วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chetupon Commercial College
อักษรย่อ พ.ต.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา พ.ศ. 2500
เพลง เพลงแก้วเจ้าจอมเชตุพน
เว็บไซต์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (Chetupon Commercial College) ก่อตั้งในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17) ในการดำเนินงานครั้งแรกมี นายบัณฑิต บุญยาคม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปัจจุบันวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลาร่วม 57 ปี โดยในปี พ.ศ. 2552 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นสถานศึกษาด้านพาณิชยกรรม อักษรย่อ พ.ต. ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 และชื่อเดิมคือ โรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย ปัจจุบันคือ "วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ" สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณสังฆาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่าเตียน ในการจัดตั้งนั้นเพื่อรับนักเรียนไม่มีที่เรียน โดยขอเช่าอาคารโรงเรียนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย ในปีแรก โรงเรียนได้เปิดสอนเพียง 3 สาขาวิชา คือ

1. แผนกพณิชยการ

2. แผนกเลขานุการ

3. แผนกภาษาต่างประเทศ

การเปิดสอนครั้งแรกมี นายบัณฑิต บุณยาคม เป็นอาจารย์ใหญ่ และในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน จึงริเริ่มโครงการขยายให้โรงเรียนกว้างขึ้น ปี พ.ศ. 2509 กรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการย้ายโรงเรียนไปตั้งยังสถานที่แห่งใหม่คือ โรงเรียนการช่างอินทราชัย ประตูน้ำ (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยในปัจจุบัน) โดยมีนายปัญญา โชติคุณ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างอินทราชัย และนายสุพจน์ สุขกมล อาจารย์เอกเป็นผู้เสนอให้ปรับปรุงและขยายโรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัยเป็นโรงเรียนพณิชยการแห่งใหม่ ณ ดรงเรียนการช่างอินทราชัย แต่ปรากฏว่าที่ดินคับแคบ จึงต้องระงับโครงการดังกล่าว

ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถรับได้ทั้งหมด รับได้เพียง ปีละ 450 คนเท่านั้น ไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตวัดในปี พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษาได้เช่าที่ดินของ คุณสออ ลิ่มเซ่งไถ่ ซึ่งมอบให้กับกรมการศาสนา ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาที่ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ

ปัจจุบันวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 โทร. 02-427-3399 โทรสาร 02-427-5066

หลังจากนั้นโรงเรียนได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพณิชยการเชตุพน และคงยังให้ใช้อักษรย่อ พ.ต. ตามเดิม เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ต่อเนื่องกัน

ปี 2516 โรงเรียนได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 3 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการบัญชี

2. สาขาวิชาการเลขานุการ

3. สาขาวิชาการตลาด

และในปี 2516 โรงเรียนพณิชยการเชตุพน ได้รับการยกฐานะ เป็นวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2516 ในปีการศึกษา 2519 วิทยาลัยขออนุมัติเปิดการศึกษาพิเศษระดับประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ขึ้นอีกระดับหนึ่ง

ในปี 2524 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยเปิดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการโดยจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดได้แก่ กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเลขานุการ และกลุ่มวิชาการขาย

ในปี 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนอีก 1 สาขาวิชาในะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปี 2535 กรมอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับกลุ่มโรงแรมรอยัลการ์เด้น เปิดหลักสูตรพิเศษต่อยอดจากระดับ ปวช. แผนกวิชาธุรกิจการโรงแรม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ

ในปี 2538 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ'กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม และยังได้เปิดสอน"กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก"โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ คือ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น


ในปี 2540 วิทยาลัยได้เปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ ธุรกิจประกันภัย และเนื่องจากมีผู้สนใจกรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคสมทบ 3 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด

3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โดยที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ภาคสมทบ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีงานทำแล้วและประสงค์จะเพิ่มวุฒิการศึกษาขึ้น โดยทำมีการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.30 - 21.00 น. และวันเสาร์ 13.00 - 20.00 น.

และในปี 2545 วิทยาลัยได้เปิดสอนวิชา อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม


ในปัจจุบันวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรทางธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีคุณธรรม ตามปรัชญาของวิทยาลัย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

คณะผู้บริหารวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน[แก้]

นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ว่าที่ ร.ต. บุญชัย รัตนกังวานวงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิโรจน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน[แก้]

ลักษณะโดยทั่วไป[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ ปวช.

1. สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานพณิชยการ (ปวช.1)

2. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี

3. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย

4. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการเลขานุการ

5. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

7. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก


ระดับ ปวส.

1. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

2. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

3. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ

4. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. คณะวิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

6. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


ระดับ ปริญญาตรี

1. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 2 ปีต่อเนื่อง

2. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 ปีต่อเนื่อง

3. คณะวิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 2 ปีต่อเนื่อง


ดอกแก้วเจ้าจอม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 4 และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการเชตุพน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ลักษณะอาคารเรียน[แก้]

พื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา

อาคาเรียนของวิทยาลัยมีทั้งหมด 8 อาคาร ประกอบไปด้วย

อาคาร 1 อาคารสำนักงานบริหาร,และอาคารเรียนแผนกวิชาการบัญชี

อาคาร 2 อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

อาคาร 3 อาคารเรียนแผนกวิชาการตลาด และ แผนกวิชาการขาย

อาคาร 4 อาคารเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี

อาคาร 5 ห้องสมุด, ห้องประชุม 1(โสตทัศนศึกษา), โรงฝึกพลศึกษา (โรงยิม), ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,แผนกวิชาพณิชยการ

อาคาร 6 อาคารเรียนแผนกวิชาเลขานุการ, อาคารปฏิบัติการทักษะทางเลขานุการ, ห้องคอมพิวเตอร์แผนกวิชาเลขานุการ,ห้องเรียนจัดการสัมมนา,ห้องพิมพ์ดีด, ห้องถอดข้อความ,แผนกวิชาการโรงแรม

อาคาร 7 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อาคาร 8 อาคารเรียนคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Rover Den คูหาลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

อาคารประชุมอเนกประสงค์

ผู้อำนวยการ อดีต - ปัจจุบัน[แก้]

ชื่อ - นามสกุล
ดำรงค์ตำแหน่ง
นายบัณฑิต บุญยาคม 1 มิถุนายน 2500 - 1 เมษายน 2511
นายสุพจน์ สุขกมล 1 เมษายน 2511 - 15 กุมภาพันธ์ 2520
คุณหญิงชูศรี เมาลานนท์ 16 กุมภาพันธ์ 2520 - 30 กันยายน 2527
นายสมยงค์ อาจจำนงค์ 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2538
นางณัฐศุภางค์ นพคุณ 30 พฤศจิกายน 2538 - 30 กันยายน 2542
นางสุมาลี จุลเจิม 18 ตุลาคม 2542 - 1 เมษายน 2547
นางทัศนียา รัตนเศรษฐ 25 พฤศจิกายน 2547 - 5 มกราคม 2548
นางพรพรรณ สงพะโยม 11 มีนาคม 2548 - 30 กันยายน 2552
นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ 26 พฤศจิกายน 2552 - 29 กรกฎาคม 2554
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร 1 สิงหาคม 2554 - 1 สิงหาคม 2558
ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง 1 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]