เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Imnul de Stat al RSS Moldovenești
Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть
Moldovan SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple (1980-1991).svg
เนื้อร้องเอมีเลียน บูคอฟ, ค.ศ. 1945
อีวาน โบดาเรฟ, ค.ศ. 1980
ทำนองชเตฟัน นีเอกา, ค.ศ. 1945
เอดูอาร์ด ลาซาเรฟ, ค.ศ. 1980
รับไปใช้ค.ศ. 1945
เลิกใช้ค.ศ. 1991
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (ขับร้อง)

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (Moldovan: Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть; โรมาเนีย: Imnul de Stat al RSS Moldoveneşti) เป็นเพลงชาติของประเทศมอลโดวาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

สมัยสตาร์ลิน (ค.ศ. 1945–1953)[แก้]

อักษรซีริลลิก
(ทางการ)
อักษรละติน
(ทางการ)
สัทอักษรสากล
(ภาษามอลโดวา)
แปลภาษาไทย

I
Молдова ку дойне стрэбуне пе плаюрь,
Ку поамэ ши пыне пе дялурь ши вэй.
Луптынд ку-ажуторул Русией мэреце,
А врут неатырнаря пэмынтулуй ей.

Рефрен:
Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
Креште ку алте републичь сурорь,
Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
Калия сэ-ць фие авынт креатор.

II
Пе друмул луминий ку Ленин ши Сталин,
Робия боерилор крунць ам ынвинс.
Пе ной дин избындэ-н избындэ ыннаинте,
Не дуче слэвитул партид комунист.

Рефрен

III
Ын армия ноастрэ, луптынд витежеште,
Пе душманий цэрий ый вом бируи,
Ши-н маря фамилие а Униуний,
Молдова Советикэ-н вечь а-нфлори.

Рефрен[1]

I
Moldova cu doine străbune pe plaiuri,
Cu poamă și pâne pe dealuri și văi.
Luptând cu-ajutorul Rusiei mărețe,
A vrut neatârnarea pământului ei.

Refren:
Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
Crește cu alte republici surori,
Și cu drapelul Sovietic înalță-te,
Calea să-ți fie avânt creator.

II
Pe drumul luminii cu Lenin și Stalin,
Robia boierilor crunți am învins.
Pe noi din izbândă-n izbândă înainte,
Ne duce slăvitul partid comunist.

Refren

III
În armia noastră, luptând vitejește,
Pe dușmanii țării îi vom birui,
Și-n marea familie a Uniunii,
Moldova Sovietică-n veci a-nflori.

Refren[1]

1
[mol.do.ʝa ku doj.ne strə.bu.ne ce pla.jur]
[ku po̯a.mɨ ʃɨ pɨ.ne ce de̯a.lur ʃɨ vəj ‖]
[lup.tənd kwa.ʒu.to.rul ru.sɨ.jej mə.rə.tsə]
[a vrut ne̯a.tɨr.na.rɛ pə.mɨn.tu.luj jej ‖]

[rə.frən]
[sla.vɨ ɨɱ va.kur ǀ mol.do.vɨ so.ʝə.ti.kɨ]
[krəʃ.te ku al.te rə.pu.bli(t)ʃʲ su.ror]
[ʃɨ ku dra.ce.lul so.ʝə.tik ɨ.nal.tsə.te]
[ka.lɛ səts çi.je a.vɨnt kra.tor ‖]

2
[ce dru.mul lu.ɲi.nij ku le.nin ʃɨ sta.lin]
[ro.ɟi.je bo.je.rɨ.lor krunts am ɨn.ʝins ‖]
[ce noj din iz.bɨn.dəʔn̩ iz.bɨn.dɨ ɨ.na.in.te]
[ne du.(t)ʃe slə.ʝi.tuʎ car.tid ko.mu.nist ‖]

[rə.frən]

3
[ɨn ar.ɲi.je no̯as.trə ǀ lup.tɨnd ʝi.te.ʒəʃ.te]
[ce duʃ.ɲa.nij tsə.rɨj ɨj vom ɟi.ru.i]
[ʃɨʔɲ̩ ɲa.rɛ ça.ɲi.li.je a u.ni.u.nij]
[mol.do.ʝa so.ʝə.ti.kəʔɲ̩ ʝe(t)ʃʲ aɱ.flo.ri ‖]

[rə.frən]

บทที่ 1
มอลโดวาและบทเพลงโบราณบนที่ราบ
มีองุ่นและขนมปังบนเนินหุบเขา
ร่วมรบไปพร้อมกันกับรัสเซียอันยิ่งใหญ่
เธอปรารถนาให้ดินแดนเป็นเอกราช

ท่อนประสานเสียง:
เจริญขึ้นชั่วยุคสมัยเถิด โซเวียตมอลโดวา
ร่วมเติบโตพร้อมกับสาธารณรัฐพี่น้อง
และด้วยธงโซเวียตที่ชูสูงขึ้น
ขอให้เส้นทางของเธอทยานขึ้นไปอย่างสร้างสรรค์

บทที่ 2
บนเส้นทางอันสว่างสดใสพร้อมกับเลนินและสตาลิน
เราเอาชนะพันธนาการของโบยาร์ที่โหดร้ายได้แล้ว
สำหรับเราจากชัยชนะสู่ชัยชนะ
พรรคคอมมิวนิสต์อันรุ่งโรจน์นำเรา!

ท่อนประสานเสียง

บทที่ 3
ท่ามกลางกองทัพของเรา ต่อสู้อย่างกล้าหาญ
เราจะเอาชนะศัตรูของประเทศ
และในครอบครัวใหญ่ของสหภาพ
โซเวียตมอลโดวาจะรุ่งโรจน์ตลอดไป

ท่อนประสานเสียง

ฉบับแก้ไข (ค.ศ. 1980–1991)[แก้]

อักษรซีริลลิก
(ทางการ)
อักษรละตินโรมาเนีย
(ทางการ)
สัทอักษรสากล
(ภาษามอลโดวา)
แปลภาษาไทย

I
Молдова Советикэ, плаюл ностру-н флоаре,
Алэтурь де алте републичь сурорь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре,
Спре ал Униуний сенин виитор.

II
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчиуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.

III
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та![1][2][3]

I
Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori.
Pășește împreună cu Rusia mare,
Spre al Uniunii senin viitor.

II
Doina înfrățirii proslăvește Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreață –
O înfăptuiește poporul strâns unit.

III
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ți fie creator avânt!
Și comunismul – țel nestrămutat –
Înalță-l prin fapte pentru fericirea ta![1][2]

1
[mol.do.ʝa so.ʝə.ti.kɨ ǀ pla.jul nos.truʔɱ̩ flo̯a.rə]
[a.lə.tur de al.te rə.pu.bli(t)ʃʲ su.ror ‖]
[pə.ʃəʃ.te ɨm.prəw.nɨ ku ru.sɨ.je ɲa.rə]
[sprə al u.ni.u.nij sə.niɲ ʝi.ji.tor ‖]

2
[doj.na ɨɱ.frər.tsɨ.rɨj pro.slə.ʝeʃ.te tsa.ra]
[ku ɨn.tsə.lep.(t)ʃi.u.ne kon.du.sɨ de car.tid ‖]
[kaw.za luj le.nin ǀ kaw.zɨ mə.ra.tsɨ]
[o ɨɱ.fəp.tu.jeʃ.te po.po.rul strɨns u.nit ‖]

3
[sla.və ɨɱ va.kur ǀ rə.nəs.kut pə.mɨnt ‖]
[muŋ.ka səts çi.je kra.tor a.vɨnt ‖]
[ʃɨ ko.mu.niz.mul tsəl nes.trə.mu.tat]
[ɨ.nal.tsəʔl̩ prɨɲ çap.te cen.tru çe.rɨ.(t)ʃi.rɛ ta ‖]

บทที่ 1
โซเวียตมอลเดเวีย ดินแดนบุปผาของเรา
เคียงข้างพี่น้องชาวสาธารณรัฐ
เดินไปพร้อมกันกับรัสเซียอันยิ่งใหญ่
สู่อนาคตอันแจ่มใส่ของสหภาพ

บทที่ 2
บทเพลงแห่งภราดรจะสรรเสริญประเทศ,
ด้วยเชาว์ปัญญาที่นำโดยพรรค
เหตุของเลนินซึ่งเป็นเหตุอันสูงส่ง
นำโดยคนที่ไม่มีการแบ่งแยกของเรา

บทที่ 3
จงเจริญชั่วยุคสมัยเถิด แผ่นดินอันเกิดใหม่!
ขอให้เธอทำงานอย่างมีจิตประดิษฐ์!
และลัทธิคอมมิวนิสต์ เป้าหมายนี้ไม่สั่นคลอน –
ด้วยการกระทำแห่งความสุขของเธอจะต้องถูกอุ้มชู!

ดูเพิ่ม[แก้]

ธงชาติ

เพลงชาติมอลโดวาสมัยต่างๆ
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2460–2461)
มอลโดวา โซวิเอตติกา (พ.ศ. 2488–2534)
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2534–2537)
ลิมบา โนอัสเตร (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ info
  2. 2.0 2.1 Гимн Молдавской ССР
  3. Духовой оркестр МО СССР - Государственный гимн Молдавской ССР текст песни

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]