เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Imnul de Stat al RSS Moldoveneşti
Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть
Moldovan SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple (1980-1991).svg
เนื้อร้องเอมีเลียน บูคอฟ, ค.ศ. 1945
อีวาน โบดาเรฟ, ค.ศ. 1980
ทำนองชเตฟัน นีเอกา, ค.ศ. 1945
เอดูอาร์ด ลาซาเรฟ, ค.ศ. 1980
รับไปใช้ค.ศ. 1945
เลิกใช้ค.ศ. 1991
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (ขับร้อง)

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (มอลโดวา: Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть; โรมาเนีย: Imnul de Stat al RSS Moldoveneşti) เป็นเพลงชาติของประเทศมอลโดวาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

ต้นฉบับ (1945–1953)[แก้]

อักษรซีริลลิก
(ทางการ)
อักษรละติน
(ทางการ)
สัทอักษรสากล
(ภาษามอลโดวา)
แปลภาษาไทย

I
Молдова ку дойне стрэбуне пе плаюрь,
Ку поамэ ши пыне пе дялурь ши вэй.
Луптынд ку-ажуторул Русией мэреце,
А врут неатырнаря пэмынтулуй ей.

Рефрен:
Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
Креште ку алте републичь сурорь,
Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
Калия сэ-ць фие авынт креатор.

II
Пе друмул луминий ку Ленин ши Сталин,
Робия боерилор крунць ам ынвинс.
Пе ной дин избындэ-н избындэ ыннаинте,
Не дуче слэвитул партид комунист.

Рефрен

III
Ын армия ноастрэ, луптынд витежеште,
Пе душманий цэрий ый вом бируи,
Ши-н маря фамилие а Униуний,
Молдова Советикэ-н вечь а-нфлори.

Рефрен[1]

I
Moldova cu doine străbune pe plaiuri,
Cu poamă și pâne pe dealuri și văi.
Luptând cu-ajutorul Rusiei mărețe,
A vrut neatârnarea pământului ei.

Refren:
Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
Crește cu alte republici surori,
Și cu drapelul Sovietic înalță-te,
Calea să-ți fie avânt creator.

II
Pe drumul luminii cu Lenin și Stalin,
Robia boierilor crunți am învins.
Pe noi din izbândă-n izbândă înainte,
Ne duce slăvitul partid comunist.

Refren

III
În armia noastră, luptând vitejește,
Pe dușmanii țării îi vom birui,
Și-n marea familie a Uniunii,
Moldova Sovietică-n veci a-nflori.

Refren[1]

1
[mol.do.ʝa ku doj.ne strə.bu.ne ce pla.jur]
[ku po̯a.mɨ ʃɨ pɨ.ne ce de̯a.lur ʃɨ vəj ‖]
[lup.tənd kwa.ʒu.to.rul ru.sɨ.jej mə.rə.tsə]
[a vrut ne̯a.tɨr.na.rɛ pə.mɨn.tu.luj jej ‖]

[rə.frən]
[sla.vɨ ɨɱ va.kur ǀ mol.do.vɨ so.ʝə.ti.kɨ]
[krəʃ.te ku al.te rə.pu.bli(t)ʃʲ su.ror]
[ʃɨ ku dra.ce.lul so.ʝə.tik ɨ.nal.tsə.te]
[ka.lɛ səts çi.je a.vɨnt kra.tor ‖]

2
[ce dru.mul lu.ɲi.nij ku le.nin ʃɨ sta.lin]
[ro.ɟi.je bo.je.rɨ.lor krunts am ɨn.ʝins ‖]
[ce noj din iz.bɨn.dəʔn̩ iz.bɨn.dɨ ɨ.na.in.te]
[ne du.(t)ʃe slə.ʝi.tuʎ car.tid ko.mu.nist ‖]

[rə.frən]

3
[ɨn ar.ɲi.je no̯as.trə ǀ lup.tɨnd ʝi.te.ʒəʃ.te]
[ce duʃ.ɲa.nij tsə.rɨj ɨj vom ɟi.ru.i]
[ʃɨʔɲ̩ ɲa.rɛ ça.ɲi.li.je a u.ni.u.nij]
[mol.do.ʝa so.ʝə.ti.kəʔɲ̩ ʝe(t)ʃʲ aɱ.flo.ri ‖]

[rə.frən]

I
มอลโดวา ดินแดนแห่งบรรพบุรษ
 doina-s abound,
Its hills and valleys, where grapes and bread are found.
With the aid of Great Russia, we fight in battle,
To make thy land free, we conquer thy struggle.

Refrain:
O Soviet Moldova, eternally flourish,
With the others, we are able to grow,
And around the Soviet flag, up it riseth,
Let the path be thy great gifted flow.

II
Lenin and Stalin, with us, in thy path agleam,
We have defeated the cruel boyar's bondage.
For us from victory to victory alee,
The glorious Communist Party leadeth us!

Refrain

III
Among our Army, fighting valiantly,
We'll beat the enemies of thy country,
And in the great family of the Union,
Soviet Moldavia shall flourish evermore.

Refrain

ยุคหลังสตาลิน (1980–1991)[แก้]

อักษรซีริลลิก
(ทางการ)
อักษรละตินโรมาเนีย
(ทางการ)
สัทอักษรสากล
(ภาษามอลโดวา)
แปลภาษาไทย

I
Молдова Советикэ, плаюл ностру-н флоаре,
Алэтурь де алте републичь сурорь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре,
Спре ал Униуний сенин виитор.

II
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчиуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.

III
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та![1][2][3]

I
Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori.
Pășește împreună cu Rusia mare,
Spre al Uniunii senin viitor.

II
Doina înfrățirii proslăvește Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreață –
O înfăptuiește poporul strâns unit.

III
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ți fie creator avânt!
Și comunismul – țel nestrămutat –
Înalță-l prin fapte pentru fericirea ta![1][2]

1
[mol.do.ʝa so.ʝə.ti.kɨ ǀ pla.jul nos.truʔɱ̩ flo̯a.rə]
[a.lə.tur de al.te rə.pu.bli(t)ʃʲ su.ror ‖]
[pə.ʃəʃ.te ɨm.prəw.nɨ ku ru.sɨ.je ɲa.rə]
[sprə al u.ni.u.nij sə.niɲ ʝi.ji.tor ‖]

2
[doj.na ɨɱ.frər.tsɨ.rɨj pro.slə.ʝeʃ.te tsa.ra]
[ku ɨn.tsə.lep.(t)ʃi.u.ne kon.du.sɨ de car.tid ‖]
[kaw.za luj le.nin ǀ kaw.zɨ mə.ra.tsɨ]
[o ɨɱ.fəp.tu.jeʃ.te po.po.rul strɨns u.nit ‖]

3
[sla.və ɨɱ va.kur ǀ rə.nəs.kut pə.mɨnt ‖]
[muŋ.ka səts çi.je kra.tor a.vɨnt ‖]
[ʃɨ ko.mu.niz.mul tsəl nes.trə.mu.tat]
[ɨ.nal.tsəʔl̩ prɨɲ çap.te cen.tru çe.rɨ.(t)ʃi.rɛ ta ‖]

บทที่ 1
โซเวียตมอลเดเวีย ดินแดนบุปผาของเรา
เคียงข้างพี่สาวน้องสาวสาธารณรัฐ
เดินไปพร้อมกันกับรัสเซียอันยิ่งใหญ่
สู่อนาคตอันแจ่มใส่ของสหภาพ

บทที่ 2
The fraternal doina the country praiseth,
As our great Party sagaciously us leadeth.
The cause of Lenin, a cause so noble,
Brought about by our undivided people.

บทที่ 3
Of aeons glorious, oh land renewed!
For thee may labour be a sire great!
And communism, this goal unshaken –
Thou raisest it through the achievements for thy blessing!

ดูเพิ่ม[แก้]

ธงชาติ

เพลงชาติมอลโดวาสมัยต่างๆ
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2460–2461)
มอลโดวา โซวิเอตติกา (พ.ศ. 2488–2534)
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2534–2537)
ลิมบา โนอัสเตร (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ info
  2. 2.0 2.1 Гимн Молдавской ССР
  3. Духовой оркестр МО СССР - Государственный гимн Молдавской ССР текст песни

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]