ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:โครงการบำรุงรักษาคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โครงการบำรุงรักษาคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคงความเป็นมาตรฐานของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพเพื่อให้เป็นสมกับบทความที่มีคุณภาพสูงที่สุดในวิกิพีเดียภาษาไทย และให้มาตรฐานการเขียนบทความคัดสรรและบทความคุณภาพทัดเทียมกับวิกิพีเดียภาษาอื่น โครงการนี้ดำเนินการโดยผู้ตรวจทาน (peer review) ที่มีประสบการณ์เขียนและทราบเงื่อนไขของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ

จุดประสงค์
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทย
 • เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทยในอนาคต
 • เพื่อให้คุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพเป็นตัวอย่างแก่บทความอื่น ๆ ในวิกิพีเดียในฐานะสารานุกรมที่มีคุณภาพ

บทนิยาม

[แก้]

ขอบเขตของโครงการ

[แก้]

เนื่องจากปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ บทความบางบทความที่ได้รับเลือกให้เป็นบทความคัดสรรในอดีต แต่ในปัจจุบันพบว่าบทความเหล่านั้นมีคุณภาพไม่ตรงกับเงื่อนไขของการเป็นบทความคัดสรร จึงต้องการให้มีการปลดสถานะ หรือการเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้าเป็นไปได้) ส่วนเป้าหมายในอนาคต คือ การกำหนดคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพในเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด ให้เป็นตัวอย่างแก่การเขียนบทความในอนาคตต่อไป

ภารกิจ

[แก้]

การรับประกันคุณภาพบทความ

[แก้]
 • ตรวจสอบบ่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความนั้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับข้อมูล (ถ้ามี) และการแก้ไขเล็กน้อยที่เป็นการบำรุงรักษาอื่น ๆ
 • ตรวจคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพตามเงื่อนไขการเป็นบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ
 • ระบุปัญหาที่ทำให้บทความไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 • เริ่มจากการพยายามแก้ไขด้วยตนเอง
 • หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ ให้ตั้งกระทู้ไว้ในหน้าคุยของบทความนั้น ๆ เพื่ออภิปรายร่วมกับผู้เขียนประจำหรือผู้ที่สนใจ การแจ้งผู้เขียนประจำอาจช่วยให้
 • หากตั้งกระทู้ถามไว้ระยะหนึ่งแล้ว (ประมาณ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน) ให้เตรียมเสนอขอถอดบทความนั้นจะสถานะบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพ (เพิ่มเติมรายชื่อได้ที่ รายชื่อบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่)

การเสนอชื่อบทความ

[แก้]
 • เมื่อมีการเสนอชื่อบทความให้เป็นบทความคัดสรรหรือบทความคัดสรร ให้มีส่วนในการตรวจสอบคุณภาพของบทความ และขอให้ลงคะแนนสนับสนุนให้บทความนั้นเป็นบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพตามที่เสนอ หากพบว่าบทความนั้นผ่านเกณฑ์ของบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพ เพราะต้องการความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในการรักษาคุณภาพด้วย (ถ้าทำได้)
 • หากท่านไม่ใช่ผู้สอบทาน ท่านสามารถเสนอให้ผู้ตรวจการช่วยตรวจสอบบทความที่ท่านเห็นว่าไม่ครบเงื่อนไขได้ที่หน้าอภิปราย หรือหน้าแจ้งเสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่ก็ได้

ประวัติของโครงการ

[แก้]
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 - เปิดโครงการใหม่

สถิติ

[แก้]

แม่แบบที่ใช้

[แก้]
แม่แบบ วิธีใช้ แสดงผล
{{ผู้ตรวจการโครงการ}} ใส่ในหน้าผู้ใช้เพื่อบ่งบอกว่าผู้ใช้คนนั้นเป็นผู้ตรวจการของโครงการบำรุงรักษาคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ
{{ปลดสถานะบทความ}} ใส่ไว้บนสุดของหน้าพูดคุยของบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพที่ไม่ผ่านการประเมินจากผู้ตรวจการของโครงการ
กรุณาถอดแม่แบบนี้ออกถ้า:
 • บทความนี้พ้นจากสถานะบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพไปแล้ว
 • บทความนี้ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบแล้ว
{{มีบทความเสนอใหม่}} ใส่ไว้ในหน้าพูดคุยของผู้ตรวจการของโครงการบำรุงรักษาคุณภาพของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพทุกคนทุกครั้งเมื่อมีการเสนอบทความใหม่ให้เป็นบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพ แล้วใส่ลิงก์ไปยังบทความที่เสนอใน {{{บทความ}}}

ผู้เข้าร่วมโครงการ

[แก้]

กรุณาเพิ่มชื่อที่นี่หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และต้องการรับข่าวสาร

แก้ไข   

เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีความประพฤติไม่ผิดจากนโยบาย กฎระเบียบหรือข้อห้ามใด ๆ ที่กำหนดขึ้นไว้ในวิกิพีเดียภาษาไทย
 2. รู้จักเงื่อนไขของการเป็นบทความคัดสรรและบทความคุณภาพเป็นอย่างดี
 3. เข้าใจหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจการ
 4. สามารถเข้าใช้วิกิพีเดียได้อย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยเมื่อมีการคัดเลือกบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพ)
 1. Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ยินดีปรับปรุงบทความคัดสรรทั่วไป และบทความคัดสรร/คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทหาร
 2. Mopza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. Dolkungbighead (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ยินดีช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 4. Tris T7 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงบทความคัดสรร และบทความคุณภาพแล้วจำนวนมาก ซึ่งมีหลายส่วนต้องปรับปรุงเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงขออนุญาตมีส่วนร่วม ยินดีปรับปรุงบทความเกี่ยวกับพืชและสัตว์เป็นหลัก แต่ยินดีช่วยดูภาพรวมครับ