สำนักนิทรรศการระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักนิทรรศการระหว่างประเทศ
ก่อตั้ง22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928
ประเภทงานนิทรรศการโลก
สํานักงานใหญ่ปารีส ฝรั่งเศส
สมาชิก
170 ชาติสมาชิก
ประธาน
Choi Jai-chul
เลขาธิการ
Dimitri S. Kerkentzes
เว็บไซต์www.bie-paris.org

สำนักนิทรรศการระหว่างประเทศ[1][2][3] (อังกฤษ: Bureau of International Expositions; ฝรั่งเศส: Bureau International des Expositions: BIE) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส และมีประเทศสมาชิก 170 ประเทศ

ประวัติ[แก้]

จากการเริ่มจัดการแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1851 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศต่อ ๆ มา

ผลจากความสำเร็จในการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้แก่ การก่อสร้างหอไอเฟลในการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส ค.ศ. 1889

ต่อมาเมื่อมีการจัดงานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศบ่อยครั้งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดแสดงนิทรรศการ จึงได้มีการลงนามในอนุสัญญาเกี่ยวกับนิทรรศการระหว่างประเทศ และก่อตั้งสำนักนิทรรศการระหว่างประเทศขึ้นในปี ค.ศ. 1928

การดำเนินงาน[แก้]

สำนักงานเลขาธิการสำนักนิทรรศการระหว่างประเทศตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีเลขาธิการสำนักนิทรรศการระหว่างประเทศเป็นหัวหน้า กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสได้รับรองสถานภาพทางการทูตต่อ BIE ประเทศภาคีสมาชิกจ่ายค่าบำรุงประจำปีแก่ BIE ตามหลักการสหประชาชาติ

การดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร (อังกฤษ: Executive Committee)

2. คณะกรรมการด้านกฎระเบียบ (อังกฤษ: Rules Committee)

3. คณะกรรมการธุรการและงบประมาณ (อังกฤษ: Administration and Budget Committee)

4. คณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร (อังกฤษ: Information and Communication Committee)

แต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิก 8 คน คัดเลือกจากที่ประชุมสามัญสมาฃิกซึ่งจัดประชุมปีละ 2 ครั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว ประธานของคณะกรรมการทั้ง 4 ชุดจะทำหน้าที่รองประธาน BIE ด้วย

ชนิดของการจัดนิทรรศการ[แก้]

สำนักนิทรรศการระหว่างประเทศกำหนดให้การรับรองการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศ ลักษณะต่าง ๆ แบ่ง เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • งานนิทรรศการระหว่างประเทศประเภทจดทะเบียน (อังกฤษ: International Registered Exhibition) หรืองานมหกรรมโลก (อังกฤษ: World Expo) ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ คือ

จัดงานทุกห้าปี (จัดห่างกันอย่างน้อย 5 ปี) ระยะเวลาจัดงานไม่เกิน 6 เดือน ไม่กำหนดขนาดพื้นที่จัดงาน แนวคิดในการจัดงาน : ทั่วไป

  • งานมหกรรมระหว่างประเทศประเภทการรับรอง (อังกฤษ: International Recognized Exhibition) ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ คือ

จัดงานในระหว่างการจัดงานนิทรรศการระหว่างประเทศประเภทจดทะเบียน ระยะเวลาจัดงานไม่เกิน 3 เดือน ขนาดพื้นที่จัดงานไม่เกิน 25 เฮกเตอร์ แนวคิดในการจัดงาน : เฉพาะเจาะจง

ปัจจุบัน สำนักนิทรรศการระหว่างประเทศให้การรับรองการจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ซึ่งสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (อังกฤษ: The International Association of Horticultural Producers; ย่อ:AIPH) ให้การรับรอง เฃ่น the Natherlands Floriade 2002 และ IGA 2003 Rostock, Germany เป็นต้น และให้การรับรองการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศด้านศิลปการออกแบบ (อังกฤษ: Milan Tri-annual Exhibition of Decorative Arts and Modern Architecture) ด้วย

ความสำเร็จจากการจัดงาน[แก้]

ในการจัดงานแสดงนิทรรศการแต่ละครั้ง จะมีที่ระลึกของความสำเร็จในการจัดงานแต่ละครั้ง เช่น งานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศที่เมืองซาราโกซา มีการก่อสร้างและพัฒนาเมืองซาราโกซาเป็นศูนย์กลางการจัดการทรัพยากรน้ำขององค์การสหประชาชาติ และมีการสรุปข้อเสนอเป็น กฎบัตรซาราโกซา

ประเทศไทยกับการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศ[แก้]

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและประสานงานด้านต่าง ๆ กับ BIE ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

งานมหกรรมพืชสวนโลก[แก้]

งานมหกรรมพืชสวนโลก (อังกฤษ: Horticultural International Expositions) ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (อังกฤษ: Horticultural International Expositions) จังหวัดเชียงใหม่ หรือ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยมีแนวคิด คือ "To Express the Love for Humanity" (เพื่อนำความรักสู่มวลมนุษยชาติ) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยดำเนินงานหลักร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศ[แก้]

ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดงานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Expositions) ได้แก่

ประเภทจดทะเบียน[แก้]

ประเภทรับรอง[แก้]

  • งานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศที่เมืองซาราโกซา ราชอาณาจักรสเปน ในปี พ.ศ. 2551 (อังกฤษ: Expo Zaragoza 2008) หรือ อังกฤษ: International Exposition of Zaragoza, Spain 2008) โดยมีแนวคิดหลัก คือ "น้ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน" (อังกฤษ: Water and Sustainable Development) และแนวคิดหลักของนิทรรศการศาลาไทย คือ น้ำ คือ ชีวิต - โครงการตามพระราชดำริ (Water is Life - Royal Initiatives) จัดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2551 รัฐบาลไทยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก และกรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยดำเนินงานหลัก ทั้งนี้ มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการใหญ่ นายสุภณ สดสุ่น เป็นผู้อำนวยการศาลาไทยฝ่ายอำนวยการ และ นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย เป็นผู้อำนวยการศาลาไทยฝ่ายวิชาการ ความสำเร็จในการจัดงานของไทย คือ นิทรรศการศาลาไทยได้รับรางวัลดีเด่นในการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก (ไม่เกิน 500 ตารางเมตร) ด้านเนื้อหา
  • งานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศที่เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2555

จัดระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลไทยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยดำเนินงานหลัก ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้อำนวยการใหญ่ นายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช เป็นผู้อำนวยการศาลาไทย

งานแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศที่กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ในปี พ.ศ. 2560

จัดระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 มีแนวคิดหลัก คือ "พลังงานในอนาคต" (อังกฤษ: Future Energy) รัฐบาลไทยมอบให้กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลัก เสนอแนวคิดหลักของนิทรรศการศาลาไทย คือ การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้พลังงานชีวภาพ (อังกฤษ: Bio-energy for all)

อ้างอิง[แก้]

  1. "จบครบ Expo 2020". MCOT. 2020-02-11.
  2. "งานเอ็กซ์โป (World Expo) คืออะไร?". Dr Non (ดร. นนท์). 2022-02-12.
  3. "Expo 2020: คู่มือฉบับครบจบที่นี่". Non-Smart City. 2022-02-09.