ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์โจว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์โจว ปกครองจีนระหว่าง กลางศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล ถึง 256 ปีก่อนคริสตกาล

พระนามที่รู้จักโดยทั่วไป พระนามเดิม พระนามเรียกขาน ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช)1
จีน พินอิน จีน พินอิน
ราชวงศ์โจวตะวันตก (1046 - 771 BC)
พระเจ้าโจวอู่ 姬發 Jī fā 武王 Wǔwáng 1046 - 1043 BC1
พระเจ้าโจวเฉิง 姬誦 Jī sòng 成王 Chéng wáng 1042 - 1021 BC1
พระเจ้าโจวคัง 姬釗 Jī zhāo 康王 Kāngwáng 1020 - 996 BC1
พระเจ้าโจวเจา 姬瑕 Jī xiá 昭王 Zhāowáng 995 - 977 BC1
พระเจ้าโจวมู่ 姬滿 Jī mǎn 穆王 mùwáng 976 - 922 BC1
พระเจ้าโจวก้ง 姬繄扈 Jī yī hù 共王 Gòngwáng 922 - 900 BC1
พระเจ้าโจวอี้ 姬囏 Jī jiān 懿王 Yìwáng 899 - 892 BC1
พระเจ้าโจวเซี่ยว 姬辟方 Jī pìfāng 孝王 Xiàowáng 891 - 886 BC1
พระเจ้าโจวอี๋ 姬燮 Jī xiè 夷王 Yíwáng 885 - 878 BC1
พระเจ้าโจวลี่ 姬胡 Jī hú 厲王 Lìwáng 877 - 841 BC1
ก้งเหอ (ผู้สำเร็จราชการแทน) Gònghé 共和 (ผู้สำเร็จราชการแทน) 841 - 828 BC
พระเจ้าโจวเซฺวียน 姬靜 Jī jìng 宣王 Xuānwáng 827 - 782 BC
พระเจ้าโจวโยว 姬宮湦 Jī gōng shēng 幽王 Yōuwáng 781 - 771 BC
ราชวงศ์โจวตะวันออก (770 - 256 BC)
ยุคชุนชิว (770 - 476 BC)
พระเจ้าโจวผิง 姬宜臼 Jī yí jiù 平王 Píngwáng 770 - 720 BC
พระเจ้าโจวหฺวัน 姬林 Jī lín 桓王 Huán wáng 719 - 697 BC
พระเจ้าโจวจวง 姬佗 Jī tuó 莊王 Zhuāngwáng 696 - 682 BC
พระเจ้าโจวซี 姬胡齊 Jī húqí 僖王 (釐王) Xīwáng (Líwáng) 681 - 677 BC
พระเจ้าโจวฮุ่ย 姬閬 Jī làng 惠王 Huìwáng 676 - 652 BC
พระเจ้าโจวเซียง 姬鄭 Jī zhèng 襄王 Xiāngwáng 651 - 619 BC
พระเจ้าโจวฉิ่ง 姬壬臣 Jīrénchén 頃王 Qǐngwáng 618 - 613 BC
พระเจ้าโจวควง 姬班 Jī bān 匡王 Kuāngwáng 612 - 607 BC
พระเจ้าโจวติ้ง 姬瑜 Jī yú 定王 Dìngwáng 606 - 586 BC
พระเจ้าโจวเจี่ยน 姬夷 Jī yí 簡王 Jiǎnwáng 585 - 572 BC
พระเจ้าโจวหลิง 姬泄心 Jī xièxīn 靈王 Língwáng 571 - 545 BC
พระเจ้าโจวจิ่ง 姬貴 Jī guì 景王 Jǐngwáng 544 - 521 BC
พระเจ้าโจวเต้า 姬猛 Jī měng 悼王 Dàowáng 520 BC
พระเจ้าโจวจิ้ง 姬丐 Jī gài 敬王 Jìng wáng 519 - 476 BC
ยุคเลียดก๊ก (475 - 221 BC)
พระเจ้าโจวหยวน 姬仁 Jī rén 元王 Yuánwáng 475 - 469 BC
พระเจ้าโจวเจินติ้ง 姬介 Jī jiè 貞定王 Zhēndìngwáng 468 - 442 BC
พระเจ้าโจวอาย 姬去疾 Jī qùjí 哀王 Āiwáng 441 BC
พระเจ้าโจวซือ 姬叔 Jī shū 思王 Sīwáng 441 BC
พระเจ้าโจวเข่า 姬嵬 Jī wéi 考王 Kǎowáng 440 - 426 BC
พระเจ้าโจวเวย์เลี่ย 姬午 Jī wǔ 威烈王 Wēilièwáng 425 - 402 BC
พระเจ้าโจวอาน 姬驕 Jī jiāo 安王 Ānwáng 401 - 376 BC
พระเจ้าโจวเลี่ย 姬喜 Jī xǐ 烈王 Lièwáng 375 - 369 BC
พระเจ้าโจวเสี่ยน 姬扁 Jī biǎn 顯王 Xiǎnwáng 368 - 321 BC
พระเจ้าโจวเชิ่นจิ้ง 姬定 Jī dìng 慎靚王 Shènjìngwáng 320 - 315 BC
พระเจ้าโจวหนั่น 姬延 Jī yán 赧王 Nǎnwáng 314 - 256 BC
พระเจ้าโจวฮุ่ย     惠王 Huìwáng 255 - 249 BC
1 มีการศึกษาวิจัยของนักวิชาการที่รับการสนับสนุนการรัฐบาลจีนชิ้นหนึ่ง เป็นศึกษาลำดับเหตุการณ์ในรัชสมัยการปกครองของราชวงศ์โจว จากการศึกษามีการสรุปคร่าว ๆ ได้ว่า ช่วงรัชสมัยที่ก้งเหอได้เข้าสำเร็จราชการต่อจากพระเจ้าโจวลี่คือช่วง 841 ปีก่อนคริสตกาล โดยผลการศึกษานี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการในปีในปี ค.ศ. 2000
2 ขุนนางตระกูลจี (姬) ได้ออกมาประกาศว่าพระเจ้าโจวฮุ่ยเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าโจวหนั่น ซึ่งในช่วงปี 256 ก่อนคริสต์ศักราช กองกำลังฉินได้เข้าโจมตีราชวงศ์โจวและเข้ายึดเมืองลั่วหยาง หลังจากนั้นราชวงศ์โจวก็พายแพ้ให้กับกองกำลังฉิน ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าโจวหนั่นเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวจึงเป็นที่ยอมรับมากกว่า.