โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
Rajaprajanugroh 15 or Wingkaosaenpuwittayaprasat school
Ppiii.png
ไทย
520 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ราชอาณาจักรไทย 57150

ข้อมูล
อักษรย่อ ร.ป.ค. ๑๕, rpg15
คติพจน์ บาลี: นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
ศาสนา พระพุทธศาสนา
ก่อตั้ง พ.ศ. 2466
ผู้ก่อตั้ง รองอำมาตย์เอก พระแสนสิทธิเขต
เขตการศึกษา เขต 36
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ ดร.กัมพล ไชยนันท์
ระดับปีที่จัดการศึกษา อนุบาล 3 ขวบ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพศ โรงเรียนสหศึกษา
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
สี
สโลแกน ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ
เพลง มาร์ชราชประชา
เว็บไซต์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) (ย่อ: ร.ป.ค.๑๕) ชื่อเดิม โรงเรียนเวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนยังถูกกำหนดเป็นโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ก่อตั้งขึ้นโดยรองอำมาตย์เอก พระแสนสิทธิเขต เมื่อ พ.ศ. 2466 ตรงกับปีที่ 13 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบ 96 ปีใน พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 2012 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ขวบ - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2466 เปิดทำการสอนโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียง ” โดยมีรองอำมาตย์เอก พระแสนสิทธิเขตเป็นผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. 2472 ผู้จัดตั้ง อาศัยโบสถ์ของวัดปงสนุกเป็นห้องเรียน ได้ย้ายสถานที่มาเรียนที่พลับพลาหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

พ.ศ. 2475 ได้ย้ายสถานที่มาเรียนในที่ดินปัจจุบัน โดยราษฎรได้บริจาคเงิน ปลูกสร้าง อาคารเรียนถาวร 1 หลัง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียง (แสนภูวิทยาประสาท) ”

พ.ศ. 2504 ทางราชการได้นำเอาโรงเรียนเชียงแสน (มัธยมสามัญ) ซึ่งเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2499 มารวมกับ โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียง (แสนภูวิทยาประสาท)เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเวียงเก่า (แสนภูวิทยาประสาท) ”

พ.ศ. 2509 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นโดยแม่น้ำโขงไหลบ่าท่วมอำเภอเชียงแสนและ อาคารเรียนของโรงเรียนจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาสร้าง อาคารเรียนแบบ ป.04 พิเศษ จำนวน 10 ห้องเรียน แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2511

พ.ศ. 2512 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯมาทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่26 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยา -ประสาท) ” เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2540 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2548 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นห้องเรียนสาขาของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2550 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเอกเทศ

พ.ศ. 2561 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 3 ขวบ-อนุบาล 3

สีประจำโรงเรียน[แก้]

███ สีแดง ███ สีขาว สีแดง หมายถึง สีแห่งความกล้าแกร่ง ความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง สีแห่งคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่นำใจให้ไไปสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา[แก้]

ภายในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนมีคุณธรรมตามพระบรมราโชบาย มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

พันธกิจ / เป้าหมาย[แก้]

หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นจามจุรี ต้นไม้ที่แสดงถึงต้นแบบของความงามของความดี

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

เรียนรู่คู่คุณธรรม นำวิชาการ พร้อมสืบสานงานพระราชดำริ

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • เพลงมาร์ชราชประชา
 • เพลงเดิมคือเวียงเก่า
 • เพลงใต้ต้นจามจุรี

กิจกรรมนักเรียน[แก้]

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • คณะกรรมการงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
 • คณะกรรมการงานกิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย
 • คณะกรรมการงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
 • งานนิทรรศการวิชาการ
 • กีฬาภายในประจำปี
 • งานปัจฉิมนิเทศ
 • งานมุทิตาจิต
 • พิธีไหว้ครูประจำปี
 • งานคืนสู่เหย้า
 • ฟุตซอลประเพณี
 • วันสถาปนาโรงเรียน
 • วันบรูณาการสู่การเรียนรู้

อาณาบริเวณ[แก้]

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงแสน รายล้อมด้วยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานเก่าแก่หลายร้อยปี

โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 12 หลัง และอาคารเสริม 5 หลัง อาคารหลักมีดังต่อไปนี้

 • อาคารแสนภู เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียน โดยชั้นล่างของอาคารเป็นที่ตั้งของห้องทะเบียนห้องวิชาการ ห้อง Big data center ชั้นบนเป็นที่ตั้งของห้องสมุดสังวาล
 • อาคารราชประชานุเคาะห์ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคารเวียงเก่า เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และเป็นที่ตั้งของห้อง creative room
 • อาคารวิทยาประสาท เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการศิลปะ
 • อาคารแสนสิทธิเขต เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และห้องวิชาการของระดับประถมศึกษา
 • อาคารรัฐประชาสรรค์ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และห้องจริยธรรม
 • อาคารวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • อาคารครองราชย์ 70 ปี เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และห้อง stem ศึกษา
 • อาคารหอประชุมฝ้ายคำ เป็นที่ตั้งของห้องเทควันโด และ food court
 • อาคารลานโดมอเนกประสงค์ ปีกขวาเป็นห้อง E-Learning Zone ปีกซ้ายเป็นห้อง Digital class room (ห้องคอม 150 เครื่อง)
 • อาคารหอประชุมและโรงอาหาร ชั้นบนเป็นที่ต้งของห้องประชุมกลางของโรงเรียน ชั้นล่างเป็นโรงอาหารและ food center

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอนุบาล 3 ขวบ - มัธยมศึกษาปีที่6 (ช่วงชั้นที่ 1-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
 • ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดหลักสูตรทวิศึกษาให้กับนักเรียนแผนการเรียนอาชีพ และยังเปวิชาเสรีเพื่อรองรับอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตกว่า 50 หลักสูตร

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • สมาคมศิษย์เก่า* โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • มูลนิธิเวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท
 • มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิงอรรถ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]