พระปัญญาวชิรโมลี (นพพร ธีรปญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระปัญญาวชิรโมลี

(นพพร ธีรปญฺโญ)
ชื่ออื่นพระคุณท่าน เจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี (นพพร)
ส่วนบุคคล
เกิด9 กันยายน 2515 (51 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ศน.บ.,บธ.บ.(วิทยาการจัดการ),ศศ.ม.(การบริหาร​การศึกษา)​,ค.ด.กิตติมศักดิ์(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี,ผู้จัดการโรงเรียนศรีแสงธรรม

พระปัญญาวชิรโมลี (นพพร ธีรปญฺโญ)[1] เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก(สย.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าเป็น "พระนักพัฒนา" จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม[2] หรือ “โรงเรียนเสียดายแดด” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน และสร้างระบบ Smart Farm, รถเข็นนอนนา (สถานีไฟฟ้าเคลื่อน), บ้านกินแดด, รถไฟฟ้า Ev Car จากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น จนทำให้ลูกศิษย์บางคนตั้งฉายาให้ท่านทั้ง “พระเสียดายแดด” และ “เจ้าคุณโซลาร์เซลล์”

ประวัติ[แก้]

พระปัญญาวชิรโมลี (นพพร ธีรปญฺโญ) [3]นามเดิมชื่อ นพพร นามสกุลสู่เสน เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2515 ณ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเจริญวัยท่านได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุพัทธสีมาอุโบสถ วัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการศึกษาท่านได้ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สถาบันการศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ สถาบันการศึกษา มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานสาธารณสงเคราะห์[แก้]

พระปัญญาวชิรโมลีเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม[4] บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี[5] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย[6] และผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงยังเป็นประธานคณะทำงาน โครงการโคกอีโด่ยวัลเล่ย์ แหล่งการเรียนรู้พลังงานทดแทน[7]

รางวัล[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://thebuddh.com/?p=51439
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-05. สืบค้นเมื่อ 2022-09-05.
 3. องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวชิรญาณ วัดหนองป่าพง และพระปัญญาวชิรโมลี วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี, สืบค้นเมื่อ 2023-08-19
 4. "โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน". mgronline.com. 2016-03-10.
 5. "โรงเรียนศรีแสงธรรม". โรงเรียนศรีแสงธรรม. 2012-05-24.
 6. "พระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม มอบถุงยังชีพ และไข่ไก่โดยสนับสนุนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอดอนมดแดง". ubn.onab.go.th.
 7. "นายกฯ ชื่นชมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน 'โคกอีโด่ยวัลเล่ย์'". The Reporters. 2021-10-15.
 8. ทาสี, บริพัตร (2020-11-25). "มข.ยกย่องเชิดชูเกียรติถวายรางวัล กาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2562 แด่พระครูวิมลปัญญาคุณ". มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 9. "ม.อุบลฯ มอบรางวัลรัตโนบล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ปี 2563". ไกด์อุบล.
 10. "ศิลปิน – บุคคลที่มีชื่อเสียง เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563". สยามรัฐ. 2020-09-20.
 11. "ประกาศรายชื่อรางวัล 'เสาเสมาธรรมจักร' ปี64". dailynews. 2021-06-01.
 12. "พิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน แด่พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม". ubn.onab.go.th.
 13. "พิธีถวายปริญญาบัตร แด่พระปัญญาวชิรโมลี ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ..." thainews.prd.go.th.
 14. "บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด". grad.reru.ac.th.
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๖ ข, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑