เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas himna
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย
Қазақ Советтiк Социалистік Республикасының мемлекеттік әнұраны
เนื้อร้องมูกัน ตูเลบาเยฟ, ยูเจนี บรูซิลอฟสกี้ และ ลาติฟ คามิดี, พ.ศ. 2488
ทำนองอับดุลลา ตาซิเบฟ, Kh. Mukhamedzhanov และ กาบิต มูซีรีปอฟ, พ.ศ. 2488
รับไปใช้พ.ศ. 2488
เลิกใช้พ.ศ. 2535
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย (ลัตเวีย: "Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas himna") เป็นเพลงชาติของลัตเวียสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต.

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้องเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย. ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1945.

เรียบเรียงทำนองโดย Anatols Liepiņš, และ ประพันธ์เนื้อร้องโดย Fricis Rokpelnis และ Jūlijs Vanags.

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาลัตเวีย อักษรซีริลลิก(ไม่เป็นทางการ)
ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก
คำแปล

Šai zemē visdārgā mēs brīvību guvām,
Te paaudžu paaudzēm laimīgam dzimt,
Te šalc mūsu jūra, te zied mūsu druvas,
Te skan mūsu pilsētas, Rīga te dimd.

Piedziedājums
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Mēs cēlāmies, verdzības važas lai rautu,
Par gadsimtu cīņām ik vieta vēl teic.
Vien biedros ar diženās Krievzemes tautu
Mēs kļuvām par spēku, kas pretvaru veic.

Piedziedājums

Pa Ļeņina ceļu uz laimi un slavu
Ar Oktobra karogu iesim mūždien.[1]
Mēs sargāsim Padomju Tēvzemi savu
Līdz pēdējai asiņu lāsei ikviens.

Piedziedājums (Last 2 lines 2x)[2]

Шаи земе̄ висда̄рга̄ ме̄с брӣвӣбу гува̄м,
Те паауџу паауѕе̄м лаимӣгам ѕимт,
Те шалц мӯсу јӯра, те зиед мӯсу друвас,
Те скан мӯсу пилсе̄тас, Рӣга те димд.

ПРИПЕВ
Падомју Латвија мӯжос лаи ѕӣво,
Спожа лаи Падомју ваинага̄ мирѕ!

Ме̄с це̄ла̄миес, верѕӣбас важас лаи рауту,
Пар гадсимту цӣња̄м ик виета вел теиц.
Виен биедрос ар дижена̄с Криевземес тауту
Мес кљувам пар спе̄ку, кас претвару веиц.

ПРИПЕВ

Па Љењина цељу уз лаими ун славу
Ар Октобра карогу иесим мӯждиен.
Ме̄с сарга̄сим Падомју Те̄вземи саву
Лӣѕ пе̄де̄јаи асињу ла̄сеи иквиенс.

ПРИПЕВ (Last 2 lines 2x)

[ʃaj zɛmɛː vizdaːrgaː mɛːs briːviːbu guvaːm |]
[tɛ paːwd͡ʒu paːwd͡zɛːm lajmiːgam d͡zimt |]
[tɛ ʃalt͡s muːsu juːra | tɛ zjɛd muːsu druvas |]
[tɛ skan muːsu pilsɛːtas | riːga tɛ dimd ‖]

[padʷɔmʲu latvija muːʒʷɔs laj d͡ziːvʷɔ |]
[spʷɔʒa laj padʷɔmʲu vajnagaː mird͡z ‖]

[mɛːs t͡sɛːlaːmjɛs ǀ værd͡ziːbas vaʒas laj rawtu ǀ]
[par gad͡zimtu t͡siːɲaːm ik vjɛta vɛːl tɛjt͡s ǁ]
[vjɛn bjɛdrʷɔs ar diʒɛnaːs krjɛvzɛmɛs tawtu]
[mɛːs kʎuvaːm par spɛːku ǀ kas prɛtvaru vɛjt͡s ǁ]

[padʷɔmʲu latvija muːʒʷɔs laj d͡ziːvʷɔ |]
[spʷɔʒa laj padʷɔmʲu vajnagaː mird͡z ‖]

[pa ʎɛɲina t͡sɛʎu uz lajmi un slavu]
[ar ɔktɔbra karʷɔgu jɛsim muːʒdjɛn ‖]
[mɛːs sargaːsim padʷɔmʲu tɛːvzɛmi savu]
[liːd͡z pɛːdɛːjaj asiɲu laːsɛj igvjæns ‖]

[padʷɔmʲu latvija muːʒʷɔs laj d͡ziːvʷɔ |]
[spʷɔʒa laj padʷɔmʲu vajnagaː mird͡z ‖]

Свободен навеки народ наш счастливый,
Путь светлый для всех поколений открыт.
Шумит наше море, цветут наши нивы,
В семье городов наша Рига гремит.

ПРИПЕВ
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!

Не раз мы за волю ходили походом,
Бесправия цепи пытались разбить,
Лишь в дружбе незыблемой с русским народом
Смогли мы неправду и зло победить.

ПРИПЕВ

Под знаменем Ленина к счастью и славе
Путем Октября мы победно идем.
Верны мы великой Советской державе
И кровь за нее, если надо, прольем!

ПРИПЕВ (Last 2 lines 2x)[2]

Svoboden naveki narod naš sčastlivyj,
Putj svetlyj dlja vseh pokolenij otkryt.
Šumit naše more, cvetut naši nivy,
V semje gorodov naša Riga gremit.

PRIPEV
Slavjsja, Sovetskaja Latvija naša,
Jarko v sozvezdii respublik sijaj!

Ne raz my za volju hodili pohodom,
Bespravija celi pytalisj razbitj,
Lišj v družbe nezyblemoj s russkim narodom
Smogli my nepravdu i zlo pobeditj.

PRIPEV

Pod znamenem Lenina k sčastjju i slave
Putem Oktjabrja my pobedno idem.
Verny my velikoj Sovetskoj deržave
I krovj za neje, jesli nado, proljem!

PRIPEV (Last 2 lines 2x)


บทประสานเสียงบทประสานเสียง


บทประสานเสียง (ร้องซ้ำ 2 เที่ยว)

อ้างอิง[แก้]

  1. The original version of the song is almost identical to the post-1977 version; instead of "Ar Oktobra karogu iesim mūždien" ("With the flag of October we will go on forever"), it is "Ar Staļinu sirdī uzvarām ko mēs ejam" ("And Stalin has found the way through the path").
  2. 2.0 2.1 https://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/anthems/latvia.htm

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]