วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
Chetupon Commercial College
คติพจน์ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
สถาปนา พ.ศ. 2500
ประเภท วิทยาเขต ในกำกับของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ http://www.chetupon.ac.th/ccc/

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (Chetupon Commercial College)  เป็นวิทยาลัยด้านพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นสถานศึกษาด้านพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 และชื่อเดิมคือ โรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย ปัจจุบันคือ "วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ" สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณสังฆาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่าเตียน ในการจัดตั้งนั้นเพื่อรับนักเรียนไม่มีที่เรียน โดยขอเช่าอาคารโรงเรียนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย ในปีแรก โรงเรียนได้เปิดสอนเพียง 3 สาขาวิชา คือ แผนกพณิชยการ แผนกเลขานุการ และแผนกภาษาต่างประเทศ

การเปิดสอนครั้งแรกมี นายบัณฑิต บุณยาคม เป็นอาจารย์ใหญ่ และในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน จึงริเริ่มโครงการขยายให้โรงเรียนกว้างขึ้น ปี พ.ศ. 2509 กรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการย้ายโรงเรียนไปตั้งยังสถานที่แห่งใหม่คือ โรงเรียนการช่างอินทราชัย ประตูน้ำ (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยในปัจจุบัน) โดยมีนายปัญญา โชติคุณ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างอินทราชัย และนายสุพจน์ สุขกมล อาจารย์เอกเป็นผู้เสนอให้ปรับปรุงและขยายโรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัยเป็นโรงเรียนพณิชยการแห่งใหม่ ณ ดรงเรียนการช่างอินทราชัย แต่ปรากฏว่าที่ดินคับแคบ จึงต้องระงับโครงการดังกล่าว

ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถรับได้ทั้งหมด รับได้เพียง ปีละ 450 คนเท่านั้น ไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตวัดในปี พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษาได้เช่าที่ดินของ คุณสออ ลิ่มเซ่งไถ่ ซึ่งมอบให้กับกรมการศาสนา ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาที่ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ

ปัจจุบันวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 โทร. 02-427-3399 โทรสาร 02-427-5066

หลังจากนั้นโรงเรียนได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพณิชยการเชตุพน และคงยังให้ใช้อักษรย่อ พ.ต. ตามเดิม เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ต่อเนื่องกัน

ปี 2516 โรงเรียนได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการตลาด และโรงเรียนพณิชยการเชตุพน ได้รับการยกฐานะ เป็นวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2516

ในปี 2519 วิทยาลัยขออนุมัติเปิดการศึกษาพิเศษระดับประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ขึ้นอีกระดับหนึ่ง

ในปี 2524 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยเปิดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการโดยจัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดได้แก่ กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเลขานุการ และกลุ่มวิชาการขาย

ในปี 2528 วิทยาลัยได้เปิดสอนอีก 1 สาขาวิชาในะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปี 2535 กรมอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับกลุ่มโรงแรมรอยัลการ์เด้น เปิดหลักสูตรพิเศษต่อยอดจากระดับ ปวช. แผนกวิชาธุรกิจการโรงแรม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ

ในปี 2538 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ'กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม และยังได้เปิดสอน"กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก"โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ คือ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น

ในปี 2540 วิทยาลัยได้เปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ ธุรกิจประกันภัย และเนื่องจากมีผู้สนใจกรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคสมทบ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ภาคสมทบ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีงานทำแล้วและประสงค์จะเพิ่มวุฒิการศึกษาขึ้น โดยทำมีการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.30 - 21.00 น. และวันเสาร์ 13.00 - 20.00 น.

ในปี 2545 วิทยาลัยได้เปิดสอนวิชา อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

ในปัจจุบันวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรทางธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีคุณธรรม ตามปรัชญาของวิทยาลัย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

ดอกแก้วเจ้าจอม[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 4 และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการเชตุพน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2520

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับ ปวช.[แก้]

1. สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานพณิชยการ (ปวช.1)

2. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี

3. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย

4. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการเลขานุการ

5. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

7. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก

ระดับ ปวส.[แก้]

1. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

2. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

3. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ

4. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. คณะวิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

6. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ระดับ ปริญญาตรี[แก้]

1. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 2 ปีต่อเนื่อง

2. คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 ปีต่อเนื่อง

3. คณะวิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 2 ปีต่อเนื่อง

อาคารเรียน[แก้]

พื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา

อาคาเรียนของวิทยาลัยมีทั้งหมด 8 อาคาร ประกอบไปด้วย

อาคาร 1 อาคารสำนักงานบริหาร,และอาคารเรียนแผนกวิชาการบัญชี

อาคาร 2 อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

อาคาร 3 อาคารเรียนแผนกวิชาการตลาด และ แผนกวิชาการขาย

อาคาร 4 อาคารเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี

อาคาร 5 ห้องสมุด, ห้องประชุม 1(โสตทัศนศึกษา), โรงฝึกพลศึกษา (โรงยิม), ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,แผนกวิชาพณิชยการ

อาคาร 6 อาคารเรียนแผนกวิชาเลขานุการ, อาคารปฏิบัติการทักษะทางเลขานุการ, ห้องคอมพิวเตอร์แผนกวิชาเลขานุการ,ห้องเรียนจัดการสัมมนา,ห้องพิมพ์ดีด, ห้องถอดข้อความ,แผนกวิชาการโรงแรม

อาคาร 7 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อาคาร 8 อาคารเรียนคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Rover Den คูหาลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

อาคารประชุมอเนกประสงค์

ผู้อำนวยการ อดีต - ปัจจุบัน[แก้]

ชื่อ - นามสกุล
ดำรงค์ตำแหน่ง
นายบัณฑิต บุญยาคม 1 มิถุนายน 2500 - 1 เมษายน 2511
นายสุพจน์ สุขกมล 1 เมษายน 2511 - 15 กุมภาพันธ์ 2520
คุณหญิงชูศรี เมาลานนท์ 16 กุมภาพันธ์ 2520 - 30 กันยายน 2527
นายสมยงค์ อาจจำนงค์ 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2538
นางณัฐศุภางค์ นพคุณ 30 พฤศจิกายน 2538 - 30 กันยายน 2542
นางสุมาลี จุลเจิม 18 ตุลาคม 2542 - 1 เมษายน 2547
นางทัศนียา รัตนเศรษฐ 25 พฤศจิกายน 2547 - 5 มกราคม 2548
นางพรพรรณ สงพะโยม 11 มีนาคม 2548 - 30 กันยายน 2552
นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ 26 พฤศจิกายน 2552 - 29 กรกฎาคม 2554
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร 1 สิงหาคม 2554 - 1 สิงหาคม 2558
ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง 1 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]