กีฬาเซปักตะกร้อในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"เซปักตะกร้อ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

 • มีการชิงชัย 10 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ตะกร้อลอดห่วง 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย,ทีมหญิง
  • เซปักตะกร้อ 6 เหรียญทอง ประเภท ชายคู่,หญิงคู่,ทีมเดี่ยวชาย,ทีมเดี่ยวหญิง,ทีมชุดชาย,ทีมชุดหญิง
  • ตะกร้อชายหาด 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย,ทีมหญิง
 • แข่งขันวันที่ 4-15 มกราคม 2557
 • สนามการแข่งขัน
  • ลานห้างโรบินสัน
  • วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  • สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1


สรุปเหรียญรางวัล เซปักตระกร้อ[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 3 1 2 6
2 นครราชสีมา 2 0 1 3
3 อุบลราชธานี 1 1 1 3
4 กรุงเทพมหานคร 1 0 2 3
5 มหาสารคาม 1 0 0 1
6 ปทุมธานี 0 2 0 2
7 ศรีสะเกษ 0 1 2 3
8 ร้อยเอ็ด 0 1 1 2
8 สุพรรณบุรี 0 1 1 2
10 เพชรบูรณ์ 0 1 0 1
11 พัทลุง 0 0 2 2
12 กาญจนบุรี 0 0 1 1
12 กำแพงเพชร 0 0 1 1
12 ปราจีนบุรี 0 0 1 1
12 เพชรบุรี 0 0 1 1
รวม 8 8 16 32

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ตะกร้อลอดห่วง-ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>พิทยา พลอยเจริญ<br\>ศุภกร บุญรอด<br\>สหรัฐ อุ่นอำไพ<br\>เอกชัย มาสุข<br\>ฉลาด จิตต์ชื้น<br\>วิสาร จิตต์ชื้น<br\>พิพัศน์ จรรยาวงษ์<br\>นราชัย ชูเมืองกุศล ปทุมธานี<br\>เอกกวี รื่นพารา<br\>สุพจน์ ผดุงกรรญ์<br\>ชัยยุทธ นิลกิจศรานนท์<br\>นพดล ขำวิจิตรราภรณ์<br\>สำลี นาคอุไร<br\>วรพงษ์ ไกลพาล<br\>พ.อ.อ ทวีโชค โอฬารตระกูล เพชรบุรี<br\>สิชล พุ่มพวง<br\>รณชัย รอดยิ้ม<br\>ชัยรัตน์ วัตถาโน<br\>ไชยา วัตถาโน<br\>ภัทรักษ์ สุขกันตะ<br\>ชาตรี ฮีมหมัด<br\>รุ่งอรุณ ชั่งสุวรรณ
กาญจนบุรี<br\>อภิรักษ์ โหมดสกุล<br\>อนุพงษ์ ช่อฮวด<br\>สัณฐิติ ดาวเรือง<br\>กฤษดา เมืองอินทร์<br\>ณัฐพล ใยบัว<br\>ประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร<br\>สุกฤษฎิ์ ธาตรีพิทักษ์<br\>ธไนวัฒน์ อยู่สุข
ตะกร้อลอดห่วง-ทีมหญิง มหาสารคาม<br\>สุธิชา อุปจันโท<br\>พิมพิกา มุ่งสุเพ็ง<br\>เยาวเรศ ใจซื่อ<br\>นิภาธร เจ็กนอก<br\>เนตรชนก อาจสมัย<br\>อารีญา นามสมบูรณ์ เพชรบูรณ์<br\>คัทลียา ร่วมทำ<br\>มาลินี ศรีสวรรค์<br\>วิไลลักษณ์ ทัพบุญมี<br\>วิราพร ทะปา<br\>จุฑามาศ โตนพรมรัมย์<br\>รัตน์ตะวัน เขียวขอม ศรีสะเกษ<br\>ชัชฎาภรณ์ โพธิสาร<br\>เจนจิรา เรืองคำ<br\>ฐาปณีย์ สุขต้น<br\>ศศิวิมล สุดสังข์<br\>ธิดา บุญตา<br\>วิริยา จันทสนธ์
ปราจีนบุรี<br\>กรรณิการ์ ทูคำมี<br\>ชินานาง ขวัญมี<br\>จิระพร ชูชื่น<br\>น้ำค้าง โสภะถา<br\>อุษา สินทอง<br\>ศรีรัตน์ พงศาวกุล
เซปักตะกร้อ-ชายคู่ นครราชสีมา<br\>ศราวุธ แสนขยัน<br\>อรรคสิทธิ์ หันประทับ<br\>อภิศักดิ์ สาระชอน สุพรรณบุรี<br\>วรายุทธ์ จันทรเสนา<br\>ธนูศาสตร์ ระวิโรจน์<br\>เขมรัฐ วันประดิษฐ์ ชลบุรี<br\>เสกสรรค์ ทับทอง<br\>พักตร์พงษ์ เดชเจริญ<br\>ศรพิทักษ์ ศรีหริ่ง
ศรีสะเกษ<br\>พิเชษฐ์ พันแสน<br\>วรรณนิมิตร พรมดี<br\>พายุ สังข์น้อย
เซปักตะกร้อ-หญิงคู่ ชลบุรี<br\>ศศิวิมล จันทสิทธิ์<br\>จิรยา สีสวาท<br\>ปริยาภัทร สาโถน อุบลราชธานี<br\>มุธิตา ชานัย<br\>เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์<br\>ธิดารัตน์ โสดา กรุงเทพมหานคร<br\>มัสยา ดวงศรี<br\>ชลธิชา มณีศรี<br\>พินพร ครองบุ่งคล้า
ร้อยเอ็ด<br\>น้ำฝน อุปโคตร<br\>สมฤทัย แสวงแก้ว
เซปักตะกร้อ-ทีมเดี่ยวชาย ชลบุรี<br\>จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน<br\>วีระวุฒิ ณ หนองคาย<br\>เรืองศักดิ์ ระวิโรจน์<br\>รังสิโรจน์ สิริสมุทรสาร<br\>ประเสริฐ ผ่องผึ้ง ปทุมธานี<br\>อนุชา มีนาภา<br\>ประภัศร์ โภคทรัพย์<br\>ปนพงษ์ ขจรฟุ้ง<br\>สหชาติ สาครเจริญ<br\>สิทธิพงศ์ คำจันทร์ พัทลุง<br\>นรินทร์ ศรีไทย<br\>นนทศักดิ์ ชูเชิด<br\>สิทธิพงษ์ นวลติ้ง<br\>อับดลเล๊าะ ตะเห<br\>วิโรจน์ ไพชำนาญ
นครราชสีมา<br\>ศราวุธ แสนขยัน<br\>พุทธิพงษ์ ภักดี<br\>อภิศักดิ์ สาระชอน<br\>วิชชยา แซ่ตั้ง<br\>ทรงศักดิ์ อุปรีศรี
เซปักตะกร้อ-ทีมเดี่ยวหญิง ชลบุรี<br\>ศศิวิมล จันทสิทธิ์<br\>นิภาภรณ์ สลุบพล<br\>ณัฐธิญา จันทะเวช<br\>ปริยาภัทร สาโถน<br\>จิรนันท์ บุญวิเศษ ร้อยเอ็ด<br\>จิราวรรณ หนองนา<br\>สุภัสสร คำแพงศรี<br\>สุวนันท์ แก้วคำไสย์<br\>ปริมประภา แก้วคำไสย์<br\>สมฤทัย แสวงแก้ว สุพรรณบุรี<br\>เสาวลักษ์ เกษมสวัสดิ์<br\>จิระพร สมหนองบัว<br\>สายฝน สมัยเลิศ<br\>นิรชา ถวิลถึง<br\>จินดาหรา หอมฟุ้ง
อุบลราชธานี<br\>สมฤดี ปรือปรัก<br\>อรทัย บัวศรี<br\>เต็มฟ้า ก้อนคำ<br\>ธิดารัตน์ โสดา<br\>นิตยา ศรีสุขา
เซปักตะกร้อ-ทีมชุดชาย
เซปักตะกร้อ-ทีมชุดหญิง
ตะกร้อชายหาด-ทีมชาย นครราชสีมา<br\>วิชชยา แซ่ตั้ง<br\>ศราวุธ แสนขยัน<br\>อภิศักดิ์ สาระชอน<br\>อรรคสิทธิ์ หันประทับ ศรีสะเกษ<br\>พายุ สังข์น้อย<br\>พิเชษฐ์ พันแสน<br\>พุฒิชัย หมู่โยธา<br\>วรรณนิมิตร พรมดี พัทลุง<br\>อับดลเล๊าะ ตะเห <br\>สิทธิพงษ์ นวลติ้ง<br\>วิโรจน์ ไพชำนาญ <br\>ธนาวุฒิ ส่งทวน
ชลบุรี<br\>จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน <br\>เสกสรรค์ ทับทอง<br\>ศรพิทักษ์ ศรีหริ่ง <br\>พักตร์พงษ์ เดชเจริญ
ตะกร้อชายหาด-ทีมหญิง อุบลราชธานี<br\>ธิดารัตน์ โสดา<br\>เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์<br\>สมฤดี ปรือปรัก<br\>อรทัย บัวศรี ชลบุรี<br\>จิรนันท์ บุญวิเศษ<br\>ทิวาพร เนื่องจำนงค์<br\>ปริยาภัทร สาโถน<br\>อภิญญา ทองภู กรุงเทพมหานคร<br\>มัสยา ดวงศรี<br\>ปิยะพันธ์ ตั้งใจ<br\>พินพร ครองบุ่งคล้า <br\>นิสา ธนะอรรถวุฒิ
กำแพงเพชร<br\>อมรรัตน์ จันทร์ทา<br\>พิมพ์ผกา ตาลำ <br\>จิรสุดา จันทะวงค์<br\>ณัฐฑริตา ชุ่มสีดา

อ้างอิง[แก้]