ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (อังกฤษ : Roi At College of Agriculture and Technology ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อย่อวษท.รอ. / RCAT
คติพจน์วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำสังคม
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520
ผู้อำนวยการนายบุญนำพา ด่างเหลา
ที่ตั้ง
เลขที่ 235 หมู่ 4
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 40160
เว็บไซต์www.rcat.ac.th

ประวัติ

[แก้]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [1]แรกเริ่มก่อตั้งมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด   สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520 โดยมีนายไพทูรย์   นนทลี  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด  เมื่อปี พ.ศ. 2524   ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนสาเกตุนคร  ในวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด  ในปี พ.ศ. 2537   และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ในปี 2539   และในปัจจุบันสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐธรรมนูญ      พุทธศักราช   2540 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเปิดสอน  ในปี  2522  จนถึงปัจจุบันได้จัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการผลิตกำลังคนด้านช่างฝีมือ กึ่งฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี เน้นการมีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม   ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคม  จัดการศึกษาตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       พุทธศักราช  2542   ซึ่งวิทยาลัยได้เปิดสอน   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตในระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี หลังอนุปริญญา) ในการเปิดสอนและฝึกอบรม  วิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนและฝึกอบรม  วิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ทั้งประเภทวิชาเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม    ช่างอุตสาหกรรม   และบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันวิทยาลัยได้เปิดสอนใน  7 แผนกวิชา ได้แก่  แผนกวิชาพืชศาสตร์  สัตวศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร   ประมง    พื้นฐาน   บริหารธุรกิจ   และช่างอุตสาหกรรม    ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งวิทยาลัยฯ   ได้จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อชีวิต ของ นายสุขวิช รังสิตพล เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของเกษตรกรที่ยากจน  ได้ศึกษาต่อโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน   ตลอดหลักสูตรการศึกษา  3  ปี    พร้อมจัดสถานที่พักอาศัย   มีทุนอุดหนุนให้ทำโครงการเกษตรคนละ  5,000  บาท/ปี  [2] นอกจากนี้ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยได้จัดทำโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาพืชศาสตร์ ร่วมกับ (ARAVA)  INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING ( AICAT ) ประเทศอิสราเอล ตั้งแต่ปีการศึกษา2539 [3]

สภาพทั่วไปของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯได้จัดทำ Master Farm Plan จัดพื้นที่เป็นสัดส่วน    โดยมีอาคารเรียน      อาคารประกอบจำนวนหนึ่งกระจายตามพื้นที่เป็นสัดส่วนตามสาขาวิชา     บริเวณระหว่างอาคารมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น  สวยงาม  มีเก้าอี้สนามนั่งพักผ่อนอย่างพอเพียง   บ้านพักอาศัยของนักเรียน    นักศึกษาและบุคลากร  จัดเป็นสัดส่วนและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน สภาพพื้นที่ทั่วไปจัดเป็นแปลงพืช   ไม้ผล   ไม้ดอก   พืชผัก   โรงเรือนสัตว์   คอกสัตว์   เป็นต้น  จัดระบบชลประทานเพื่อการเกษตรทั้งการทั้งการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม ลักษณะดิน เป็นดินปนทราย ( ดินชุดสันป่าตอง : Sp Series )  การจัดการฟาร์ม เป็นการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ เพื่อเน้นการบริหารจัดการที่เลี้ยงตนเองได้   เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นฟาร์มสาธิตแก่เกษตรกรผู้สนใจและเป็นสถานที่ฝึก ปฏิบัติงานด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของนักเรียนนักศึกษา เป็นสถานที่ศึกษา ดูงานแก่บุคคลทั่วไป และบริหารด้านวิชาการ  รวมทั้งมีแปลงขยายพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับบริการเกษตรกร  และมีโครงการ  Food  Bank  เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้น ฐานจะเห็นได้ว่า  วิทยาลัยได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบัน พัฒนาผู้เรียน   พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เพื่อประกอบอาชีพ หรือช่วยเหลือพัฒนาชุมชนได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม  ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมาวิทยาลัยฯมีส่วนรับใช้สังคมในหลาย ๆ ด้าน  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสถาบันและชุมชน  เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชน ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา 1,430 คน  และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น ชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งวิทยาลัยฯได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาและบริหารสถาน ศึกษา ตามที่ได้กำหนด ปรัชญา  ของสถานศึกษา

เปิดสอน

[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง

[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

[แก้]
 1. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

รับนักศึกษาจบปวส. เกษตรศาสตร์ หรือ พืชศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. http://www.rcat.ac.th/2557/index.php?[ลิงก์เสีย]
 2. https://drive.google.com/file/d/1JLvKeOom22AL7w_RBHFXOTC7nydqLtew/edit
 3. https://drive.google.com/file/d/1JLvKeOom22AL7w_RBHFXOTC7nydqLtew/edit