ฮิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร hi
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

 ในตัวอักษรฮิระงะนะ หรือ ในตัวอักษรคะตะกะนะ, คือหนึ่งในตัวอักษณคะนะของญี่ปุ่น

รูปแบบ โรมะจิ
ฮิระงะนะ
คะตะกะนะ
ตัวอย่างการใช้คำ (กับตัวคันจิ)
ปกติl h-

(は行 ha-gyō)

Hi
 • hi 日 sunlight
 • hi 火 flame
 • ひかり hikari 光 shine/light
 • ひと hito 人 human
hii

ひい, ひぃ

ひー

ヒイ, ヒィ

ヒー

Addition yōon hy-

(ひゃ行 hya-gyō)

hya ひゃ ヒャ
 • ひゃく hyaku 百 one hundred
 • にひゃく nihyaku 二百 two hundred
hyaa

hyā

ひゃあ

ひゃー

ヒャア

ヒャー

hyu ひゅ ヒュ
 • ひゅうが Hyūga 日向 Hyūga Province
hyuu

hyū

ひゅう

ひゅー

ヒュウ

ヒュー

hyo ひょ ヒョ
 • ひょう hyō 豹 panther
 • ひょうへん hyōhen 豹変 sudden change
 • ひょうき hyōki 表記 notation
 • ひょうじょう hyōjō 表情 expression
hyou

hyoo
hyō, hyoh

ひょう

ひょお
ひょー

ヒョウ

ヒョオ
ヒョー

Addition dakuten b-

(ば行 ba-gyō)

Bi
 • びん bin 瓶 bottle
 • ビール bīru beer
 • びせい bisei 美声 beautiful voice
 • かびん kabin 過敏 sensitivity
 • はなび hanabi 花火 fireworks
bii

びい, びぃ

びー

ビイ, ビィ

ビー

Addition yōon and dakuten by-

(びゃ行 bya-gyō)

bya びゃ ビャ
 • さんびゃく sanbyaku 三百 three hundred
 • びゃくや byakuya 白夜 midnight sun
 • びゃっこたい byakkotai 白虎隊 Byakkotai
byaa

byā

びゃあ

びゃー

ビャア

ビャー

byu びゅ ビュ
 • ごびゅう gobyū 誤謬 mistake
 • ワイドビュー waidobyū wide-view
byuu

byū

びゅう

びゅー

ビュウ

ビュー

byo びょ ビョ
 • びょうき byōki 病気 sickness
 • びょういん byōin 病院 hospital
 • いちびょう ichibyō 1秒 one second (of time) 
byou

byoo
byō, byoh

びょう

びょお
びょー

ビョウ

ビョオ
ビョー

Addition handakuten p-

(ぱ行 pa-gyō)

Pi
 • ピン pin pin
 • ピカソ Pikaso Picasso
pii

ぴい, ぴぃ

ぴー

ピイ, ピィ

ピー

Addition yōon and handakuten py-

(ぴゃ行 pya-gyō)

pya ぴゃ ピャ
 • ろっぴゃく roppyaku 六百 six hundred
 • はっぴゃく happyaku 八百 eight hundred
pyaa

pyā

ぴゃあ

ぴゃー

ピャア

ピャー

pyu ぴゅ ピュ
 • コンピューター konpyūtā computer
pyuu

pyū

ぴゅう

ぴゅー

ピュウ

ピュー

pyo ぴょ ピョ
 • ろんぴょう ronpyō 論評 comment
 • かんぴょう kanpyō 干瓢 kanpyō
 • はっぴょう happyō 発表 publication
pyou

pyoo
pyō, pyoh

ぴょう

ぴょお
ぴょー

ピョウ

ピョオ
ピョー

Other additional forms
Form A (hy-)
โรมะจิ
ฮิระงะนะ
Katakana
Hya ひゃ ヒャ
Hyi ひぃ ヒィ
Hyu ひゅ ヒュ
Hye ひぇ ヒェ
Hyo ひょ ヒョ
Form B (by-)
โรมะจิ
ฮิระงะนะ
คะตะคะนะ
Bya びゃ ビャ
Byi びぃ ビィ
Byu びゅ ビュ
Bye びぇ ビェ
Byo びょ ビョ
Form C (py-)
โรมะจิ
ฮิระงะนะ
Pya ぴゃ ピャ
Pyi ぴぃ ピィ
Pyu ぴゅ ピュ
Pye ぴぇ ピェ
Pyo ぴょ ピョ

ลำดับขีด[แก้]

Stroke order in writing ひ
ลำดับขีดตัว ひ
Stroke order in writing ヒ
ลำดับขีดตัว ヒ
ลำดับเส้นการขีด ひ
ลำดับเส้นการขีด ヒ 

บทความอื่นๆ[แก้]

 • อักษรเบรลล์
ひ / ヒ in Japanese Braille H/B/P + Yōon braille
ひ / ヒ

hi

び / ビ

bi

ぴ / ピ

pi

ひい / ヒー

びい / ビー

ぴい / ピー

ひゃ / ヒャ

hya

びゃ / ビャ

bya

ぴゃ / ピャ

pya

ひゃあ / ヒャー

hyā

びゃあ / ビャー

byā

ぴゃあ / ピャー

pyā

[./File:Japanese_Dakuten_Braille.svg ⠐ (braille pattern dots-5)]⠧ (braille pattern dots-1236) [./File:Japanese_Handakuten_Braille.svg ⠠ (braille pattern dots-6)]⠧ (braille pattern dots-1236) [./File:Japanese_Hi_Braille.svg ⠧ (braille pattern dots-1236)]⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_-Y-_Braille.svg ⠈ (braille pattern dots-4)]⠥ (braille pattern dots-136) [./File:Japanese_YoonDakuten_Braille.svg ⠘ (braille pattern dots-45)]⠥ (braille pattern dots-136) [./File:Japanese_YoonHandakuten_Braille.svg ⠨ (braille pattern dots-46)]⠥ (braille pattern dots-136) [./File:Japanese_-Y-_Braille.svg ⠈ (braille pattern dots-4)]⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_YoonDakuten_Braille.svg ⠘ (braille pattern dots-45)]⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_YoonHandakuten_Braille.svg ⠨ (braille pattern dots-46)]⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25)
H/B/P + Yōon braille
ひゅ / ヒュ

hyu

びゅ / ビュ

byu

ぴゅ / ピュ

pyu

ひゅう / ヒュー

hyū

びゅう / ビュー

byū

ぴゅう / ピュー

pyū

ひょ / ヒョ

hyo

びょ / ビョ

byo

ぴょ / ピョ

pyo

ひょう / ヒョー

hyō

びょう / ビョー

byō

ぴょう / ピョー

pyō

[./File:Japanese_-Y-_Braille.svg ⠈ (braille pattern dots-4)]⠭ (braille pattern dots-1346) [./File:Japanese_YoonDakuten_Braille.svg ⠘ (braille pattern dots-45)]⠭ (braille pattern dots-1346) [./File:Japanese_YoonHandakuten_Braille.svg ⠨ (braille pattern dots-46)]⠭ (braille pattern dots-1346) [./File:Japanese_-Y-_Braille.svg ⠈ (braille pattern dots-4)]⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_YoonDakuten_Braille.svg ⠘ (braille pattern dots-45)]⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_YoonHandakuten_Braille.svg ⠨ (braille pattern dots-46)]⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_-Y-_Braille.svg ⠈ (braille pattern dots-4)]⠮ (braille pattern dots-2346) [./File:Japanese_YoonDakuten_Braille.svg ⠘ (braille pattern dots-45)]⠮ (braille pattern dots-2346) [./File:Japanese_YoonHandakuten_Braille.svg ⠨ (braille pattern dots-46)]⠮ (braille pattern dots-2346) [./File:Japanese_-Y-_Braille.svg ⠈ (braille pattern dots-4)]⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_YoonDakuten_Braille.svg ⠘ (braille pattern dots-45)]⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) [./File:Japanese_YoonHandakuten_Braille.svg ⠨ (braille pattern dots-46)]⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25)

อ้างอิง[แก้]