พีระมิดประชากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พีระมิดประชากร เป็นกราฟแท่งประเภทหนึ่งที่ใช้แสดงโครงสร้างอายุของเพศของประชากรในประเทศ เมือง หรือพื้นที่อื่น ๆ แกนนอนแบ่งเป็นจำนวนประชากรหรือร้อยละของประชากร ส่วนแกนตั้งจะแสดงช่วงอายุของประชากรไว้ตรงกลางของพีระมิด ซึ่งจะแสดงเป็นช่วง 10 ปี, 5 ปี, หริอ 1 ปีก็ได้ โดยปรกติจะใช้ช่วง 5 ปี ส่วนล่างของพีระมิดเรียกว่าฐาน ซึ่งแสดงประชากรวัยเด็กของประเทศนั้น ๆ ขณะที่ส่วนยอดแสดงประชากรสูงวัย ซีกซ้ายของพีระมิดแสดงประชากรเพศชาย ส่วนซีกขวาแสดงประชากรเพศหญิง[1]

ประเภทของพีระมิดประชากร[แก้]

พีระมิดประชากรทั้ง 4 ขั้น
ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว

พีระมิดประชากรมีฐานกว้างเนื่องจากอัตราเพิ่มตามธรรมชาติสูง ประชากรวัยเด็กมีจำนวนมาก อาทิ ประเทศอัฟกานิสถาน

ประชากรเพิ่มปานกลางและเริ่มลดลง

พีระมิดประชากรมีฐานกว้าง แต่กลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลง อัตราเพิ่มตามธรรมชาติคือร้อยละ 1.2 ในกรณีนี้ประชากรวัยแรงงานยังคงมีจำนวนมากพอที่จะดูแลประชากรวัยพึ่งพิง อาทิ ประเทศศรีลังกา

ประชากรเพิ่มช้า

พีระมิดประชากรมีฐานที่เริ่มกิ่วเข้า ประชากรกลุ่มอายุ 20-24 ปีเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-54 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในวัยแรงงาน อัตราเพิ่มตามธรรมชาติคือร้อยละ 0.5 ประชากรสูงวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องการการดูแลมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล อาทิ สหรัฐอเมริกา

ประชากรลด

พีระมิดประชากรมีฐานที่เริ่มกิ่วเข้า เนื่องจากอัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่ต่ำมาก คือ ร้อยละ -0.1 นั่นคือ มีอัตราตายสูงกว่าอัตราเกิด ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้จะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต อาทิ ประเทศอิตาลี[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย. ภูมิศาสตร์มนุษย์. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ สอวน. (หน้า 15)
  2. มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย. ภูมิศาสตร์มนุษย์. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ สอวน. (หน้า 17)