แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แคว้นปกครองตนเอง
Spain (real location), administrative divisions - th - colored.svg
หมวดหมู่เขตพื้นที่ที่ปกครองตนเอง
ที่ตั้งสเปน
ก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญสเปน พ.ศ. 2521
ก่อตั้งพ.ศ. 2521–2526
จำนวน17 แคว้น (และนครปกครองตนเอง 2 นคร)
ประชากรแคว้นปกครองตนเอง :
321,171 คน (แคว้นลาริโอฆา) –
8,415,490 คน (แคว้นอันดาลูซิอา)
นครปกครองตนเอง :
81,323 คน (เมลียา), 83,517 คน (เซวตา)
พื้นที่แคว้นปกครองตนเอง :
94,224 ตร.กม. (แคว้นกัสติยาและเลออน) –
4,992 ตร.กม. (หมู่เกาะแบลีแอริก)
นครปกครองตนเอง :
12.3 ตร.กม. (เมลียา), 18.5 ตร.กม. (เซวตา)
การปกครองฝ่ายบริหารแคว้นปกครองตนเอง
หน่วยการปกครองจังหวัด
เทศบาล

ในประเทศสเปน แคว้นปกครองตนเอง หรือ ประชาคมปกครองตนเอง (สเปน: comunidad autónoma; กาตาลา: comunitat autònoma; กาลิเซีย: comunidade autónoma; บาสก์: autonomia erkidegoa) เป็นเขตทางการเมืองและการปกครองในระดับบนสุดที่ได้รับการจัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญสเปน พ.ศ. 2521 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับประกันความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อย่างมีข้อจำกัด) ของชาติทางประวัติศาสตร์และภูมิภาคต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสเปน[1][2][3]

สเปนมิใช่สหพันธรัฐ แต่เป็นเอกรัฐ[1] ที่มีการกระจายอำนาจสูง[4][5] ในขณะที่อำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐชาติสเปนโดยรวม โดยมีสถาบันส่วนกลางของรัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนั้น รัฐชาติสเปนก็ได้คลายอำนาจสู่แคว้นต่าง ๆ ในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังของแต่ละแคว้นเช่นกัน แคว้นเหล่านั้นจะใช้สิทธิ์ในการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสเปนและธรรมนูญการปกครองตนเอง[a] ของแคว้นตามลำดับ[1] นักวิชาการบางคนเรียกระบบที่เป็นผลจากการกระจายอำนาจดังกล่าวว่าเป็นระบบสหพันธรัฐในทางปฏิบัติ-เอกรัฐเพียงในนาม หรือ "สหพันธรัฐที่ปราศจากระบอบสหพันธรัฐ"[6] ปัจจุบันในสเปนมีแคว้นปกครองตนเอง 17 แคว้น และนครปกครองตนเอง 2 นครซึ่งมีชื่อเรียกรวมกันว่า "หน่วยการปกครองตนเอง"[b] นครปกครองตนเองมีสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นแคว้นปกครองตนเอง แต่นครทั้งสองยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ เค้าโครงการบริหารดินแดนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เช่นนี้มีชื่อเรียกว่า "รัฐแห่งหน่วยการปกครองตนเอง"[c]

แคว้นปกครองตนเองต่าง ๆ จะได้รับการบริหารในทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสเปนร่วมกับธรรมนูญการปกครองตนเองซึ่งเป็นกฎหมายจัดระเบียบองค์การเฉพาะในแคว้นแต่ละแคว้น กฎหมายเหล่านี้เป็นตัวกำหนดอำนาจหน้าที่ทั้งหมดที่แคว้นเหล่านั้นจะมีได้ เนื่องจากการคลายอำนาจสู่แคว้นต่าง ๆ ถูกกำหนดให้มีลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ[7] ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของแต่ละแคว้นจึงอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไป เช่น ทุกแคว้นมีอำนาจจัดการด้านการศึกษาเป็นของตนเอง แต่บางแคว้นมีอำนาจจัดการด้านการเงินสาธารณะเพิ่มเติม หน่วยงานตำรวจของบางแคว้นมีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่วยงานตำรวจส่วนกลาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุกแคว้นล้วนมีโครงสร้างสภานิติบัญญัติในรูปแบบเดียวกัน[1]

การนำระบบแคว้นและนครปกครองตนเองมาใช้ส่งผลให้สเปนเปลี่ยนจากการเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการรวมอำนาจปกครองสูงที่สุดมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระจายอำนาจปกครองสูงที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สเปนเป็นประเทศที่อัตราความเติบโตของรายได้และผลประกอบการของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ (คือแคว้นปกครองตนเองต่าง ๆ) สูงที่สุด โดยเป็นผู้นำในการจัดอันดับดังกล่าวในยุโรปเมื่อถึงปี พ.ศ. 2558 และเป็นประเทศที่มีอัตราการกระจายภาษีสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในบรรดาประเทศสมาชิกโออีซีดี (รองจากแคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และออสเตรีย)[8][9] นอกจากนี้ สเปนยังได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นประเทศ "ที่น่าทึ่งจากขอบเขต [อันกว้างขวาง] ของอำนาจที่ได้รับการถ่ายโอนโดยสันติในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา" และเป็น "ประเทศที่มีการกระจายอำนาจสูงเป็นพิเศษ" อีกด้วย ในแง่บุคลากร เมื่อถึงปี พ.ศ. 2553 ข้าราชการพลเรือนจำนวนเกือบ 1,350,000 คน หรือร้อยละ 50.3 จากข้าราชการพลเรือนทั้งหมดในสเปนเป็นลูกจ้างของแคว้นปกครองตนเองต่าง ๆ[10] ร้อยละ 23.6 เป็นลูกจ้างของสภาเมืองและสภาจังหวัดต่าง ๆ ส่วนลูกจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานบริหารส่วนกลาง (รวมทั้งหน่วยงานของตำรวจและทหาร) มีเพียงร้อยละ 22.2 ของข้าราชการพลเรือนทั้งหมด[11]

ในขณะเดียวกัน ชาตินิยมชายขอบ (peripheral nationalism) โดยเฉพาะในแคว้นกาตาลุญญา แคว้นกาลิเซีย และแคว้นประเทศบาสก์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเมืองสเปน นักชาตินิยมชายขอบบางคนมองว่าความแตกต่างระหว่างสถานะ "ชาติทางประวัติศาสตร์"[d] ที่เคยใช้นิยามแคว้นเหล่านั้นโดยเฉพาะ กับสถานะ "ภูมิภาค"[e] ที่เคยใช้นิยามแคว้นอื่นทั่วไปนั้นกำลังเลือนหายในทางปฏิบัติ[12] เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป แคว้นทั้งหมดก็ได้รับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่เกือบจะในระดับเดียวกัน และแคว้นอื่น ๆ บางแคว้น (เช่น แคว้นบาเลนเซีย แคว้นอันดาลูซิอา) ก็ได้เลือกระบุตนเองว่าเป็น "ชาติทางประวัติศาสตร์" เช่นกัน ที่จริงแล้วก็ยังมีการถกเถียงอยู่ว่าการสถาปนาระบบรัฐแห่งหน่วยการปกครองตนเองในสเปนนั้นได้นำไปสู่การสร้าง "เอกลักษณ์ใหม่ในระดับภูมิภาค"[13][14] และ "ประชาคมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น"[14] หรือไม่ ด้วยเหตุเหล่านี้ หลายคนในกาลิเซีย ประเทศบาสก์ และกาตาลุญญาจึงเริ่มมองว่าแคว้นของพวกเขาเป็น "ชาติ"[f] มิใช่เพียงชาติทางประวัติศาสตร์อย่างแคว้นอื่น ๆ และมองว่าสเปนเป็น "รัฐพหุชาติ" หรือ "ชาติที่ประกอบด้วยหลายชาติ" ดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลสเปนกระจายอำนาจสู่แคว้นของตนเองมากขึ้นหรือให้แคว้นของตนเองแยกตัวเป็นเอกราช

รายชื่อ[แก้]

แคว้นและนครปกครองตนเองของประเทศสเปน
ธง ชื่อ เมืองหลัก สถานะ ที่ตั้ง จังหวัด เมืองหลักของจังหวัด
แคว้นปกครองตนเอง
Flag of Cantabria.svg กันตาเบรีย Escudo de Santander.svg ซันตันเดร์ แคว้นทางประวัติศาสตร์ Localización Cantabria.png Flag of Cantabria.svg กันตาเบรีย Escudo de Santander.svg ซันตันเดร์
Flag of Castilla La Mancha usual.jpg กัสติยา-ลามันชา Escudo de la ciudad de Toledo.svg โตเลโด ภูมิภาค Localización Castilla-La Mancha.png Flag Guadalajara Province.svg กัวดาลาฆารา Coat of Arms of Guadalajara (Spain).svg กัวดาลาฆารา
Flag Cuenca Province.svg กูเองกา Escudo de Cuenca.svg กูเองกา
Flag Ciudad Real Province.svg ซิวดัดเรอัล CoA Ciudad Real.png ซิวดัดเรอัล
Bandera antigua de la provincia de Toledo.svg โตเลโด Escudo de la ciudad de Toledo.svg โตเลโด
Bandera provincia Albacete.svg อัลบาเซเต Escudo de Albacete.svg อัลบาเซเต
Flag of Castile and León.svg กัสติยาและเลออน Valladolid-COA.svg บายาโดลิด (โดยพฤตินัย) แคว้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Localización Castilla y León.png Bandera de Zamora.svg ซาโมรา Coat of Arms of Zamora (Spain).svg ซาโมรา
Bandera de la provincia de Salamanca.svg ซาลามังกา Escudo de Salamanca.svg ซาลามังกา
Flag Segovia province.svg เซโกเบีย Bandera de Segovia.svg เซโกเบีย
Flag Soria province.svg โซเรีย Escudo de Soria.svg โซเรีย
Bandera de la provincia de Valladolid.svg บายาโดลิด Valladolid-COA.svg บายาโดลิด
Flag Burgos Province.svg บูร์โกส Escudo de Burgos.svg บูร์โกส
Bandera de la provincia de Palencia.svg ปาเลนเซีย Palencia.jpg ปาเลนเซีย
Bandera de León.svg เลออน Escudo de León (ciudad).svg เลออน
Bandera de la provincia de Ávila.svg อาบิลา Coat of Arms of Ávila (Spain).svg อาบิลา
Flag of Catalonia.svg กาตาลุญญา Escut de Barcelona.svg บาร์เซโลนา ชาติ [ทางประวัติศาสตร์] Localización Cataluña.png Bandera antiga de la provincia de Girona.svg ฌิโรนา Spain.Girona.Escut.Timbrat.svg ฌิโรนา
Bandera actual de la provincia de Tarragona.svg ตาร์ราโกนา Escut de Tarragona.svg ตาร์ราโกนา
Flag of Barcelona (province).svg บาร์เซโลนา Escut de Barcelona.svg บาร์เซโลนา
Bandera de la provincia de Lérida.svg แยย์ดา Escudo de Lérida.svg แยย์ดา
Flag of Galicia.svg กาลิเซีย Escudo de Santiago de Compostela.svg ซานเตียโกเดกอมโปสเตลา ชาติทางประวัติศาสตร์ Localización Galicia.png Flag Pontevedra Province.svg โปนเตแบดรา Escudo Pontevedra.jpg โปนเตแบดรา
Flag of Lugo province.svg ลูโก Escudo Lugo.jpg ลูโก
Escudo de la provincia de A Coruña.svg อาโกรุญญา Escudo de A Coruña.svg อาโกรุญญา
Provincia de Ourense - Bandera.svg โอว์แรนเซ Provincia de Ourense - Escudo.svg โอว์แรนเซ
Bandera de Navarra.svg นาวาร์ Escudo de Pamplona.svg ปัมโปลนา แคว้นกฎบัตร Localización Navarra.png Bandera de Navarra.svg นาวาร์ Escudo de Pamplona.svg ปัมโปลนา
Flag of the Valencian Community (2x3).svg บาเลนเซีย Escut de València.svg บาเลนเซีย ชาติทางประวัติศาสตร์ Localización Comunidad Valenciana.png Escut de la Província de Castelló.svg กัสเตยอน Escut de Castelló ornamentat-2.svg กัสเตยอนเดลาปลานา
Escut de la Província de València.svg บาเลนเซีย Escut de València.svg บาเลนเซีย
Escut de la Província d'Alacant.svg อาลิกันเต Escut d'Alacant 02.svg อาลิกันเต
Flag of the Basque Country.svg ประเทศบาสก์ Escudo de Vitoria.svg บิโตเรีย (โดยพฤตินัย) ชาติ [ทางประวัติศาสตร์] Localización Comunidad Vasca.png Gipuzkoa flag.svg กิปุซโกอา Escudo de Donostia.svg ซานเซบัสเตียน
Bizkaikobanderea.svg บิซกายา Escudo heráldico de Bilbao.svg บิลบาโอ
Flag of Alava.png อาลาบา Escudo de Vitoria.svg บิโตเรีย
Flag of the Region of Murcia.svg ภูมิภาคมูร์เซีย Escudo Ciudad de Murcia.gif มูร์เซีย ภูมิภาค Localización Región de Murcia.png Flag of the Region of Murcia.svg มูร์เซีย Escudo Ciudad de Murcia.gif มูร์เซีย
Flag of the Community of Madrid.svg มาดริด Escudo de Madrid.svg มาดริด แคว้น Localización Comunidad de Madrid.png Flag of the Community of Madrid.svg มาดริด Escudo de Madrid.svg มาดริด
Flag of La Rioja (with coat of arms).svg ลาริโอฆา Escudo de Logroño.png โลกรอญโญ ภูมิภาค Localización La Rioja.png Flag of La Rioja (with coat of arms).svg ลาริโอฆา Escudo de Logroño.png โลกรอญโญ
Flag of the Canary Islands.svg หมู่เกาะคะแนรี Escudostacruztfe.png ซานตากรุซเดเตเนริเฟ

Escudolaspalmasgc.png ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรีย

ชาติ [ทางประวัติศาสตร์] Localización Canarias.png Provincia de Santa Cruz de Tenerife - Escudo.svg ซานตากรุซเดเตเนริเฟ Escudostacruztfe.png ซานตากรุซเดเตเนริเฟ
Provincia de Las Palmas - Escudo.svg ลัสปัลมัส Escudolaspalmasgc.png ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรีย
Flag of the Balearic Islands.svg หมู่เกาะแบลีแอริก Escudo de Palma de Mallorca.svg ปัลมา ชาติทางประวัติศาสตร์ Localización Islas Baleares.png Flag of the Balearic Islands.svg หมู่เกาะแบลีแอริก Escudo de Palma de Mallorca.svg ปัลมา
Bandera de Andalucía.svg อันดาลูซิอา Escudo de Sevilla (Sevilla).svg เซบิยา ชาติทางประวัติศาสตร์ Localización Andalucía.png Bandera de la provincia de Granada (España).svg กรานาดา Escudo de Granada (Granada).svg กรานาดา
Provincia de Córdoba - Bandera.svg กอร์โดบา Escudo oficial de Córdoba (España).svg กอร์โดบา
Flag Cádiz Province.svg กาดิซ Cadiz-logo.jpg กาดิซ
Bandera provincia Jaén.svg ฆาเอน Escudo Jaén.svg ฆาเอน
Banderapsvq.jpg เซบิยา EscudoSevilla3.jpg เซบิยา
Flag Málaga Province.svg มาลากา Escudo de Málaga.svg มาลากา
Flag Almería Province.svg อัลเมริอา Escudo ciudad de Almería.svg อัลเมริอา
Bandera de la Provincia De Huelva.svg อูเอลบา Escudo Huelva.svg อูเอลบา
Flag of Asturias.svg อัสตูเรียส Uvieu coat of arms.svg โอบิเอโด แคว้นทางประวัติศาสตร์ Localización Asturias.png Flag of Asturias.svg อัสตูเรียส Uvieu coat of arms.svg โอบิเอโด
Flag of Aragon.svg อารากอน Escudo de Zaragoza.svg ซาราโกซา ชาติทางประวัติศาสตร์ Localización Aragón.png Flag of Zaragoza province (with coat of arms).svg ซาราโกซา Escudo de Zaragoza.svg ซาราโกซา
Flag of Teruel (province).svg เตรูเอล Escudo de Teruel.svg เตรูเอล
Flag of Huesca (province).svg อูเอสกา Escudo de Huesca.svg อูเอสกา
Flag of Extremadura, Spain (with coat of arms).svg เอซเตรมาดูรา Escudo de Mérida.svg เมริดา ภูมิภาค Localización Extremadura.png Bandera de Cáceres.svg กาเซเรส Cáceres - Escudo.svg กาเซเรส
Provincia de Badajoz - Bandera.svg บาดาโฆซ Provincia de Badajoz - Escudo.svg บาดาโฆซ
นครปกครองตนเอง
Flag Ceuta.svg เซวตา Localización Ceuta.png
Flag of Melilla.svg เมลียา Localización Melilla.png

ดูเพิ่ม[แก้]

คำแปลศัพท์เฉพาะ[แก้]

 1. "ธรรมนูญการปกครองตนเอง" (สเปน: Estatutos de Autonomía; กาตาลา: Estatuts d'Autonomia; กาลิเซีย: Estatutos de Autonomía; บาสก์: Autonomia Estatutuen)
 2. "หน่วยการปกครองตนเอง" (สเปน: autonomías; กาตาลา: autonomies; กาลิเซีย: autonomías; บาสก์: autonomien)
 3. "รัฐแห่งหน่วยการปกครองตนเอง" (สเปน: Estado de las Autonomías; กาตาลา: Estat de les Autonomies; กาลิเซีย: Estado das Autonomías; บาสก์: Autonomien Estatuaren หรือ สเปน: Estado Autonómico; กาตาลา: Estat Autonòmic; กาลิเซีย: Estado Autonómico; บาสก์: Autonomia Estatuko หรือ Estatuaren)
 4. "ชาติทางประวัติศาสตร์" (สเปน: nacionalidad histórica; กาตาลา: nacionalitat històrica; กาลิเซีย: nacionalidade histórica; บาสก์: nazionalitate historiko)
 5. "ภูมิภาค" (สเปน: región; กาตาลา: regió; กาลิเซีย: rexión; บาสก์: eskualde)
 6. "ชาติ" (สเปน: nación; กาตาลา: nació; กาลิเซีย: nación; บาสก์: nazio)

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Organización territorial. El Estado de las Autonomías" (PDF). Recursos Educativos. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte. สืบค้นเมื่อ 19 October 2012.
 2. Article 2. Cortes Generales (Spanish Parliament) (1978). "Título Preliminar". Spanish Constitution of 1978. สืบค้นเมื่อ 29 September 2012.
 3. Article 143. Cortes Generales (Spanish Parliament) (1978). "Título VIII. De la Organización Territorial del Estado". Spanish Constitution of 1978. สืบค้นเมื่อ 29 September 2012.
 4. Bacigalupo Sagesse, Mariano (June 2005). "Sinópsis artículo 145". Constitución española (con sinópsis). Congress of the Deputies. สืบค้นเมื่อ 28 January 2012.
 5. Ruíz-Huerta Carbonell, Jesús; Herrero Alcalde, Ana (2008). Bosch, Núria; Durán, José María (บ.ก.). Fiscal Equalization in Spain. Fiscal Federalism and Political Decentralization: Lessons from Spain, Germany and Canada. Edward Elgar Publisher Limited. ISBN 9781847204677. สืบค้นเมื่อ 15 October 2012.
 6. The Federal Option and Constitutional Management of Diversity in Spain Xavier Arbós Marín, page 375; included in 'The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain' (volume 2), edited by Alberto López-Eguren and Leire Escajedo San Epifanio; edited by Springer ISBN 978-3-642-27716-0, ISBN 978-3-642-27717-7(eBook)
 7. Börzel, Tanja A (2002). States and Regions in the European Union. University Press, Cambridge. pp. 93–151. ISBN 0521008603. สืบค้นเมื่อ 20 October 2012.
 8. Ramon Marimon (23 March 2017). "Cataluña: Por una descentralización creíble". El País. สืบค้นเมื่อ 24 March 2017.
 9. Fiscal Federalism 2016: Making Decentralization Work. OCDE.
 10. [1] เก็บถาวร กันยายน 4, 2011 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 11. "Que al funcionario le cunda más | Edición impresa | EL PAÍS". Elpais.com. 2011-07-30. สืบค้นเมื่อ 2012-04-30.
 12. Keatings, Michael (2007). "Federalism and the Balance of power in European States" (PDF). Support for Improvement in Governance and Management. Organisation for Economic Co-operation and Development, Inc. สืบค้นเมื่อ 28 January 2012.
 13. Smith, Andy; Heywood, Paul (August 2000). "Regional Government in France and Spain" (PDF). University College London. สืบค้นเมื่อ 20 October 2012.
 14. 14.0 14.1 Junco, José Álvarez (3 October 2012). "El sueño ilustrado y el Estado-nación". El País. สืบค้นเมื่อ 23 October 2012.