การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงอายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทร โดยหินที่มีอายุอ่อนที่สุด (สีแดง) อยู่บริเวณแนวรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก

การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร (อังกฤษ: Seafloor Spreading) เป็นทฤษฏีหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของทฤษฏีที่สำคัญที่สุดทางธรณีวิทยา นั่นคือทฤษฏี Plate Tectonics ทฤษฏีการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรที่เสนอโดย Harry H.Hessเป็นทฤษฏีต่อยอดจากแนวคิด การเลื่อนไหลของทวีปนั้น (Continental drift) ของอัลเฟรด เวเจเนอร์ โดยทฤษฏีนี้ได้อธิบายถึงสาเหตุของการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรว่าเกิดขึ้นจากกระแสวน (convection current) ในชั้นเนื้อโลกตอนบนหรือชั้น asthenosphere