อินทรีย์ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อินทรีย์ หรือ อินทรีย์ 5 คือ ความสามารถหลักทางจิต ห้า ประการ[1] ได้แก่

 1. สัทธินทรีย์ คือ ความศรัทธา ในโพธิปักขิยธรรม
 2. วิริยินทรีย์ คือ ความเพียร ในสัมมัปปธาน 4
 3. สตินทรีย์ คือ ความระลึกได้ ในสติปัฏฐาน 4
 4. สมาธินทรีย์ คือ ความตั้งมั่น ในฌานทั้ง 4
 5. ปัญญินทรีย์ คือ ความเข้าใจ ในอริยสัจ 4


อินทรีย์ 5 เป็นหลักธรรมที่คู่กับ พละ 5

 • สัทธินทรีย์ เปรียบเสมือน การหาภาชนะดีๆมาใส่น้ำ
 • วิริยินทรีย์ เปรียบเสมือน การเติมน้ำสะอาดแทนน้ำสกปรกเสมอ
 • สตินทรีย์ เปรียบเสมือน การระวังไม่ให้สิ่งใดหล่นใส่ในน้ำ
 • สมาธินทรีย์ เปรียบเสมือน การถือภาชนะใส่น้ำไว้นิ่งๆและไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนให้หวั่นไหว
 • ปัญญินทรีย์ เปรียบเสมือน การเห็นนำสิ่งสกปรกออกจากน้ำ

อินทรีย์ 5 กับ อิทธิบาท 4[แก้]

อินทรีย์5เป็นธรรมที่ส่งเสริมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลคืออิทธิบาท4

สัทธินทรีย์ ส่งเสริม ฉันทะอิทธิบาท ความยินดีพอใจ

วิริยินทรีย์ ส่งเสริม วิริยะอิทธิบาท ความเพียร แข็งใจปฏิบัติ

สมาธินทรีย์ ส่งเสริม จิตตะอิทธิบาท ความตั้งใจ

ปัญญินทรีย์ ส่งเสริม วิมังสาอิทธิบาท ความเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้น พิจารณาใคร่ครวญ

อิทธิบาททั้ง 4 ก็จะมาส่งเสริม สตินทรีย์​ ความมีสติระลึกเห็นสภาพธรรมะเป็นจริงและมีอยู่จริง​ แต่ตัองอยู่ภายใต้กฎแห่งพระไตรลักขณ์

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท. กรุงเทพ: สำนักพืมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐