กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กาบัดดี้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย
    • ทีมหญิง
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 6-12 มกราคม 2557
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี


สรุปเหรียญรางวัล กาบัดดี้[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นครศรีธรรมราช 2 0 0 2
2 กระบี่ 0 1 1 2
กาญจนบุรี 0 1 1 2
4 เชียงราย 0 0 1 1
อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย นครศรีธรรมราช<br\>วรวุฒิ ช่วยเกิด<br\>สยมภู เมธารินทร์<br\>ศราวุฒิ ห่อเพชร<br\>เฉลิมพร นันทกิจโกศล<br\>สันติ บุญเชิด<br\>ธนาวุธ ชัยวิชิต<br\>นิสิต ไชยรัตน์<br\>ติณณ์ ผลชู<br\>พีรเดช จันทะแจ่ม<br\>คุณากร จันทร์เจริญ<br\>คมสัน ทองคำ<br\>วสวัตติ์ แสงตา กระบี่<br\>ผดุงพล ชูศรีสิทธิ์<br\>เจนวิทย์ ดิษขนาน<br\>ธนดล ข้องจิตร์<br\>อุดมศักดิ์ มีวาสนากิตติกร อักษร<br\>เจริญศักดิ์ หลานหมาด<br\>สมบูรณ์ อาษา<br\>อภิชาติ ทองสกุล<br\>ปิยะศักดิ์ กูมุดา<br\>ภูษิต ดวงสุด<br\>สุวรุต หลีเอบ<br\>สิริวัฒน์ ไหลฤทธิ์ อุบลราชธานี<br\>ผาน้ำ ชาดาดลทิพย์<br\>เสกสรรพ์ ทองจันทร์<br\>ยุทธพงษ์ บุญเอื้อ<br\>ภูวนัย วรรณแสน<br\>เลิศสุขุม ป่งสุด<br\>วิทวัส รินลิโก<br\>ทวีศักดิ์ เวชคง<br\>ณัฐกิตติ์ ภุเดชเรืองทรัพย์<br\>กจร อยู่ไพร<br\>เอกชัย ผาสุข<br\>จิระศักดิ์ สิมัด<br\>อทิวัตต์ สมนึก
กาญจนบุรี<br\>สหชัย นุชนารถ<br\>ทศพล แก้วมิ่ง<br\>พันธกานต์ นุชนารถ<br\>สุทธิพงษ์ อยู่สบาย<br\>สิทธิพันธ์ ศรีณรงค์<br\>นันทภพ หอมชื่น<br\>ชัยธวัช สิทธิสม<br\>ภานุวัฒน์ เหมือนเล่<br\>สิทธิพล ลิ้มสำราญ<br\>สุรธีร์ เถกิงวิทย์สถาพร<br\>ทนงศักดิ์ ศรีเหรา<br\>วาสนา เหมือนเล่
ทีมหญิง นครศรีธรรมราช<br\>กมลทิพย์ สุวรรณชนะ<br\>ทราย แจ่มเจริญ<br\>น้ำฝน ค้างคีรี<br\>นุชนาถ ไม้หวั่น<br\>นิยาดา โชติ<br\>นันทรัตน์ นันทกิจโกศล<br\>เบญจวรรณ เชยกลิ่น<br\>จิราภรณ์ เณรานนท์<br\>จุฬาลักษณ์ อินสอิ้ง<br\>สมฤดี ศรีมุกข์<br\>วาสนา ราชมณี<br\>นาลีรัตน์ เกสโร กาญจนบุรี<br\>อลิสา ทองสุข<br\>อัจฉรา พวงเงิน<br\>ยุพารัตน์ สุกุมาลย์<br\>อรอุมา แคนดา<br\>นวิยา กิจทรัพย์<br\>วิภาวี หรรษาวงศ์<br\>อลิสา ลิ้มสำราญ<br\>อรอนงค์ ละอออู่<br\>สุนิสา ปานเปีย<br\>สุพัตรา ทองคำ<br\>ไปรยา พิสูตร<br\>อลิสรา นิยมบุญญา กระบี่<br\>ธนัชพร ศรีจันทร์สุภาพร แก้วผอม<br\>สุนัดดา เจริญไชย<br\>มะลิวัลย์ คงทวี<br\>ชีลพัฒน์ สุทธิเกิด<br\>ธัญวรัตน์ จงมี<br\>ชลธิชา บุญวาสนา<br\>ชลดา ชัยประพันธ์<br\>ปรีดา เพ็ชรฉุย<br\>สุทารัตน์ ทองหุน
เชียงราย<br\>หนึ่งฤทัย ไชยศรีหา<br\>สุรินทร์ทิพย์ ไร่ลือคำ<br\>สุธียา ปงเมฆ<br\>กนกภรณ์ ไร่กันทา<br\>ดวงกมล เนตรรังษี<br\>นลินี ไชยลังกา<br\>นุชจิรา เตปินใจ<br\>นทีกานต์ ช่างขน<br\>ชลิศา สุยะมงคล

อ้างอิง[แก้]