ข้ามไปเนื้อหา

ประชากรศาสตร์สิงคโปร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พีระมิดประชากรสิงคโปร์ ปี 2020

บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศสิงคโปร์ รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น

เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2012 ประชากรสิงคโปร์อยู่ที่ 5.31 ล้านคน[1] เป็นรัฐเอกราชที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากโมนาโก สิงคโปร์เป็นประเทศหลายเชื้อชาติและหลายวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลูกครึ่งจีน-มลายู (ร้อยละ 74.2) บางส่วนเป็นชาวมลายู (ร้อยละ 13.2) และชนกลุ่มน้อยชาวอินเดีย (ร้อยละ 9.2)[2] ชาวมลายูถือเป็นชนพื้นเมือง แม้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สืบเชื้อสายของผู้อพยพหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงปี 1945 จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย[3][4][5][6] ศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุด แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของประชากร โดยมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ ฮินดู ซิกข์และไม่นับถือศาสนาเป็นจำนวนมาก อัตราการเติบโตของประชากรต่อปีของปี 2012 อยู่ที่ราว 2.5%[7] ภาษาราชการสี่ภาษาของสิงคโปร์ ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษามลายู ภาษาทมิฬและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานหลักและเป็นภาษาแรกที่บังคับในโรงเรียนทุกแห่งของประเทศ[8][9] อัตราภาวะเจริญพันธุ์รวมของพลเมืองสิงคโปร์อยู่ที่ 1.2 ในปี 2011 อัตราภาวะเจริญพันธุ์ของชาวจีน มลายูและอินเดียอยู่ที่ 1.08, 1.64 และ 1.09 ตามลำดับ ในปี 2010 อัตราภาวะเจริญพันธุ์ของชาวมลายูสูงกว่าอัตราภาวะเจริญพันธุ์ของชาวจีนและอินเดียราว 70%[10] สิงคโปร์พยายามเพิ่มอัตราภาวะเจริญพันธุ์มานานแล้ว โดยตั้งเป้าหมายที่การเกิด 2.1 คนต่อหญิง 1 คน[2]

จำนวนประชากร[แก้]

การเติบโตของขนาดประชากรสิงคโปร์โดยอิงสถานะผู้อยู่อาศัย [11]
ประชากรของสิงคโปร์, ข้อมูลจาก FAO ปี 2005 ; จำนวนในหน่วยพัน

5,076,700 คน - ประมาณการ ณ ปี 2010 Source: World Bank, World Development Indicators

ปี จำนวน (พันคน) เติบโต ความหนาแน่นประชากร (คน/ตารางกิโลเมตร)
ประชากรทั้งหมด ครัวเรือนทั้งหมด พลเมืองสิงคโปร์ สังกัดครัวเรือน ไม่สังกัดครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ครัวเรือนทั้งหมด พลเมืองสิงคโปร์ สังกัดครัวเรือน ไม่สังกัดครัวเรือน
1990 3,047.1 2,735.9 2,623.7 112.1 311.3 2.3% 1.7% 1.7% 2.3% 9.0% 4,184
2000 4,027.9 3,273.4 2,985.9 287.5 754.5 2.8% 1.8% 1.3% 9.9% 9.3% 5,900
2006 4,401.4 3,525.9 3,107.9 418.0 875.5 3.2% 1.7% 0.9% 8.1% 9.7% 6,292
2007 4,588.6 3,583.1 3,133.8 449.2 1,005.5 4.3% 1.6% 0.8% 7.5% 14.9% 6,508
2008 4,839.4 3,642.7 3,164.4 478.2 1,196.7 5.5% 1.7% 1.0% 6.5% 19.0% 6,814
2009 4,987.6 3,733.9 3,200.7 533.2 1,253.7 3.1% 2.5% 1.1% 11.5% 4.8% 7,022
2010 5,076.7 3,771.7 3,230.7 541.0 1,305.0 1.8% 1.0% 0.9% 1.5% 4.1% 7,126
2011 5,183.7 3,789.3 3,257.2 532.0 1,394.4 2.1% 0.5% 0.8% -1.7% 6.9% 7,257
2012 5,312.4 3,818.2 3,285.1 533.1 1,494.2 2.5% 0.8% 0.9% 0.2% 7.2% N.A.
สัดส่วนเพศของประชากรสังกัดครัวเรือน [11]
ปี 1990 2000 2010 2011 2012
ทั้งหมด 2,735.90 3,273.40 3,771.70 3,789.30 3,818.20
ชาย 1,386.30 1,634.70 1,861.10 1,868.20 1,880.00
หญิง 1,349.60 1,638.70 1,910.60 1,921.10 1,938.20
อัตราส่วน (? ชายต่อหญิง 1000 คน) 1,027 998 974 972 970
การกระจายทางอายุของประชากรสังกัดครัวเรือน [11]
กลุ่มอายุ (ปี) 1990 2000 2010 2011 2012
ต่ำกว่า 15 23.0 21.9 17.4 16.8 16.4
15 – 24 16.9 12.9 13.5 13.6 13.7
25 – 34 21.5 17.0 15.1 14.8 14.4
35 – 44 16.9 19.4 16.7 16.4 16.3
45 – 54 9.0 14.3 16.6 16.7 16.5
55 – 64 6.7 7.2 11.7 12.4 12.7
65 และสูงกว่า 6.0 7.2 9.0 9.3 9.9
อายุเฉลี่ย (ปี) 29.8 34.0 37.4 38.0 38.4

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและการควบคุมประชากร[แก้]

การเกิดและการตาย (ประมาณการ 2012) [11]
ปี 1970 1980 1990 2000 2010 2011
ทารกทั้งหมดจริงๆ 45,934 41,217 51,142 46,997 37,967 39,654
ทารกสังกัดครัวเรือน n.a. 40,100 49,787 44,765 35,129 36,178
อัตราการเกิดโดยประมาณ (ต่อ 1,000 ครัวเรือน) 22.1 17.6 18.2 13.7 9.3 9.5
อัตราการให้กำเนิด (ต่อสตรี) 3.07 1.82 1.83 1.60 1.15 1.20
อัตราเกิดทดแทนรวม (ต่อสตรี) 1.49 0.88 0.88 0.77 0.56 0.58
อัตราเกิดทดแทนสุทธิ (ต่อสตรี) 1.42 0.86 0.88 0.77 0.55 0.58
การตายทั้งหมด 10,717 12,505 13,891 15,693 17,610 18,027
อัตราการตายโดยประมาณ (ต่อ 1,000 ครัวเรือน) 5.2 4.9 4.7 4.5 4.4 4.5
อัตราทารกเสียชีวิต (ต่อ 1,000 ทารกสังกัดครัวเรือนที่มีชีวิตรอด) 20.5 8.0 6.6 2.5 2.0 2.0
อายุขัยเฉลี่ย (ปี) 65.8 72.1 75.3 78.0 81.7 82.0
อายุขัยเฉลี่ยของชาย (ปี) 64.1 69.8 73.1 76.0 79.2 79.6
อายุขัยเฉลี่ยของหญิง (ปี) 67.8 74.7 77.6 80.0 84.0 84.9

ชาติพันธุ์[แก้]

สัดส่วนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์
เชื้อชาติ 1970 [12] 1980 [12] 1990 [11] 2000 [11] 2010 [11] 2011 [11] 2012 [11]
จีน 77.0% 78.3% 77.8% 76.8% 74.1% 74.1% 74.2%
มลายู 14.8% 14.4% 14.0% 13.9% 13.4% 13.4% 13.3%
อินเดีย 7.0% 6.3% 7.1% 7.9% 9.2% 9.2% 9.2%
อื่นๆ 1.2% 1.0% 1.1% 1.4% 3.3% 3.3% 3.3%
อัตราการเจริญพันธุ์แบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์ [11]
ปี 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2012
จีน 1.65 1.43 1.14 1.14 1.08 1.02 1.08
มลายู 2.69 2.54 1.94 1.91 1.82 1.65 1.64
อินเดีย 1.89 1.59 1.25 1.19 1.14 1.13 1.09
เฉลี่ยรวม 1.83 1.6 1.29 1.28 1.22 1.15 1.2

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-06. สืบค้นเมื่อ 2013-07-23.
 2. 2.0 2.1 "September 28, 2011 - Singapore's Fertility Rate Dropped to a Record Low".
 3. http://www.unhcr.org/refworld/topic,463af2212,469f2f192,49749cb046,0.html
 4. Vasil, R K (2000). Governing Singapore: democracy and national development. Allen & Unwin. p. 96. ISBN 978-1-86508-211-0.
 5. "Constitution of the Republic of Singapore". Attorney-General's Chambers of Singapore website. Part XIII Section 152(2). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 June 2011. สืบค้นเมื่อ 11 August 2011.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-28. สืบค้นเมื่อ 2013-07-23.
 7. Population Trends 2012 เก็บถาวร 2012-11-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Department of Statistics, Singapore.
 8. http://www.asiaone.com/Business/SME%2BCentral/Talking%2Bpoint/Story/A1Story20090916-168233.html
 9. http://www.moe.gov.sg/
 10. Lee Kuan Yew (22 June 2010). "Singapore releases 2010 population in Brief Report". Govmonitor. สืบค้นเมื่อ 23 June 2010.
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 Population Trends 2012 เก็บถาวร 2012-11-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Department of Statistics, Singapore.
 12. 12.0 12.1 Singapore Department of Statistics