ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยโสธราเถรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระประวัติ ==
=== ออกบวช ===
{{Multiple image
| align = right
| direction = vertical
| width = 250
| image1 = 056 Bhaddakaccana (detail) (9166445732).jpg
| caption1 =
| image2 = 057 Bhaddakaccana (detail) (9164218021).jpg
| caption2 = ยโสธราขณะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ศิลปะไทย
}}
หลัง[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ตรัสรู้แล้ว พระเจ้าสุทโธทนะจึงทูลเชิญให้พุทธองค์เสด็จไปยังกรุง[[กบิลพัสดุ์]] สองปีหลังการตรัสรู้จึงเสด็จไปยังกบิลพัสดุ์ ช่วงแรกยโสธรามิได้ออกไปต้อนรับพุทธองค์ พระพุทธเจ้าจึงถือบาตรเสด็จไปหายโสธรา เมื่อยโสธราเห็นเช่นนั้นจึงรีบเสด็จไปหาพุทธองค์ ทรงจับข้อพระพุทธบาททั้งสองเกลือกบนพระเศียรแล้วถวายบังคม โดยพระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่อง[[จันทกินรีชาดก]]จนนางยโสธราบรรลุโสดาปัตติผล<ref name="ประตู1" /> ต่อมาจึงให้[[ราหุล]]ตามเสด็จพุทธองค์ และออกบวชเป็น[[สามเณร]]รูปแรกในพุทธศาสนาขณะอายุ 7 ขวบ<ref>{{cite web|url= http://www.dhammathai.org/sawok/sawok02.php |title= สามเณรราหุล |author=|date=|work= ธรรมะไทย |publisher=|accessdate= 2 มิถุนายน 2562}}</ref>
 
ครั้น[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]นิพพานในเศวตฉัตร และ[[พระเจ้ามหานามะ]]ขึ้นเสวยราชสมบัติแทน [[พระนางมหาปชาบดีโคตมี]]พร้อมด้วยหญิงอีก 500 คนออกบวชเป็น[[ภิกษุณี]] ต่อมายโสธรามีพระประสงค์ที่จะบวชเป็นภิกษุณีบ้าง เพราะไม่มีกิจอันใดในพระราชวังแล้ว พระมหาปชาบดีโคตมีจึงทรงบวชให้ตามพระประสงค์มีนามว่า "พระภัททากัจจานาเถรี" ขณะบวชก็ทรงบำเพ็ญเพียร เจริญวิปัสสนา เพียงครึ่งเดือนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้พระภัททากัจจานาเถรีเป็นเอตทัคคะด้านอภิญญาใหญ่ เพราะสามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งกับอีกแสนกัปเพียงครั้งเดียว<ref name="ประตู1" />
 
=== นิพพาน ===
พระภัททากัจจานาเถรีนิพพานในพรรษาที่ 43 แห่งพระผู้มีพระภาค ขณะมีพระชนมายุได้ 78 พรรษา ก่อนที่พระนางจะนิพพาน พระนางได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ และขอขมาในการล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งทางกาย วาจา ใจ ในครั้นเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหลายกัปในกาลก่อน แล้วทูลลาเสด็จสู่พระนิพพาน<ref name="ประตู1" />
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์