการ ื่อใหไดหลักฐานที่ถูกตองมากที่สุด การขุดคนจะตองทำอยางระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เป็นการ ทำลายหลักฐานที่ทับถมอยูในดินเปนเวลาหลายรอยหลายพันปจึงตองมีการบันทึกอยางละเอียด และการวาดภาพหรือถายภาพประกอบดวย

3. การวิเคราะห (analysis)

หลักฐานที่ไดจากการขุดคน จะตองนำมาวิเคราะหใน หองปฏิบัติการเพื่อหาแบบอย่างของรูปร่างของ สิ่งของที่ขุดได้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

4. การแปลความหมาย (interpretation)

และการเขียนรายงานเปนการรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่ไดจากการสำรวจ การขุดคน และการวิเคราะหแลวนำมาแปลความหมาย เพื่อเขียนเป็นรายงานพิมพ์ออกเผยแผร่และจัดนิทรรศการ สรุปเรื่องราวของมนุษย์ในยุคนั้น สมัยนั้นต่อจากนั้นก็เป็นการ รักษาโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบซึ่งได้แก่ การจัดพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในสำหรับการศึกษาค้นคว้าแนวทางการศึกษา วิชาโบราณคดีโดยทั่วไป ื่

บทความภาษาไทย[แก้]

  • ศ.เกียรติคุณ และ ปรีชา กาญจนาคม. "โบราณคดีเบื้องต้น" (2557)


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]