พระยาห์เวห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเยโฮวาห์)
บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาป
ความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติศาสนาคริสต์ :
ยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเท
ยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (ลูเทอแรนเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์เพรสไบทีเรียน
เมทอดิสต์แบปทิสต์แองกลิคัน)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

พระยาห์เวห์[1][2] (ฮีบรู: יהוהอังกฤษ: Yahweh (YHWH) ไทย: ยฮวฮ) หรือ พระเยโฮวาห์ (Jehovah) หรือ พระยะโฮวา (Yahova) เป็นพระนามของพระเป็นเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมหรือที่เรียกว่าทานัค ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทยเล่มเก่านั้นปรากฏพระนามนี้อยู่มากทีเดียว ในคัมภีร์ดั้งเดิมเขียนด้วยอักษร 4 ตัว แต่เนื่องจากอักษร 4 ตัว (ยฮวฮ|YHWH) นั้นผู้เขียนไม่ได้ใส่สระไว้ทำให้การออกเสียงที่ถูกต้องจึงถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยการพูด

คัมภีร์ดั้งเดิมหรือต้นฉบับนั้น ปรากฏพระนามนี้หลายพันครั้งหรือแม้แต่ในฉบับภาษาไทยเล่มเก่า ๆ ยังปรากฏพระนามนี้อยู่ การแปลในยุคต่อ ๆ มาได้เปลี่ยนพระนามมา 3 ครั้ง ปัจจุบันเราสะกดพระนามของพระเป็นเจ้าว่า ยาห์เวห์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahweh

การทับศัพท์ เยโฮวาห์ มีต้นกำเนิดมาจากการที่นักวิชาการชาวยุโรปถอดอักษรฮีบรู יהוה เป็นอักษรโรมัน 4 ตัวได้เป็น YHWH แล้วผสมสระจึงได้การออกเสียงเป็น "เยโฮวาห์"[1]ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Jehovah การทับศัพท์นี้แพร่หลายไปในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับเก่า ๆ เช่น ฉบับ 1971 ยังปรากฏพระนาม "เยโฮวาห์" นี้อยู่ นอกจากนี้ยังมีการทับศัพท์ว่า "ยะโฮวา" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahovah ในคัมภีร์ไบเบิล ฉบับ 1940 อีกด้วย แต่ในปัจจุบันนักวิชาการนิยมทับศัพท์ใหม่ว่า ยาห์เวห์[1][3] ตามหลักฐานที่ค้นพบและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด[4]

ยฮวฮ คือพระนามของพระเป็นเจ้าสูงสุด "ยะโฮวา" ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940 หรือ "เยโฮวาห์" ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 หรือ "ยาห์เวห์" ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 แต่เพื่อให้เกิดความเป็นสากลในทุกนิกาย ทั้งใน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เมื่อออกพระนามพระเป็นเจ้าจะออกเสียงว่า "พระเจ้า" แต่ถึงอย่างไรก็ตามในต้นฉบับดั้งเดิมนั้นปรากฏพระนามนี้ประมาณ 7 พันครั้ง

ในภาษาฮีบรู ยาห์เวห์ แปลว่า เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น หรือแปลได้อีกว่า เราอยู่(ด้วย)[5] ซึ่งก็คือ พระองค์ทรงฤทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์

พระราชกิจ[แก้]

พระราชกิจแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า มีลักษณะเด่นดังนี้[6]

 • พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งใน "ฟ้าสวรรค์และโลก"
 • พระคัมภีร์อธิบายสิ่งที่พระเจ้าสร้างว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปทรง ว่างเปล่า และมีความมืดปกคลุมอยู่
 • วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงสร้างคือฤทธิ์อำนาจแห่งการดำรัสของพระองค์ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคัมภีร์บันทึกว่า "และพระเจ้าตรัสว่า..."
 • ทุกพระบุคคลในตรีเอกภาพไม่ใช่เพียงพระบิดาองค์เดียวเท่านั้นต่างก็มีบทบาทในการทรงสร้าง
  • พระบุตรของพระองค์เองทรงเป็นพระวาทะอันทรงอานุภาพผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งโดยทางพระองค์ พระคริสต์ได้รับการเปิดเผยว่าทรงเป็นพระวาทะนิรันดร์ของพระเจ้า
  • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทอย่างจริงจังในพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง โดยทรงรักษาและตระเตรียมไว้เพื่อพระราชกิจแห่งการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้าต่อไป

ตามบันทึกคัมภีร์ไบเบิล ในหนังสือปฐมกาล กล่าวว่า ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน[7][8]

วันที่ การทรงสร้าง คำอธิบาย
1 ความ​สว่าง[9] ทำให้เกิดระเบียบในการทรงสร้าง
2 แผ่นฟ้า[10]
3 แผ่นดิน[11]
4 ดวงสว่าง[12]
5 ปลาและนก[13] ประทานชีวิตให้สิ่งที่ทรงสร้าง
6 สัตว์บกและมนุษย์[14]
7 หยุดพัก[15] การทรงสร้างเสร็จสิ้นและดี

พระ‍เจ้า​ทรง​ปลูก​สวน​แห่ง​หนึ่ง​ไว้​ที่​เอเดน ทาง​ทิศ​ตะวัน‍ออก และ​ให้​มนุษย์​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ปั้น​มา​นั้น​อยู่​ที่‍นั่น[16] (พระองค์ได้ทรงสร้างสวนเอเดน ให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์คู่แรก คือ อาดัมและเอวา)

พระลักษณะ[แก้]

พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง แต่พระคัมภีร์ถือว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงและบรรยายพระลักษณะหลายอย่างของพระองค์ พระลักษณะบางประการก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า บางอย่างก็เห็นได้ในมนุษย์อันเป็นผลจากการถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า[17][18]

พระลักษณะเฉพาะของพระเจ้า พระลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้า
พระเจ้าสถิตทุกหนทุกแห่ง พระเจ้าทรงดี
พระเจ้าทรงสัพพัญญูญาณ พระเจ้าทรงเป็นความรัก
พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้น พระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงพระคุณ
พระเจ้าทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง พระเจ้าทรงเมตตาสงสาร
พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ พระเจ้าทรงอดกลั้นและกริ้วช้า
พระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงเป็นความจริง
พระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์
พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกภาพ พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม

การออกพระนามในคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทย[แก้]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1883

พระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่า "จงบอกชนอิสราเอลว่า ยฮวฮ[19] พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์ เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วอายุ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940

พระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่า "จงบอกชนอิสราเอลว่า พระยะโฮวา[20] พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์ เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วอายุ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลว่าดังนี้ พระเยโฮวาห์[21] พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคป ทรงใช้ใหข้าพเจ้ามาหาท่าน นี่แหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ นี่แหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า พระยาห์เวห์[22] พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคป ทรงใช้ใหข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์

พระยาห์เวห์ในกลุ่มศาสนาอับราฮัม[แก้]

ศาสนาอับราฮัม ประกอบด้วย 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนายูดาห์, ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม

คัมภีร์ฮีบรู ของศาสนายูดาห์ เรียกพระยาห์เวห์ว่า "เอโลฮิม (Elohim)" หรือ "อะโดนาย (Adonai)" หรือ "เยโฮวาห์ (Jehovah)"

คัมภีร์ไบเบิล ของศาสนาคริสต์ เรียกพระยาห์เวห์ว่า "พระยาห์เวห์ (Yahweh)" หรือ "พระเยโฮวาห์ (Jehovah)" หรือ "พระยะโฮวา (Yahova)" หรือ "พระเป็นเจ้า (God)"

คัมภีร์อัลกุรอาน ของศาสนาอิสลาม เรียกพระยาห์เวห์ว่า "อัลลอฮ์ (Allah)"

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 647-8
 2. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 3. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 4. Miller, Patrick D (2000). The Religion of Ancient Israel. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0664221454. 
 5. อพยพ 3:14, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 6. ปฐมกาล บทที่ 1 หน้า 26-27, การทรงสร้าง, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 7. ปฐมกาล 1:1, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 8. ปฐมกาล บทที่ 1 หน้า 29, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 9. ปฐมกาล 1:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 10. ปฐมกาล 1:6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 11. ปฐมกาล 1:9, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 12. ปฐมกาล 1:14-15, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 13. ปฐมกาล 1:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 14. ปฐมกาล 1:24, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 15. ปฐมกาล 2:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 16. ปฐมกาล 2:8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 17. สดุดี 139:7-8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 18. สดุดี บทที่ 139 หน้า 1,104-1,106, พระลักษณะของพระเจ้า, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 19. เอ็กโซโด 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1883
 20. เอ็กโซโด 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940
 21. อพยพ 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971
 22. อพยพ 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011