รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

ลำดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่กำกับดูแล จัดตั้งโดย ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สิ้นสุดความเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาขา กำไร (2552) : ล้านบาท หมายเหตุ
1 สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พระราชกฤษฎีกา[1] พ.ศ. 2535 ขนส่ง
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน พระราชบัญญัติ[2] พ.ศ. 2512 พลังงาน เคยถูกแปรสภาพเป็น บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) มาแล้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549
3 การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ[3] พ.ศ. 2501 พลังงาน รวมกิจการการไฟฟ้ากรุงเทพ กับกองไฟฟ้าหลวง เข้าด้วยกัน
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ[4] พ.ศ. 2503 พลังงาน เริ่มดำเนินการในนามแผนกไฟฟ้า กองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2473
5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พระราชบัญญัติ[5] พ.ศ. 2494 ขนส่ง เดิมคือ กรมรถไฟหลวง
6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พระราชบัญญัติ[6] พ.ศ. 2494 ขนส่ง รับโอนกิจการจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ
7 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พระราชบัญญัติ[7] พ.ศ. 2543 ขนส่ง เดิมเป็นองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (พ.ศ. 2535)[8]
8 การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ[9] พ.ศ. 2510 สาธารณูปการ เดิมเป็นการประปากรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2457
9 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ[10] พ.ศ. 2522 สาธารณูปการ
10 องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชกฤษฎีกา[11] พ.ศ. 2538 สาธารณูปการ
11 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ[12] พ.ศ. 2515 อุตสาหกรรม 1,400.60 เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339[13] พ.ศ. 2515
12 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[14] พ.ศ. 2517 พาณิชย์และบริการ จัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2482
13 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พระราชบัญญัติ[15] พ.ศ. 2502 พาณิชย์และบริการ เดิมเป็นสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการ ต่อมาเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว[16]
14 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราชบัญญัติ[17] พ.ศ. 2506 สังคมและเทคโนโลยี เดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย[18]
15 องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติ[19] พ.ศ. 2509 สังคมและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นจากการรวมโรงงานเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กองโอสถศาลา เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวกัน
16 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบัญญัติ[20] พ.ศ. 2503 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
17 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบัญญัติ[21] พ.ศ. 2496 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
18 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พระราชบัญญัติ[22] พ.ศ. 2528 สังคมและเทคโนโลยี
19 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[23] พ.ศ. 2456 การเงิน เดิมมีชื่อว่า คลังออมสิน
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[24] พ.ศ. 2496 การเงิน
21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[25] พ.ศ. 2486 การเงิน เดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์[26] และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
22 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[27] พ.ศ. 2536 การเงิน
23 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[28] พ.ศ. 2545 การเงิน แปรสภาพมาจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
24 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ[29] พ.ศ. 2534 การเงิน
25 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พระราชบัญญัติ[30] พ.ศ. 2515 สาธารณูปการ เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2515[31]
26 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พระราชบัญญัติ[32] พ.ศ. 2515 ขนส่ง เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290
27 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม พระราชกฤษฎีกา[33] พ.ศ. 2519 ขนส่ง รับโอนกิจการรถโดยสารจาก บริษัท มหานครขนส่ง จำกัด มาดำเนินการต่อ
28 องค์การแบตเตอรี่ กระทรวงกลาโหม พระราชกฤษฎีกา[34] พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2550 อุตสาหกรรม ยุบเลิก 1 ตุลาคม 2550[35]
29 องค์การฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม พระราชกฤษฎีกา[36] พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2550 อุตสาหกรรม ยุบเลิก 1 ตุลาคม 2550[37]
30 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชกฤษฎีกา[38] พ.ศ. 2535 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชกฤษฎีกา[39] พ.ศ. 2499 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
32 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชกฤษฎีกา[40] พ.ศ. 2504 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เดิมมีชื่อว่า องค์การสวนยางนาบอน
33 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชกฤษฎีกา[41] พ.ศ. 2517 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
34 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชกฤษฎีกา[42] พ.ศ. 2514 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ รับโอนกิจการจาก โรงงานโคนมไทย-เดนมาร์ก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำเนินการต่อ
35 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา[43] พ.ศ. 2496 พาณิชย์และบริการ
36 องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชกฤษฎีกา[44] พ.ศ. 2497 สังคมและเทคโนโลยี เดิมมีชื่อว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
37 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราชกฤษฎีกา[45] พ.ศ. 2538 สังคมและเทคโนโลยี
38 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521 พลังงาน เป็นบริษัทมหาชน พ.ศ. 2544 เดิมเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)[46]
39 บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2473 ขนส่ง
40 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด กระทรวงคมนาคม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2483 ขนส่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการยุบเลิกกิจการ
41 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด กระทรวงกลาโหม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2500 อุตสาหกรรม 2,038.62
42 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำหัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2522 ขนส่ง เดิมคือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
43 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2503 ขนส่ง จัดตั้งโดย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (ต่อมาถูกโอนกิจการในปี พ.ศ. 2531) และสายการบินสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์
44 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กระทรวงคมนาคม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2491 ขนส่ง
45 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2497 สื่อสาร เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
46 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2546 สื่อสาร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)
47 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2546 สื่อสาร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)
48 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2520 สื่อสาร เดิมคือ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
49 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด กระทรวงการคลัง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2499 พาณิชย์และบริการ
50 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2509 การเงิน จัดตั้งขึ้นจากการรวมกิจการธนาคารเกษตร จำกัด และ ธนาคารมณฑล จำกัด เข้าเป็นธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล แล้วถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่อง
51 บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด กระทรวงการคลัง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2553 พาณิชย์และบริการ ยุบเลิกกิจการตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553
52 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2547 พาณิชย์และบริการ
53 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง พระราชกำหนด พ.ศ. 2540 การเงิน
54 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ระเบียบ พ.ศ. 2482 อุตสาหกรรม รัฐบาลไทย ได้ซื้อกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพายาสูบ มาบริหาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงงานยาสูบไทยสะพานเหลือง เมื่อก่อตั้งแล้ว
55 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ระเบียบ พ.ศ. 2506 อุตสาหกรรม
56 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ระเบียบ พ.ศ. 2535 อุตสาหกรรม 272.47 จัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2481
57 โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระเบียบ พ.ศ. 2497 อุตสาหกรรม 13.607 เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 2 (ไม่เป็นนิติบุคคล)
58 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระเบียบ พ.ศ. 2497 สังคมและเทคโนโลยี 394.987
59 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม พระราชบัญญัติ[47] พ.ศ. 2491 สังคมและเทคโนโลยี
60 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง พระราชกำหนด พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 การเงิน
61 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2545 การเงิน
62 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กระทรวงคมนาคม พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2549 ขนส่ง จัดตั้งขึ้นจริง ในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งในอดีตเป็นหน่วยงานสังกัด กรมการขนส่ง (ปัจจุบันเรียกชื่อว่า กรมการขนส่งทางบก)
63 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2546 พาณิชย์และบริการ บริษัทร่วมทุนของ การบินไทย ท่าอากาศยานไทย และธนาคารกรุงไทย
64 บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสท์ เอเชีย จำกัด กระทรวงคมนาคม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2542 พาณิชย์และบริการ เป็นบริษัทร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจไทย กับภาคเอกชน
65 บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรม
66 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2544 พลังงาน สิ้นสุดความเป็นรัฐวิสาหกิจ 1 ตุลาคม 2544 ปัจจุบันยังดำเนินการในฐานะบริษัทมหาชน
67 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2498 พาณิชย์และบริการ
68 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด กระทรวงอุตสาหกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2480 อุตสาหกรรม บริษัทร่วมทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมกับเอกชน
69 บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด กระทรวงคมนาคม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2554 ขนส่ง
70 องค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม พระราชกฤษฎีกา[48] พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2543 อุตสาหกรรม
71 องค์การเหมืองแร่ในทะเล กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชกฤษฎีกา[49] พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรม
72 องค์การทอผ้า กระทรวงกลาโหม พระราชกฤษฎีกา[50] พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2541 อุตสาหกรรม
73 องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป กระทรวงกลาโหม พระราชกฤษฎีกา[51] พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2541 อุตสาหกรรม
74 องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชกฤษฎีกา[52] พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2541 อุตสาหกรรม
75 องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ กระทรวงการคลัง พระราชกฤษฎีกา[53] พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543 สถาบันการเงิน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 16ก วันที่ 4 มีนาคม 2535 หน้า 52
 2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
 3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
 4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
 5. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
 6. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
 7. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
 8. พระราชบัญญัติองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535
 9. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
 10. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
 11. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538
 12. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
 13. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339
 14. พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
 15. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
 16. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502
 17. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
 18. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
 19. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม
 20. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503
 21. พระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
 22. พระราชบัญญัติการกีฬ่าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
 23. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
 24. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
 25. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
 26. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ พ.ศ. 2486
 27. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
 28. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
 29. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
 30. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
 31. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316
 32. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
 33. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
 34. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498
 35. พระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ. 2550
 36. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การฟอกหนัง พ.ศ. 2498
 37. พระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การฟอกหนัง พ.ศ. 2550
 38. พระราชกฤษฎีจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535
 39. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499
 40. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504
 41. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517
 42. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514
 43. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496
 44. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497
 45. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538
 46. พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521
 47. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2491
 48. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว พ.ศ. 2498
 49. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ในทะเล พ.ศ. 2518
 50. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การทอผ้า พ.ศ. 2498
 51. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป พ.ศ. 2498
 52. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น พ.ศ. 2501
 53. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังริมทรัพย์ พ.ศ. 2540