เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Imnul de Stat al RSS Moldovenești
คำแปล: สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย
Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть
Moldovan SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple (1980-1991).svg
เนื้อร้องเอมีเลียน บูคอฟ, ค.ศ. 1945
อีวาน โบดาเรฟ, ค.ศ. 1980
ทำนองชเตฟัน นีเอกา, ค.ศ. 1945
เอดูอาร์ด ลาซาเรฟ, ค.ศ. 1980
รับไปใช้ค.ศ. 1945
เลิกใช้ค.ศ. 1991
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (ขับร้อง)
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (ขับร้อง, ต้นฉบับ)
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (ต้นฉบับบันทึกเสียงบรรเลง)

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (Moldovan: Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть; โรมาเนีย: Imnul de Stat al RSS Moldoveneşti) เป็นเพลงชาติของประเทศมอลโดวาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

สมัยสตาร์ลิน (ค.ศ. 1945–1953)[แก้]

อักษรซีริลลิก
(ทางการ)
อักษรละติน
(ทางการ)
สัทอักษรสากล
(ภาษามอลโดวา)
แปลภาษาไทย

I
Молдова ку дойне стрэбуне пе плаюрь,
Ку поамэ ши пыне пе дялурь ши вэй.
Луптынд ку-ажуторул Русией мэреце,
А врут неатырнаря пэмынтулуй ей.

Рефрен:
Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
Креште ку алте републичь сурорь,
Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
Калия сэ-ць фие авынт креатор.

II
Пе друмул луминий ку Ленин ши Сталин,
Робия боерилор крунць ам ынвинс.
Пе ной дин избындэ-н избындэ ыннаинте,
Не дуче слэвитул партид комунист.

Рефрен

III
Ын армия ноастрэ, луптынд витежеште,
Пе душманий цэрий ый вом бируи,
Ши-н маря фамилие а Униуний,
Молдова Советикэ-н вечь а-нфлори.

Рефрен[1]

I
Moldova cu doine străbune pe plaiuri,
Cu poamă și pâne pe dealuri și văi.
Luptând cu-ajutorul Rusiei mărețe,
A vrut neatârnarea pământului ei.

Refren:
Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
Crește cu alte republici surori,
Și cu drapelul Sovietic înalță-te,
Calea să-ți fie avânt creator.

II
Pe drumul luminii cu Lenin și Stalin,
Robia boierilor crunți am învins.
Pe noi din izbândă-n izbândă înainte,
Ne duce slăvitul partid comunist.

Refren

III
În armia noastră, luptând vitejește,
Pe dușmanii țării îi vom birui,
Și-n marea familie a Uniunii,
Moldova Sovietică-n veci a-nflori.

Refren[1]

1
[mol.do.ʝa ku doj.ne strə.bu.ne ce pla.jur]
[ku po̯a.mɨ ʃɨ pɨ.ne ce de̯a.lur ʃɨ vəj ‖]
[lup.tənd kwa.ʒu.to.rul ru.sɨ.jej mə.rə.tsə]
[a vrut ne̯a.tɨr.na.rɛ pə.mɨn.tu.luj jej ‖]

[rə.frən]
[sla.vɨ ɨɱ va.kur ǀ mol.do.vɨ so.ʝə.ti.kɨ]
[krəʃ.te ku al.te rə.pu.bli(t)ʃʲ su.ror]
[ʃɨ ku dra.ce.lul so.ʝə.tik ɨ.nal.tsə.te]
[ka.lɛ səts çi.je a.vɨnt kra.tor ‖]

2
[ce dru.mul lu.ɲi.nij ku le.nin ʃɨ sta.lin]
[ro.ɟi.je bo.je.rɨ.lor krunts am ɨn.ʝins ‖]
[ce noj din iz.bɨn.dəʔn̩ iz.bɨn.dɨ ɨ.na.in.te]
[ne du.(t)ʃe slə.ʝi.tuʎ car.tid ko.mu.nist ‖]

[rə.frən]

3
[ɨn ar.ɲi.je no̯as.trə ǀ lup.tɨnd ʝi.te.ʒəʃ.te]
[ce duʃ.ɲa.nij tsə.rɨj ɨj vom ɟi.ru.i]
[ʃɨʔɲ̩ ɲa.rɛ ça.ɲi.li.je a u.ni.u.nij]
[mol.do.ʝa so.ʝə.ti.kəʔɲ̩ ʝe(t)ʃʲ aɱ.flo.ri ‖]

[rə.frən]

บทที่ 1
มอลโดวาและบทเพลงโบราณบนที่ราบ
มีองุ่นและขนมปังบนเนินหุบเขา
ร่วมรบไปพร้อมกันกับรัสเซียอันยิ่งใหญ่
เธอปรารถนาให้ดินแดนเป็นเอกราช

ท่อนประสานเสียง:
เจริญขึ้นชั่วยุคสมัยเถิด โซเวียตมอลโดวา
ร่วมเติบโตพร้อมกับสาธารณรัฐพี่น้อง
และด้วยธงโซเวียตที่ชูสูงขึ้น
ขอให้เส้นทางของเธอทยานขึ้นไปอย่างสร้างสรรค์

บทที่ 2
บนเส้นทางอันสว่างสดใสพร้อมกับเลนินและสตาลิน
เราเอาชนะพันธนาการของโบยาร์ที่โหดร้ายได้แล้ว
สำหรับเราจากชัยชนะสู่ชัยชนะ
พรรคคอมมิวนิสต์อันรุ่งโรจน์นำเรา!

ท่อนประสานเสียง

บทที่ 3
ท่ามกลางกองทัพของเรา ต่อสู้อย่างกล้าหาญ
เราจะเอาชนะศัตรูของประเทศ
และในครอบครัวใหญ่ของสหภาพ
โซเวียตมอลโดวาจะรุ่งโรจน์ตลอดไป

ท่อนประสานเสียง

ฉบับแก้ไข (ค.ศ. 1980–1991)[แก้]

อักษรซีริลลิก
(ทางการ)
อักษรละตินโรมาเนีย
(ทางการ)
สัทอักษรสากล
(ภาษามอลโดวา)
แปลภาษาไทย

I
Молдова Советикэ, плаюл ностру-н флоаре,
Алэтурь де алте републичь сурорь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре,
Спре ал Униуний сенин виитор.

II
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчиуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.

III
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та![1][2][3]

I
Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori.
Pășește împreună cu Rusia mare,
Spre al Uniunii senin viitor.

II
Doina înfrățirii proslăvește Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreață –
O înfăptuiește poporul strâns unit.

III
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ți fie creator avânt!
Și comunismul – țel nestrămutat –
Înalță-l prin fapte pentru fericirea ta![1][2]

1
[mol.do.ʝa so.ʝə.ti.kɨ ǀ pla.jul nos.truʔɱ̩ flo̯a.rə]
[a.lə.tur de al.te rə.pu.bli(t)ʃʲ su.ror ‖]
[pə.ʃəʃ.te ɨm.prəw.nɨ ku ru.sɨ.je ɲa.rə]
[sprə al u.ni.u.nij sə.niɲ ʝi.ji.tor ‖]

2
[doj.na ɨɱ.frər.tsɨ.rɨj pro.slə.ʝeʃ.te tsa.ra]
[ku ɨn.tsə.lep.(t)ʃi.u.ne kon.du.sɨ de car.tid ‖]
[kaw.za luj le.nin ǀ kaw.zɨ mə.ra.tsɨ]
[o ɨɱ.fəp.tu.jeʃ.te po.po.rul strɨns u.nit ‖]

3
[sla.və ɨɱ va.kur ǀ rə.nəs.kut pə.mɨnt ‖]
[muŋ.ka səts çi.je kra.tor a.vɨnt ‖]
[ʃɨ ko.mu.niz.mul tsəl nes.trə.mu.tat]
[ɨ.nal.tsəʔl̩ prɨɲ çap.te cen.tru çe.rɨ.(t)ʃi.rɛ ta ‖]

บทที่ 1
โซเวียตมอลเดเวีย ดินแดนบุปผาของเรา
เคียงข้างพี่น้องชาวสาธารณรัฐ
เดินไปพร้อมกันกับรัสเซียอันยิ่งใหญ่
สู่อนาคตอันแจ่มใส่ของสหภาพ

บทที่ 2
บทเพลงแห่งภราดรจะสรรเสริญประเทศ,
ด้วยเชาว์ปัญญาที่นำโดยพรรค
เหตุของเลนินซึ่งเป็นเหตุอันสูงส่ง
นำโดยคนที่ไม่มีการแบ่งแยกของเรา

บทที่ 3
จงเจริญชั่วยุคสมัยเถิด แผ่นดินอันเกิดใหม่!
ขอให้เธอทำงานอย่างมีจิตประดิษฐ์!
และลัทธิคอมมิวนิสต์ เป้าหมายนี้ไม่สั่นคลอน –
ด้วยการกระทำแห่งความสุขของเธอจะต้องถูกอุ้มชู!

ดูเพิ่ม[แก้]

ธงชาติ

เพลงชาติมอลโดวาสมัยต่างๆ
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2460–2461)
มอลโดวา โซวิเอตติกา (พ.ศ. 2488–2534)
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2534–2537)
ลิมบา โนอัสเตร (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ info
  2. 2.0 2.1 Гимн Молдавской ССР
  3. Духовой оркестр МО СССР - Государственный гимн Молдавской ССР текст песни[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]