ประชากรศาสตร์มองโกเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความเปลี่ยนแปลงของประชากรมองโกเลีย

บทความนี้ว่าด้วยลักษณะประชากรของประเทศมองโกเลีย รวมถึงความหนาแน่นของประชากร ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา สาธารณสุข สถานภาพทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เป็นต้น

สถิติที่สำคัญ[แก้]

ประมาณการจากสหประชาชาติ[1][แก้]

ช่วงปี (ค.ศ.) จำนวนคนเกิด

(คน/ปี)

จำนวนคนตาย

(คน/ปี)

เปลี่ยนแปลง

(คน/ปี)

อัตราเกิด

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราตาย

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราเพิ่ม

(ต่อ 1,000 คน)

อัตราการเจริญพันธุ์ (คน) อัตราการตายของทารก

(ต่อ 1,000 คน)

1950-1955 33 000 18 000 15 000 40.0 21.4 18.6 5.60 182.9
1955-1960 39 000 19 000 20 000 43.0 20.7 22.2 6.30 164.9
1960-1965 49 000 19 000 30 000 47.9 18.4 29.5 7.50 134.5
1965-1970 54 000 19 000 34 000 44.8 15.9 28.8 7.50 118.6
1970-1975 59 000 19 000 40 000 43.0 13.9 29.1 7.50 106.5
1975-1980 63 000 21 000 42 000 39.6 13.1 26.5 6.65 104.5
1980-1985 69 000 22 000 47 000 38.1 12.4 25.7 5.75 102.3
1985-1990 75 000 22 000 53 000 36.6 10.8 25.9 4.90 91.7
1990-1995 62 000 22 000 40 000 27.6 9.6 18.0 3.30 66.6
1995-2000 52 000 20 000 33 000 22.1 8.3 13.8 2.50 54.7
2000-2005 47 000 17 000 30 000 19.1 7.0 12.2 2.10 43.5
2005-2010 62 000 17 000 45 000 23.4 6.5 16.9 2.50 36.0

โครงสร้างของประชากร [2][แก้]

อายุ เพศชาย เพศหญิง รวม %
รวม 1 313 968 1 333 577 2 647 545 100
0-4 146 516 141 981 288 497 10,90
5-9 110 117 106 097 216 214 8,17
10-14 120 064 116 801 236 865 8,95
15-19 130 560 127 085 257 645 9,73
20-24 147 472 144 711 292 183 11,04
25-29 124 490 123 493 247 983 9,37
30-34 111 976 110 546 222 522 8,40
35-39 100 819 101 564 202 383 7,64
40-44 88 273 90 994 179 267 6,77
45-49 77 475 81 281 158 756 6,00
50-54 58 009 64 073 122 082 4,61
55-59 33 384 38 605 71 989 2,72
60-64 22 106 27 347 49 453 1,87
65-69 17 262 20 970 38 232 1,44
70-74 13 081 16 251 29 332 1,11
75-79 7 252 11 365 18 617 0,70
80-84 3 258 5 908 9 166 0,35
85-89 1 378 3 037 4 415 0,17
90-94 383 1 076 1 459 0,06
95-99 80 322 402 0,02
100+ 13 70 83 <0,01
อายุ เพศชาย เพศหญิง รวม %
0-14 376 697 364 879 741 576 28,01
15-64 894 564 909 699 1 804 263 68,15
65+ 42 707 58 999 101 706 3,84

จำนวนประชากรตามศาสนา[แก้]

ศาสนา[3] ประชากร %
ศาสนาพุทธ 1,009,357 53.0
ศาสนาอิสลาม 57,702 3.0
ลัทธิเชมัน 55,174 2.9
ศาสนาคริสต์ 41,117 2.1
ศาสนาอื่นๆ 6,933 0.4
อเทวนิยม 735,283 38.6
รวม 1,905,566 100.0

อ้างอิง[แก้]