พระโปสาลเถระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระโปสาลเถระ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเดิมโปสาลมาณพ
สถานที่เกิดเมืองสาวัตถี
วิธีบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา
สถานที่บรรลุธรรมปาสาณเจดีย์
ฐานะเดิม
ชาวเมืองสาวัตถี
วรรณะเดิมพราหมณ์
การศึกษาจบไตรเพท
หมายเหตุ
อดีต 1 ใน 16 ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระโปสาลเถระ เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรีที่ถูกส่งมาทูลถามปัญหาทั้ง 16 ต่อพระพุทธเจ้า ณ ปาสาณเจดีย์ โดยมีอชิตมาณพเป็นหัวหน้าคณะศิษย์ทั้ง 16 ของพราหมณ์พาวรี ต่อมาทั้งหมดได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยพระพุทธเจ้าเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยนับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญของพระพุทธศาสนา

ประวัติ[แก้]

ดูได้ที่ พาวรีพราหมณ์

ปัญหาของโปสาลมาณพ[แก้]

โปสาลมาณพทูลถามปัญหาว่า

             ข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหา จึงได้มาเฝ้าพระองค์
             พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงอ้างสิ่งที่ล่วงไปแล้ว (พระปรีชา
             ญาณในกาลอันเป็นอดีต) ไม่ทรงหวั่นไหว ทรงตัดความ
             สงสัยได้แล้ว ทรงบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ข้าแต่
             พระผู้มีพระภาคผู้ศากยะ ข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณ
             ของบุคคลผู้มีความสำคัญในรูปก้าวล่วงเสียแล้ว ละรูป
             กายได้ทั้งหมด เห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งทั้งภายในและ
             ภายนอก บุคคลเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไร ฯ
      

พระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่า ดูกรโปสาละ

             พระตถาคตทรงรู้ยิ่ง ซึ่งภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งปวง ทรง
             ทราบบุคคลนั้นผู้ยังดำรงอยู่ ผู้น้อมไปแล้วในอากิญจัญ-
             ญายตนสมาบัติเป็นต้น ผู้มีอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นต้น
             นั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ผู้ที่เกิดในอากิญจัญญายตนสมาบัติ
             ว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบ ดังนี้แล้ว แต่นั้น
             ย่อมเห็นแจ้งในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น ญาณของ
             บุคคลนั้นผู้เป็นพราหมณ์ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว เป็นญาณ
             อันถ่องแท้อย่างนี้ ฯ
   • (อากิญจัญญายตนสมาบัติ ธรรมเปลื้องสัญญา , อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ น้อมใจลงในสัญญาวิโมกข์ , ดับสัญญา สัญญาไม่ปรากฏ เวทนาไม่ปรากฏ)

บั้นปลายชีวิต[แก้]

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงดับขันธปรินิพพาน

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2525). ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. เว็บไซต์ 84000
 2. เว็บไชต ธรรมะ เกตเวย์