กีฬายิงปืนในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"ยิงปืน"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

  • มีการชิงชัย 26 เหรียญทอง
    • 1.ประเภทชาย 16 เหรียญทอง
    • 2.ประเภทหญิง 10 เหรียญทอง


สรุปเหรียญรางวัล ยิงปืน[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 9 6 8 23
2 กรุงเทพมหานคร 2 3 3 8
3 นนทบุรี 2 1 1 4
4 พังงา 1 2 0 3
5 พิษณุโลก 1 1 1 3
6 พระนครศรีอยุธยา 1 0 1 2
7 จันทบุรี 1 0 0 1
7 นครสวรรค์ 1 0 0 1
9 เชียงใหม่ 0 4 1 5
10 กำแพงเพชร 0 1 0 1
11 ลำพูน 0 0 2 2
12 อุดรธานี 0 0 1 1
รวม 18 18 18 54

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนยาวท่านอน บุคคลชาย สุพรรณบุรี<br\>อัฐพล เอื้ออารี กรุงเทพมหานคร<br\>เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ สุพรรณบุรี<br\>คมกริช ฆ้องนำโชค
ปืนยาวท่านอน ทีมชาย สุพรรณบุรี<br\>ปรพล วรยุทธการ<br\>อัฐพล เอื้ออารี<br\>คมกริช ฆ้องนำโชค สุพรรณบุรี<br\>นภัส ต่อตั้งพานิช<br\>นภิศ ต่อตั้งพานิช<br\>สุภนิต บุญพิภักดิ์ กรุงเทพมหานคร<br\>ปรวุฒิ วรยุทธการ<br\>ภวินทร์ นาคดิลก<br\>เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ
ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย สุพรรณบุรี<br\>อภิชาครีย์ พงษ์เหล่าขำ สุพรรณบุรี<br\>พงศธร ปัญญาทอง อุดรธานี<br\>ชาญเดช ไตรดำรง
ปืนยาวอัดลม ทีมชาย สุพรรณบุรี<br\>นภิศ ต่อตั้งพานิช<br\>สุภนิต บุญพิภักดิ์<br\>อภิชาครีย์ พงษ์เหล่าขำ สุพรรณบุรี<br\>ปฐมพงษ์ จงชาญลิทโธ<br\>พงศธร ปัญญาทอง<br\>พสธร สว่างศรี กรุงเทพมหานคร<br\>เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ<br\>วรวัฒน์ สุริยจันทร์<br\>วราวุธ มัจฉาชีพ
ปืนสั้นชนวนกลาง บุคคลชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนสั้นชนวนกลาง ทีมชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนสั้นยิงช้า บุคคชาย นนทบุรี<br\>ปองพล กุลชัยรัตนา สุพรรณบุรี<br\>นพดล สุทธิวิรัช ลำพูน<br\>อดิศักดิ์ สารีโนศักดิ์
ปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย พังงา<br\>กณิตพงษ์ กองคำ<br\>ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์<br\>ธราสถิตย์ วริษฐ์พุฒิเมธ นนทบุรี<br\>ปองพล กุลชัยรัตนา<br\>ภัทรพล กุลชัยรัตนา<br\>วรพล กุลชัยรัตนา ลำพูน<br\>จตุรณ ปัญโญนันท์<br\>ดนัตร์ สิทธิธัญญ์<br\>อดิศักดิ์ สารีโนศักดิ์
ปืนสั้นยิงเร็ว บุคคลชาย นครสวรรค์<br\>เอกคทา อัตตนนท์ กำแพงเพชร<br\>พรชัย สุคนธ์พานิช นนทบุรี<br\>วรพล กุลชัยรัตนา
ปืนสั้นยิงเร็ว ทีมชาย นนทบุรี<br\>ปองพล กุลชัยรัตนา<br\>สุเมธ อารยวงษ์กุล<br\>วรพล กุลชัยรัตนา พังงา<br\>พีรพล โชติไพบูลย์พันธุ์<br\>ธราสถิตย์ วริษฐ์พุฒิเมธ<br\>ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ พิษณุโลก<br\>ศรัณญ์ วัฒนสมบูรณ์ชัย<br\>สุเมธ พวงมาลัย<br\>เกษมสันติ ทวีแสงเพ็ชร
ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย จันทบุรี<br\>ณัฐพล ชวกิจภิญโญพงศ์ สุพรรณบุรี<br\>ปราการ การดี สุพรรณบุรี<br\>นพดล สุทธิวิรัช
ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย สุพรรณบุรี<br\>ปราการ การดี<br\>ศรียานนท์ การดี<br\>นพดล สุทธิวิรัช พังงา<br\>ธราสถิตย์ วริษฐ์พุฒิเมธ<br\>กณิตพงษ์ กองคำ<br\>ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ พระนครศรีอยุธยา<br\>ศิวกร ตั้งจิตรุจิกร<br\>ศรัณย์ วงศ์เขียวศิริ<br\>นัฐวุฒิ จำนงค์สุทธิ์


ประเภทหญิง[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>สุภามาส วันแก้ว เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ สุพรรณบุรี<br\>ภัสสรณัฐ หงษ์ประเสริฐ
ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง สุพรรณบุรี<br\>ภัสสรณัฐ หงษ์ประเสริฐ<br\>วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล<br\>ปรมาภรณ์ พงษ์เหล่าขำ เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์<br\>รภัสนันทน์ ธนันอมรพงศ์<br\>พิชญธิดา สุวรรณ สุพรรณบุรี<br\>อัจฉราพรรณ เนตรขำ<br\>มัญชุลิกา มานะกิจ<br\>อภิชญา พงศ์ศิลป์วิจิตร
ปืนยาวมาตรฐานสตรี บุคคลหญิง สุพรรณบุรี<br\>มัญชุลิกา มานะกิจ เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ สุพรรณบุรี<br\>วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล
ปืนยาวมาตรฐานสตรี ทีมหญิง สุพรรณบุรี<br\>วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล<br\>มัญชุลิกา มานะกิจ<br\>อภิชญา พงศ์ศิลป์วิจิตร สุพรรณบุรี<br\>ภัสสรณัฐ หงษ์ประเสริฐ<br\>สิริจิตร คงนิล<br\>ปรมาภรณ์ พงษ์เหล่าขำ เชียงใหม่<br\>ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์<br\>นราดาปวีณ์ หมั่นเขตกิจ<br\>พิชญธิดา สุวรรณ
ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง พระนครศรีอยุธยา<br\>รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง กรุงเทพมหานคร<br\>กชวรรณ ลี้เทียน สุพรรณบุรี<br\>ภัสสรณัฐ หงษ์ประเสริฐ
ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง สุพรรณบุรี<br\>ภัสสรณัฐ หงษ์ประเสริฐ<br\>สิริจิตร คงนิล<br\>ปรมาภรณ์ พงษ์เหล่าขำ กรุงเทพมหานคร<br\>นวินดา เกษมเกียรติไทย<br\>กุสุมา ทวีศรี<br\>สุภามาส วันแก้ว สุพรรณบุรี<br\>วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล<br\>มัญชุลิกา มานะกิจ<br\>ศุภลักษณ์ พงศ์ศิลปวิจิตร
ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิง [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนสั้นสตรี ทีมหญิง [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>ฟองฟ้า พลประจักษ์<br\>ปรินฐ์ชุฎาห์ เมธาวีวงศ์<br\>ธนวันต์ อุปนันท์ พิษณุโลก<br\>นวพรรษ โกยทา<br\>กนกกาญจน์ ไชยมงคล<br\>อาชวศรี คำหอม สุพรรณบุรี<br\>ณัชชา กล่อมใจ<br\>วรัญญา ติวุตานนท์<br\>วริญญา บุตรชา
ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง พิษณุโลก<br\>กนกกาญจน์ ไชยมงคล เชียงใหม่<br\>ภัทรสุดา โซวสง่า กรุงเทพมหานคร<br\>ปรินฐ์ชุฎาห์ เมธาวีวงศ์


อ้างอิง[แก้]