องค์การนิทรรศการนานาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การนิทรรศการนานาชาติ
ก่อตั้ง22 พฤศจิกายน 1928
ประเภทงานนิทรรศการโลก
สํานักงานใหญ่ปารีส ฝรั่งเศส
สมาชิก
170 ชาติสมาชิก
ประธาน
Choi Jai-chul
เลขาธิการ
Dimitri S. Kerkentzes
เว็บไซต์www.bie-paris.org

องค์การนิทรรศการนานาชาติ (อังกฤษ: Bureau of International Expositions; ฝรั่งเศส: Bureau International des Expositions, BIE) ภาษาปากว่า สำนักงานมหกรรมโลก เป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส และมีประเทศสมาชิก 170 ประเทศ

ประวัติ[แก้]

จากการเริ่มจัดการแสดงนิทรรศการนานาชาติครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2394 (ค.ศ.1851) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติต่อๆ มา

ผลจากความสำเร็จในการจัดนิทรรศการนานาชาติซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้แก่ การก่อสร้างหอไอเฟลในการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ ณ กรุงปารีส ค.ศ.1889

ต่อมาเมื่อมีการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติบ่อยครั้งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดแสดงนิทรรศการ จึงได้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการจัดแสดงนิทรรศการนานาฃาติ และก่อตั้งองค์การนิทรรศการนานาชาติ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928)

การดำเนินงาน[แก้]

สำนักงานเลขาธิการองค์การนิทรรศการนานาชาติตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีเลขาธิการองค์การนิทรรศการนานาชาติเป็นหัวหน้า กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสได้รับรองสถานภาพทางการทูตต่อ BIE ประเทศภาคีสมาชิกจ่ายค่าบำรุงประจำปีแก่ BIE ตามหลักการสหประชาชาติ

การดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร (อังกฤษ: The Executive Committee)

2. คณะกรรมการพิจารณากฎระเบียบ (อังกฤษ: The Rules Committee)

3. คณะกรรมการบริหารและงบประมาณ (อังกฤษ: The Administration and Budget Committee)

4. คณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร(อังกฤษ: The Information and Communication Committee)

แต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิก 8 คน คัดเลือกจากที่ประชุมสามัญสมาฃิกซึ่งจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในฤดูร้อนและฤดูหนาว ประธานของคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด จะทำหน้าที่รองประธาน BIE ด้วย

ชนิดของการจัดนิทรรศการ[แก้]

องค์การนิทรรศการนานาชาติกำหนดให้การรับรองการจัดนิทรรศการนานาชาติ ลักษณะต่างๆ แบ่ง เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • งานนิทรรศการนานาชาติประเภทจดทะเบียน (อังกฤษ: International Registered Exhibition) หรืองานมหกรรมโลก (อังกฤษ: World Expo) ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ คือ

จัดงานทุกห้าปี (จัดห่างกันอย่างน้อย 5 ปี) ระยะเวลาจัดงานไม่เกิน 6 เดือน ไม่กำหนดขนาดพื้นที่จัดงาน แนวคิดในการจัดงาน : ทั่วไป

  • งานมหกรรมนานาชาติประเภทการรับรอง (อังกฤษ: International Recognized Exhibition) ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ คือ

จัดงานในระหว่างการจัดงานนิทรรศการนานาชาติประเภทจดทะเบียน ระยะเวลาจัดงานไม่เกิน 3 เดือน ขนาดพื้นที่จัดงานไม่เกิน 25 เฮกเตอร์ แนวคิดในการจัดงาน : เฉพาะเจาะจง

ปัจจุบัน องค์การนิทรรศการนานาชาติให้การรับรองการจัดงานแสดงพืชสวนนานาชาติ ซึ่งสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (อังกฤษ: The International Association of Horticultural Producers; ย่อ:AIPH) ให้การรับรอง เฃ่น the Natherlands Floriade 2002 และ IGA 2003 Rostock, Germany เป็นต้น และให้การรับรองการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านศิลปการออกแบบ (อังกฤษ: Milan Tri-annual Exhibition of Decorative Arts and Modern Architecture) ด้วย

ความสำเร็จจากการจัดงาน[แก้]

ในการจัดงานแสดงนิทรรศการแต่ละครั้ง จะมีที่ระลึกของความสำเร็จในการจัดงานแต่ละครั้ง เช่น งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่เมืองซาราโกซา มีการก่อสร้างและพัฒนาเมืองซาราโกซาเป็นศูนย์กลางการจัดการทรัพยากรน้ำขององค์การสหประชาชาติ และมีการสรุปข้อเสนอเป็น กฎบัตรซาราโกซา

ประเทศไทยกับการจัดนิทรรศการนานาชาติ[แก้]

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและประสานงานด้านต่างๆ กับ BIE ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997)

งานมหกรรมพืชสวนโลก[แก้]

งานมหกรรมพืชสวนโลก (อังกฤษ: Horticultural International Expositions) ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (อังกฤษ: Horticultural International Expositions) จังหวัดเชียงใหม่ หรือ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยมีแนวคิด คือ "To Express the Love for Humanity" (เพื่อนำความรักสู่มวลมนุษยชาติ) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยดำเนินงานหลักร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานแสดงนิทรรศการนานาชาติ[แก้]

ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ (อังกฤษ: International Expositions) ได้แก่

ประเภทจดทะเบียน[แก้]

ประเภทรับรอง[แก้]

  • งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่เมืองซาราโกซา ราชอาณาจักรสเปน ในปี พ.ศ. 2551 (อังกฤษ: Expo Zaragoza 2008) หรือ อังกฤษ: International Exposition of Zaragoza, Spain 2008) โดยมีแนวคิดหลัก คือ "น้ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน" (อังกฤษ: Water and Sustainable Development) และแนวคิดหลักของนิทรรศการศาลาไทย คือ น้ำ คือ ชีวิต - โครงการตามพระราชดำริ (Water is Life - Royal Initiatives)จัดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2551 รัฐบาลไทยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก และกรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยดำเนินงานหลัก ทั้งนี้ มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการใหญ่ นายสุภณ สดสุ่น เป็นผู้อำนวยการศาลาไทยฝ่ายอำนวยการ และ นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย เป็นผู้อำนวยการศาลาไทยฝ่ายวิชาการ ความสำเร็จในการจัดงานของไทย คือ นิทรรศการศาลาไทยได้รับรางวัลดีเด่นในการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก(ไม่เกิน 500 ตารางเมตร)ด้านเนื้อหา
  • งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2555

จัดระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลไทยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยดำเนินงานหลัก ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้อำนวยการใหญ่ นายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช เป็นผู้อำนวยการศาลาไทย

งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ในปี พ.ศ. 2560

จัดระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 มีแนวคิดหลัก คือ "พลังงานในอนาคต" (อังกฤษ: Future Energy) รัฐบาลไทยมอบให้กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลัก เสนอแนวคิดหลักของนิทรรศการศาลาไทย คือ การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้พลังงานชีวภาพ (อังกฤษ: Bio-energy for all)

อ้างอิง[แก้]