หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (69 ปี)
คู่สมรส พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตร หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์
หม่อมหลวงพลอยนภัส ลีนุตพงษ์
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
บิดามารดา หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492) เป็นบุตรหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล กับหม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรไชย) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ

  • หม่อมหลวง อรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ( หลาน 2 คน คือ เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา )
  • หม่อมหลวง พลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ ( หลาน 1 คน คือ เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์ )
  • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ)

(หลาน 1 คน เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)


การศึกษา[แก้]

เข้ารับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Community and Regional Planning) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน[แก้]

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด, กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด


ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557, กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549,

กิจกรรมอื่นๆ[แก้]

ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่างๆ เช่น ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ กรรมการวัดนิเวศธรรมประวัติ และกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 - พฤศจิกายน 2557, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน, ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]