ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* '''พระราชบิดา''':  [[องค์ชายรัชทายาทอึยคยอง]]  (이장 의경세자, 1438-September 2, 1457) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น พระเจ้าท็อกจง (덕종)
* '''พระราชมารดา'''  : [[พระนางอินซู|พระนางโซฮเย]] สกุลฮัน แห่งช็องจู]]  (안순왕후 한씨 ,1437(?)-December 23, 1504) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระพันปีหลวงอินซู  (인수대비 ,仁粹大妃)
 
*'''พระมเหสี'''
# สมเด็จพระมเหสีราชินีคงฮเย สกุลฮัน แห่งชองจู  (공혜왕후 한씨 ,恭惠王后 韓氏 October 11, 1456-April 15, 1474)
#[[พระนางเชฮ็อน|สมเด็จพระราชินีเจฮอนฮ็อน]] สกุลยุน แห่งฮัมอัน (제헌왕후 ,廢妃 尹氏 1445-August 16, 1482) พระนามเดิมว่า ยุน โซฮวา
#[[พระนางช็องฮย็อน|สมเด็จพระราชินีจองฮย็อน]] สกุลยุน แห่งพาพยอง (정현왕후 ,貞顯王后 尹氏 1462-1530) พระนามเดิมว่า ยุน ชางนยอน (尹昌年)
* '''พระสนม'''
 
* '''พระราชโอรส'''
# องค์ชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของ[[สมเด็จพระมเหสีแจฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีพเย-บีราชินีเจฮ็อน สกุลยุน]]
# ลี รยุง,[[องค์ชายยอนซันกุน|องค์ชายยอนซาน มกุฎราชกุมารแห่งโชซ็อน]] (연산군 ,燕山君 ,1476 - 1506) พระราชโอรสของ[[สมเด็จพระมเหสีแจฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีพเย-บีราชินีเจฮ็อน สกุลยุน]]
# องค์ชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของ[[สมเด็จพระมเหสีแจฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีพเย-บีราชินีเจฮ็อน สกุลยุน]]
# ลี ย๊อก,[[พระเจ้าจุงจง|องค์ชายจินซ็อง]]  (진성대군  ,晉城大君 ,1488 - 1544) พระราชโอรสของ[[สมเด็จพระมเหสีราชินีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อนฮย็อน สกุลยุน แห่งพาพยอง]]
# ลี จง,องค์ชายมูซาน (무산군 ,茂山君 ,1490 - 1525) พระราชโอรสของพระสนมเอกมย็องบิน สกุลคิม แห่งอันดง
# ลี ฮัง,องค์ชายอันยาง (안양군 ,安陽君 ,1481 - 1505) พระราชโอรสของพระสนมควีอิน สกุลช็อง แห่งโจคเย
 
* '''พระราชธิดา'''
# องค์หญิงซุนซุก (순숙공주 ,順淑公主 ,1478 - 1488) พระราชธิดาของ[[สมเด็จพระมเหสีราชินีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อนฮย็อน สกุลยุน แห่งพาพยอง]]
# องค์หญิงชินซุก (신숙공주 ,愼淑公主 ,1481 - 1486) พระราชธิดาของ[[สมเด็จพระมเหสีราชินีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อนฮย็อน สกุลยุน แห่งพาพยอง]]
# องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม พระราชธิดาของ[[สมเด็จพระมเหสีราชินีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อนฮย็อน สกุลยุน แห่งพาพยอง]]
# องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม พระราชธิดาของ[[สมเด็จพระมเหสีราชินีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อนฮย็อน สกุลยุน แห่งพาพยอง]]
# องค์หญิงฮวีซุก (휘숙옹주 ,徽淑翁主) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย สกุลคิม
# องค์หญิงกย็องซุก (경숙옹주 ,敬淑翁主 ,1483 - ?) พระราชธิดาของพระสนมซุกอึย สกุลคิม
ผู้ใช้นิรนาม