กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง
ตรากระทรวงการคลัง.png
ตราปักษาวายุภักษ์ฉบับปัจจุบัน
Lanchakon - 028.jpg
ตราพระสุริยมณฑล (ตราเก่า)
ที่ทำการ
ไทย
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 185,852.223 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
รัฐมนตรีว่าการ สมหมาย ภาษี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
จุฬารัตน์ สุธีธร, ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ผู้บริหาร รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์, ปลัดกระทรวง
พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์, รองปลัด
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, รองปลัด
ประสิทธิ์ สืบชนะ, รองปลัด
อำนวย ปรีมนวงศ์, รองปลัด
ต้นสังกัด รัฐบาลไทย
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOF.go.th

กระทรวงการคลัง (อังกฤษ: Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง[แก้]

กระทรวงการคลังได้ถือกำเนินขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเป็นกระทรวงเพราะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเรียกอธิบดีว่า มินิสเตอร์ ออฟ ฟิแนนซ์

ดูที่ ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ[แก้]

รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[แก้]

ดูที่ รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายนามปลัดกระทรวงการคลัง[แก้]

รายนามปลัดกระทรวงการคลัง

# เสริม วินิจฉัยกุล : 20 พฤษภาคม 2497 - 7 กรกฎาคม 2508
# นายบุญมา วงศ์สวรรค์  : 1 สิงหาคม 2508 - 31 ตุลาคม 2516
# นายสนั่น เกตุทัต  : 1 พฤศจิกายน 2516 - 3 กุมภาพันธ์ 2518
# นายอำนวย วีรวรรณ  : 16 เมษายน 2518 - 12 ตุลาคม 2520
# นายชาญชัย ลี้ถาวร  : 22 พฤศจิกายน 2520 - 30 กันยายน 2525
# นายพนัส สิมะเสถียร  : 1 ตุลาคม 2525 - 13 มิถุนายน 2535
# นายบัณฑิต บุณยะปานะ  : 16 มิถุนายน 2535 - 8 กรกฎาคม 2536
# นายอรัญ ธรรมโน  : 20 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
# หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล  : 1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540
# นายศุภชัย พิศิษฐวานิช  : 7 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
# นายสมใจนึก เองตระกูล  : 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
# นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล : 1 ตุลาคม 2547 - 22 พฤษภาคม 2552
# นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  : 3 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553
# นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  : 1 ตุลาคม 2553 - 2 ตุลาคม 2556
# นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  : รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 3 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556
# นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  : 15 ตุลาคม 2556 -

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงการคลังของไทย