กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Mots.jpg
ที่ทำการ
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร 10330
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร ไทย
งบประมาณ 13,807.0854 ล้านบาท (พ.ศ. 2557)[1]
รัฐมนตรีว่าการ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ชวนี ทองโรจน์, ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ผู้บริหาร สุวัตร สิทธิหล่อ, ปลัดกระทรวง
ธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ, รองปลัดกระทรวง
นเร เหล่าวิชยา, รองปลัดกระทรวง
พัฒนาชาติ กฤดิบวร, หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ลูกสังกัด สำนักงานปลัด
กรมพลศึกษา
กรมการท่องเที่ยว
สถาบันการพลศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
ททท.
กกท.
เว็บไซต์
MOTS.go.th

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อังกฤษ: Ministry of Tourism and Sports) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติ[แก้]

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในการปฏิรูประบบราชการ สมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร โดยรับโอนภารกิจด้านการกีฬา และการท่องเที่ยวจากกระทรวงต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนแรก คือ นายสนธยา คุณปลื้ม

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้สามารถกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และพัฒนาการกีฬาให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการกีฬาแห่งเอเชีย เป็นศูนย์กลางการกีฬาที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ[แก้]

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
  2. บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
  3. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

ส่วนราชการประจำจังหวัด[แก้]

  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่ม 130 ตอนที่ 93ก วันที่ 11 ตุลาคม 2556

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา