ข้ามไปเนื้อหา

ประชากรศาสตร์บรูไน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พีระมิดประชากรบรูไนใน ค.ศ. 2020

บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศบรูไน รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น

ชาวบรูไนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ออสโตรนีเซียน มีต้นกำเนิดมาจากเกาะไต้หวันย้อนหลังไปจาก 5000 ปีก่อนคริสตกาล พวกเขาอาศัยอยู่ตลอดชายฝั่งตะวันตกบนของเกาะบอร์เนียวมีประชากรทั้งหมด (2554) 428,146 คน ภาษาทางการ คือภาษามลายู ศาสนาที่ชาวบรูไนนับถือคือ ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่น ๆ ตามมา

ลักษณะประชากร[แก้]

ประมาณการของสหประชาชาติ[1][แก้]

ค.ศ. ประชากรทั้งหมด (พันคน) อายุ 0-14 ปี (%) อายุ 15-64 ปี (%) อายุ 65 ปีขึ้นไป (%)
1950 48 36.4 58.7 4.9
1955 63 39.5 56.1 4.4
1960 80 42.1 53.8 4.1
1965 100 44.7 51.4 3.9
1970 125 41.1 55.0 3.8
1975 157 39.8 56.3 3.8
1980 189 38.7 58.4 3.0
1985 219 38.7 58.3 3.0
1990 252 35.4 61.8 2.8
1995 290 33.3 63.7 3.0
2000 327 30.3 66.7 2.9
2005 363 28.2 68.6 3.2
2010 399 26.2 70.2 3.6

กลุ่มชาติพันธุ์[แก้]

ประชากรของบรูไนจำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ ค.ศ. 1947-2001[2]
กลุ่ม
ชาติพันธุ์
สำมะโน 1947 สำมะโน 1960 สำมะโน 1971 สำมะโน 1981 สำมะโน 1991 สำมะโน 2001
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
มลายู 16,742 41.2 45,135 53.8 89,267 65.5 125,717 65.2 174,319 66.9
เกดายัน1 4,291 5.1
จีน 8,300 20.4 21,795 26.0 31,925 23.4 39,461 20.5 40,621 15.6
ดูซุน 2 4,873 5.8 8,552 6,3 15,175 7,9 15,665 6,0
อิบัน 1,330 3.3 3,900 4.6
เมลาเนา 2,517 6.2 318 0.4
อินเดีย 11,768 28.9 3,565 4.3 2,162 1.6 5,919 3.1 29,877 11.5
อื่นๆ 4,350 3.2 6,560 3.4
ทั้งหมด 40,657 83,877 136,256 192,832 260,482 332,800
1 ในการสำรวจสำมะโนปี 1960 ชาวเกดายันถูกนับแยกออกมา ส่วนในสำมะโนปีอื่น ๆ นับรวมการชาวมลายู
2 ถูกรวมอยู่ใน 'อื่น ๆ'

อ้างอิง[แก้]