หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
เกิด8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
คู่สมรสพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตรหม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์
หม่อมหลวงพลอยนภัส ลีนุตพงษ์
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
บิดามารดาหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492) เป็นโอรสในหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล กับหม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล

ประวัติ[แก้]

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นโอรสในหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) กับหม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย; พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน) และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท สาขาการวางแผนภาค มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตา สหรัฐ

ในปี พ.ศ. 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2547
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 และรุ่น 1/2554
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
 • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557.
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561
 • หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) รุ่น 3/2565

ตำแหน่งงานปัจจุบัน[แก้]

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัทบาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัทบาฟส์ อินเทค จำกัด
 • กรรมการอิสระ - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ, กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2526 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557, กรรมการผู้จัดการบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2549

กิจกรรมอื่น ๆ[แก้]

ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ เช่น ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ, กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 – 2560, ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ครอบครัว[แก้]

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศสมรสกับพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่

 • หม่อมหลวงอรดิศ สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่
  • สนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • ภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • หม่อมหลวงพลอยนภัส สมรสกับอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตร 2 คน ได้แก่
  • ธีทัต ลีนุตพงษ์
  • สุรพัศ ลีนุตพงษ์
 • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ สมรสกับจิรวรรณ (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดาคนเดียว คือ
  • กวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]