ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ชาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์ชาง ปกครองจีนระหว่าง 1600 ถึง 1046 ปีก่อนคริสตกาล

พระนามเดิม พระนามเรียกขาน² พระนามแต่งตั้ง³ ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช)1 พระนามที่รู้จักโดยทั่วไป
Zi Lü 子履 Tang   1600 - 1300 BC พระเจ้าถัง (Tang)
Zi Sheng 子勝 Wai Bing 外丙   พระเจ้าไหวปิง (Wai Bing)
Zi Yong 子庸 Zhong Ren 仲壬   พระเจ้าจงเหริน (Zhong Ren)
Zi Zhi 子至 Tai Jia 太甲   พระเจ้าไท่เจี่ย (Tai Jia)
Zi Xun 子绚 Wo Ding 沃丁   พระเจ้าหวัวติง (Wo Ding)
Zi Bian 子辨 Tai Geng 太庚   พระเจ้าไท่เกิง (Tai Geng)
Zi Gao 子高 Xiao Jia 小甲   พระเจ้าเซี่ยวเจี่ย (Xiao Jia)
Zi Dian / Zi Zhou 子佃 / 子伷 Yong Ji 雍己   พระเจ้าหยงจี่ (Yong Ji)
Zi Mi / Zi Zhou 子密 / 子伷 Tai Wu 太戊   พระเจ้าไท่อู่ (Tai Wu)
Zi Zhuang 子庄 Zhong Ding 仲丁   พระเจ้าจงติง (Zhong Ding)
Zi Fa 子发 Wai Ren 外壬   พระเจ้าไว่เหริน (Wai Ren)
Zi Zheng 子整 He Dan Jia 河亶甲   พระเจ้าเหอตันเจี่ย (He Dan Jia)
Zi Teng 子滕 Zu Yi 祖乙 Zhong Zong 中宗 พระเจ้าจูอี่ (Zu Yi)
Zi Dan 子旦 Zu Xin 祖辛  พระเจ้าจูซิน (Zu Xin)
Zi Yu 子逾 Wo Jia 沃甲  พระเจ้าหวัวเจี่ย (Wo Jia)
Zi Xin 子新 Zu Ding 祖丁  พระเจ้าจูติง (Zu Ding)
Zi Geng 子更 Nan Geng 南庚  พระเจ้าหนานเกิง (Nan Geng)
Zi He 子和 Yang Jia 陽甲  พระเจ้าหยางเจี่ย (Yang Jia)
Zi Xun 子旬 Pan Geng 盤庚  1300 - 1251 BC พระเจ้าผันเกิง (Pan Geng)4
Zi Song 子颂 Xiao Xin 小辛  พระเจ้าเสี้ยวซิน (Xiao Xin)
Zi Lian 子敛 Xiao Yi 小乙  พระเจ้าเสี้ยวอี่ (Xiao Yi)
Zi Zhao 子昭 Wu Ding 武丁 Gao Zong 高宗 1250 - 1192 BC พระเจ้าอู่ติง (Wu Ding)
Zi Yao 子曜 Zu Geng 祖庚  1191 - 1148 BC พระเจ้าจูเกิง (Zu Geng)
 Zu Jia 祖甲  พระเจ้าจูเจี่ย (Zu Jia)
 Lin Xin 廩辛  พระเจ้าหลินซิน (Lin XinX
Zi Xiao 子嚣 Geng Ding 庚丁 Kang Ding 康丁 พระเจ้าคังติง (Kang Ding)
Zi Qu 子瞿 Wu Yi 武乙  1147 - 1113 BC พระเจ้าอู่อี (Wu Yi)
Zi Tuo 子托 Wen Ding5 文丁  1112 - 1102 BC พระเจ้าเหวินติง (Wen Ding)
Zi Xian 子羡 Di Yi 帝乙  1101 - 1076 BC พระเจ้าตี้อี่ (Di Yi)
Zi Shou 子受 Di Xin 帝辛  1075 - 1046 BC พระเจ้าตี้ซิน (Di Xin)
1 The first generally accepted date in Chinese history is 841 BC. All dates prior to this are the subject of often vigorous dispute. The dates provided here are those put forward by The Xia Shang Zhou Chronology Project, the work of scholars sponsored by the Chinese government which reported in 2000. They are given only as a guide.
2 The reign name is sometimes preceded by the name of the dynasty, Shang (商), for example Shang Tang (商湯).
3 The name used in the oracle bone inscription records of ancestral sacrifice.
4 The period of the Shang dynasty starting from Pan Geng is also frequently referred to as the Yin (殷) dynasty. because he changed capital to Yin.
5 Also known as Tai Ding (太丁).