ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (อังกฤษ: Thailand Astronomy Olympiad: TAO) เป็นการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการโอลิมปิกระหว่างประเทศจำนวน 2 รายการ ได้แก่ ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IAO) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOAA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการแข่งขัน[1][แก้]

นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปีในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการแข่งขันแต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่มีการแข่งขัน สำหรับนักเรียนในทีมระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนจะต้องกำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษาที่ จัดการแข่งขัน มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ในปีที่จัดการแข่งขัน

ศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ จะหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน และจะตอ้งเชิญตัวแทนจากทุกศูนย์เข้าร่วมแข่งขัน

ศูนย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งนักเรียนได้ไม่เกินศูนย์ละ 2 ทีม ทีมละ 6 คน ประกอบด้วยทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ทีม และหรือ ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทีม

กรณีเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อีก แต่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของศูนย์ฯมาแข่งขันระดับชาติต่อไป

นักเรียนที่เคยเป็นผู้แทนประเทศในการแข่งขัน IOAA ปีที่ผ่านมาและมีคุณสมบัติข้างต้น สามารถเข้าแข่งขันระดับชาติได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง นักเรียนผู้แทนประเทศไทยหรือผู้เป็นตัวสำรองการเป็นผู้แทนประเทศไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้ผ่านการอบรมเข้มก่อนการไปแข่งขันเมื่อกลับเข้ามาแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติอีกครั้ง ให้ถือเป็นนักเรียนของศูนย์เดิมที่เคยสังกัดและไม่นับรวมกับสมาชิก 6 คนในทีม

เมื่อแรกเริ่มในการแข่งขันครั้งที่ 1 มีศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สมาคมดาราศาสตร์ไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์ สอวน. เพิ่ม ได้แก่ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เริ่มเข้าแข่งขันตั้งแต่ครั้งที่ 10) ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (เริ่มเข้าแข่งขันตั้งแต่ครั้งที่ 10) และศูนย์โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เริ่มเข้าแข่งขันตั้งแต่ครั้งที่ 16) และมีการยุบศูนย์สมาคมดาราศาสตร์ไทย (เข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 5 เป็นครั้งสุดท้าย) และปัจจุบัน (การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16) มีศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์

ทั้งนี้ ศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์บางศูนย์เปิดรับนักเรียนเข้าอบรมเฉพาะในระดับ ม.ต้น ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และศูนย์โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในขณะที่ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับนักเรียนเข้าอบรมเฉพาะในระดับ ม.ปลาย (รับเฉพาะนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์)

ลักษณะการแข่งขัน[2][แก้]

การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล และภาคสังเกตการณ์ โดยสัดส่วนคะแนนเป็น 60 : 20 : 20 คะแนน ตามลำดับ

การสอบภาคทฤษฎีเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเชิงทฤษฎีดาราศาสตร์ จำนวน 8-12 ข้อ การสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเชิงวิจัยปฏิบัติโดยการใช้ความรู้ทางสถิติและทักษะในการวัดคำนวณข้อมูลประยุกต์เข้ากับความรู้ด้านทฤษฏีดาราศาสตร์ การสอบภาคสังเกตการณ์แบ่งเป็นสองส่วนย่อยได้แก่ การสอบสังเกตการณ์ภาคกลางวันและภาคกลางคืน ทั้งสองส่วนย่อยจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกลไกของกล้องโทรทรรศน์ ตำแหน่งของดาวฤกษ์และวัตถุท้องฟ้า รวมถึงดาราศาสตร์ทรงกลมในการแก้โจทย์ปัญหา

เกณฑ์การมอบรางวัล[3][แก้]

คะแนนมาตรฐาน จะถูกคำนวณจากคะแนนรวมเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงที่สุดจำนวน 3 คนแรกโดยไม่นับนักเรียนจากส่วนกลางที่เข้าร่วมแข่งขัน (นักเรียนจากส่วนกลางที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ นักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยหรือสำรองผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งก่อนหน้า และยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับเดียวกับครั้งก่อนหน้าได้อีกในการแข่งขันครั้งถัดไป ซึ่งตามธรรมนูญแล้วจะสามารถเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งถัดไปได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกผ่านค่าย สอวน.)

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 90% ของคะแนนมาตรฐานขึ้นไปจะได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 78% ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 90% ของคะแนนมาตรฐานจะได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 65% ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 78% ของคะแนนมาตรฐานจะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 50% ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 65% ของคะแนนมาตรฐานจะได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่า 50% ของคะแนนมาตรฐานจะได้เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งนี้ คะแนนเกณฑ์ของแต่ละรางวัลจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น หากคะแนน 90% ของคะแนนมาตรฐานเป็น 73.59 คะแนน ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมมากกว่า 73.00 คะแนน ก็จะได้รับรางวัลเหรียญทอง ถึงแม้คะแนนรวมจะน้อยกว่า 73.59 คะแนนก็ตาม

รางวัลพิเศษในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติมีทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วย

 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุด มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนรวมได้สูงที่สุดในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคทฤษฎี มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนในการสอบภาคทฤษฎีได้สูงที่สุดในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติการ มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนรวมในการสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลและภาคสังเกตการณ์รวมกันได้สูงที่สุดในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลนักดาราศาสตร์หญิง มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันหญิงที่ทำคะแนนรวมได้สูงที่สุดในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ศูนย์ภูมิภาค มอบให้กับผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์ สอวน. จากส่วนภูมิภาค (ไม่นับศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) ที่ทำคะแนนรวมได้สูงที่สุดในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทางคณะกรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลพิเศษได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นักเรียนจากส่วนกลางที่เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษใดๆ ถึงแม้จะเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดใน 5 รางวัลดังกล่าวก็ตาม

ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกของการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรกของการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปีนั้นๆตามลำดับ โดยนับรวมนักเรียนจากส่วนกลางด้วย

สรุปผล[แก้]

ม.ต้น
ครั้งที่ วันที่ ศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ G S B H AW BA BT BDO BW BP
BDO BD BO
1[4] 26-30 ส.ค. 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 5 5 4 ทรงเกียรติ นุตาลัย - ทรงเกียรติ นุตาลัย พิสิฏฐ นิธิยานันท์ ณัฐธิดา มะโนรส -
2[5] 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2548 สมาคมดาราศาสตร์ไทย 3 2 5 3 สวรรยา เอียดตรง - เสริมสุข ธนบรรเจิดสิน ธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์ ชุตินันท์ รัตนกาญจน์ -
3 2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 5 - 10 พ.ค. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 9 - 14 พ.ค. 2553 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ณภัทร หงษ์ทอง
8[6] 31 เม.ย. - 6 พ.ค. 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 ณัฐวัตร โพธิ์สุวรรณ -
9 16 - 21 พ.ค. 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฆนรุจ จันทรทองดี ณวรรต สวัสดิ์ทอง
10 25 - 30 เม.ย. 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ ถิรกร นิมิตรปัญญา ณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ ณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ พัชริยา ผาติรงควิวัฒน์
11[7] 23 - 29 เม.ย. 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 6 7 15 ปวริศ ลัภกิตโร อธิคม วาณิชย์กุล ปวริศ ลัภกิตโร อริสรา กูดอั้ว
12[8] 20 - 25 เม.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3 3 12 ภูมิ มีประเสริฐกุล พชรพล ลีนุเกียรติ์ วริท วิจิตรวรศาสตร์ พราวพรรณ อาสนิททอง ณัฐมน ตังแก
13[9] 5 - 10 พ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 2 7 10 ภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ ณัฐมน ตังแก ภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ แพรสุนันท์ จันทร์พานิช ณัฐมน ตังแก
14[10] 24 - 29 เม.ย. 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 1 8 14 จุลจักร จงพิพัฒนากูล ศุภไกร ทีฆมงคล ฉมชบา ชนะเกียรติ ธีรโชติ รัตนศิริดำริ
15[11] 7 - 12 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 2 15 13 วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ธนดิศ เจริญรุจิจินต์ ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ อัจฉริยา โรจน์บัณฑิต ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์
16[12] 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 6 4 4 7 พัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตร - กฤติน นวลจริง ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี ฐณะวัฒน์ นาคมอญ
17 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19 2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
20 2566 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ม.ปลาย
ครั้งที่ วันที่ ศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ G S B H AW BA BT BDO BW BP
BDO BD BO
1[13] 7-11 ส.ค. 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
2[14] 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2548 สมาคมดาราศาสตร์ไทย 4 6 6 8 กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ - วัชร ฟุ้งวัชรากร นรธิป นพฤทธิ์ รพิศา นันทนีย์ -
3 2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 6-16 พ.ค. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 5 - 10 พ.ค. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 9 - 14 พ.ค. 2553 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พชร วงศ์สุทธิโกศล
8[15] 31 เม.ย. - 6 พ.ค. 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 นนท์ ปณิธานไพศาล -
9 16 - 21 พ.ค. 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นนท์ ปณิธานไพศาล อติพล โพธิ์ศีสม
10 25 - 30 เม.ย. 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณัฐวัตร โพธิ์สุวรรณ เจษฎา มาไกล
11[16] 23 - 29 เม.ย. 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 7 6 13 ณวรรต สวัสดิ์ทอง พิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์ ณวรรต สวัสดิ์ทอง มนต์ชาดา สุขหร่อง พงศภัค ตันติวิชช์
12[17] 20 - 25 เม.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 8 5 3 ชนิตา ทับทอง ณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ พัชริยา ผาติรงควิวัฒน์ ณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ ณัฐวัตร เตรียมแจ้งอรุณ
13[18] 5 - 10 พ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 6 4 7 ภานุพงศ์ พุ่มพวง อารยา ศรวณีย์ เจตน์ อรุณแสงโรจน์ อารยา ศรวณีย์ กิจจา ครุจิต
14[19] 24 - 29 เม.ย. 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 4 11 7 ภานุพงศ์ พุ่มพวง วริท วิจิตรวรศาสตร์ ภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ แพรสุนันท์ จันทร์พานิช ปรมตถ์ บุณยะเวศ
15[20] 7 - 12 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 4 7 15 วริท วิจิตรวรศาสตร์ ศุภไกร ทีฆมงคล ธนรรณพ วุนวิริยะกิจ ศุภไกร ทีฆมงคล มณิสรา จิรพรสุวรรณ ภัทรพล เลาลัคนา
16[21] 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 9 0 7 6 ต้นกล้า ไข่มุกข์ วิวิศน์ ชุติวิกัย ธนดิศ เจริญรุจิจินต์ - วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ศศมน พูลพิพัฒน์ ธนวัต์ ชัชฎานครเสฏฐ์
17 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19 2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
20 2566 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


หมายเหตุ: G (Gold) = เหรียญทอง
S (Silver) = เหรียญเงิน
B (Broze) = เหรียญทองแดง
H (Honorable Mention) = เกียรติคุณประกาศ
AW (Absolute Winner) = ผู้ชนะการแข่งขัน
BA (Best Overall) = รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
BT (Best Theory) = รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
BDO (Best Practical) = รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด แต่การแข่งขันบางปี (ปีแรกๆ) ให้รางวัลแยกเป็น 2 รางวัล ได้แก่

BD (Best Data Anylysis) = รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด (การแข่งขันครั้งแรกๆ เรียกการสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลว่าภาคปฏิบัติ)

BO (Best Observation) = รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณ์สูงสุด
BW (Best Woman Astronomer) = รางวัลนักดาราศาสตร์หญิง
BP (Best Provincial Student) = รางวัลคะแนนสูงสุด ศูนย์ภูมิภาค

สถิติการแข่งขัน[แก้]

ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองหลายครั้ง[แก้]

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

 • ตัวอักษรเลขครั้งปกติ = ระดับ ม.ต้น ตัวเอียง = ระดับ ม.ปลาย
 • (อันดับ) ตัวหนา แสดงถึงครั้งที่ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นๆได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
ชื่อ จำนวนครั้ง ครั้งที่ (อันดับ)
กษิดิศ จันทโรจวงศ์ 4 13 (5) 14 (6) 15 (7) 16 (5)
ชนิตา ทับทอง 3 10 (8) 11 (3) 12 (1)
ญาณภัทร เหมรัฐพาณ 3 11 (3) 13 (4) 14 (2)
ณัฐวัตร โพธิ์สุวรรณ 3 8 (1) 9 (3) 10 (1)
นนท์ ปณิธานไพศาล 3 7 (3) 8 (1) 9 (1)
ปวริศ ลัภกิตโร 3 11 (1) 12 (7) 13 (5)
ภานุพงศ์ พุ่มพวง 3 12 (3) 13 (1) 14 (1)
ภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ 3 13 (1) 14 (4) 15 (2)
วริท วิจิตรวรศาสตร์ 3 13 (2) 14 (3) 15 (1)
วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ 3 14 (6) 15 (1) 16 (4)


ผู้ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยหลายครั้ง[แก้]

รายชื่อเรียงตามตัวอักษร

3 ครั้ง[แก้]

ญาณภัทร เหมรัฐพาณ (เหรียญเงิน IAO 2014 เหรียญทองแดงและเหรียญทอง IOAA 2016 และ 2017)

ณัฐวัตร โพธิ์สุวรรณ์ (เหรียญเงิน IAO 2011 เหรียญทองแดงและเหรียญเงิน IOAA 2012 และ 2013)

นนท์ ปณิธานไพศาล (เหรียญเงิน IAO 2010 เหรียญเงินและเหรียญทอง IOAA 2011 และ 2012)

ภานุพงศ์ พุ่มพวง (เหรียญทอง IAO 2015 เหรียญเงินและเหรียญทอง IOAA 2016 และ 2017)

ภูมิรพี พิศุทธิ์สินธุ์ (เหรียญเงิน IAO 2016 เหรียญเงินและเหรียญเงิน IOAA 2017 และ 2018)

วริท วิจิตรวรศาสตร์ (เหรียญเงิน IAO 2016 เหรียญเงินและเหรียญเงิน IOAA 2017 และ 2018)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://150.95.80.172/wp-content/uploads/2018/12/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-30%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.60.pdf
 2. http://150.95.80.172/wp-content/uploads/2018/12/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-30%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.60.pdf
 3. http://150.95.80.172/wp-content/uploads/2018/12/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-30%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.60.pdf
 4. http://thaiastro.nectec.or.th/olympiad/2546/junior/tao/prize.html
 5. http://thaiastro.nectec.or.th/olympiad/2547/tao/prize_j.html
 6. https://mgronline.com/qol/detail/9540000055986
 7. https://www.facebook.com/pg/TAO2014/photos/?tab=album&album_id=745024178873695
 8. https://www.facebook.com/NARITpage/photos/a.601061526624132/900832833313665/?type=3&theater
 9. https://sc.kku.ac.th/sciweb/3059.html
 10. https://www.facebook.com/TAONU14/posts/1907194729556800
 11. https://www.facebook.com/ThailandAstronomyOlympiad/posts/414865502258124
 12. https://www.facebook.com/ThailandAstronomyOlympiad/posts/612081392536533
 13. http://thaiastro.nectec.or.th/olympiad/2546/junior/tao/prize.html
 14. http://thaiastro.nectec.or.th/olympiad/2547/tao/prize_s.html
 15. https://mgronline.com/qol/detail/9540000055986
 16. https://www.facebook.com/pg/TAO2014/photos/?tab=album&album_id=745024178873695
 17. https://www.facebook.com/NARITpage/photos/a.601061526624132/900832833313665/?type=3&theater
 18. https://sc.kku.ac.th/sciweb/3059.html
 19. https://www.facebook.com/TAONU14/posts/1907194729556800
 20. https://www.facebook.com/ThailandAstronomyOlympiad/posts/414865502258124
 21. https://www.facebook.com/ThailandAstronomyOlympiad/posts/612081392536533

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • ธรรมนูญการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
 • หลักสูตรค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก