กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง4 เมษายน พ.ศ. 2535
(ในชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานก่อนหน้า
งบประมาณประจำปี275,380,400 ล้านบาท (พ.ศ. 2566)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช[2], อธิบดี
  • วรพล จันทร์งาม, รองอธิบดี
  • ปวิช เกศววงศ์, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.deqp.go.th

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Department of Climate Change and Environment) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 แต่เดิมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในชื่อ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

ประวัติ[แก้]

ตราสัญลักษณ์ในยุคกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เดิมคือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 สืบเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พร้อมทั้งยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น 3 กรม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการเดิม คือ กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจากภาพถ่าย สังกัดกองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566[3]

จากนั้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง 2 ฉบับคือ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ซึ่งให้ยกเลิก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565[4] และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566[5]

กิจกรรมสำคัญ[แก้]

ในทุกปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่ม 139 ตอนที่ 57 ก วันที่ 19 กันยายน 2565
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 11 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
  3. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
  4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
  5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]