รายพระนามจักรพรรดิในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร ระหว่าง ค.ศ. 907 - 960

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก
ห้าราชวงศ์
* note the naming convention: name of dynasty (e.g. 後漢) + temple name or posthumous name (e.g. 高祖), which makes 後漢高祖
ราชวงศ์โฮ่วเหลียง ค.ศ. 907-923
ไท่จู่ (Tài Zǔ 太祖) - จู เฉวียนจง (Zhū Wēn 朱溫) 907-912

Kāipíng 開平 (907-911)
Qiánhuà 乾化 (911-912)

- จู หยูกุ้ย (Zhu Yougui 朱友珪) 912-913
ไม่มี โม่ตี้ (Mò Dì 末帝) จู หยูเจิน (Zhū Zhèn 朱瑱) 913-923

Qiánhuà 乾化 (913-915)
Zhēnmíng 貞明 (915-921)
Lóngdé 龍德 (921-923)

ราชวงศ์โฮ่วถัง ค.ศ. 923-936
ซวงจง (Zhuāng Zōng 莊宗) - หลี่ คุนซู (Lǐ Cúnxù 李存勗) 923-926 Tóngguāng 同光 (923-926)
หมิงจง (Míng Zōng 明宗) - หลี่ ซือหยวน (Lǐ Sìyuán 李嗣源)
หรือ
หลี่ ตั๋น (Lǐ Dǎn 李亶)
926-933

Tiānchéng 天成 (926-930)
Chángxīng 長興 (930-933)

ไม่มี หมินตี้ (Mǐn Dì 節閔帝) หลี่ คงโหว (Lǐ Cónghòu 李從厚) 933-934 Yìngshùn 應順 (913-915)
ไม่มี โม่ตี้ (Mò Dì 末帝) หลี่ คงเค่อ (Lǐ Cóngkē 李從珂) 934-936 Qīngtài 清泰 (934-936)
ราชวงศ์โฮ่วจิ้น ค.ศ. 936-947
เกาจู่ (Gāo Zǔ 高祖) - สือ จิ้งถัง (Shí Jìngtáng 石敬瑭) 936-942 Tiānfú 天福 (936-942)
ไม่มี ฉู่ตี้ (Chū Dì 出帝) Shí Chóngguì 石重貴 942-947

Tiānfú 天福 (942-944)
Kāiyùn 開運 (944-947)

ราชวงศ์โฮ่วฮั่น ค.ศ. 936-947
เกาจู่ (Gāo Zǔ 高祖) - หลิว จื้อหยวน (Liú Zhīyuǎn 劉知遠) 947-948

Tiānfú 天福 (947)
Qiányòu 乾祐 (948)

ไม่มี หยินตี้ (Yǐn Dì 隱帝) หลิว เฉิงหยู (Liú Chéngyòu 劉承祐) 948-950 Qiányòu 乾祐 (948-950)
ราชวงศ์โฮ่วโจว ค.ศ. 951-960
ไท่จู่ (Tài Zǔ 太祖) - กัว เว่ย (Guō Wēi 郭威) 951-954

Guǎngshùn 廣順 (951-954)
Xiǎndé 顯德 (954)

ชิจง (Shì Zōng 世宗) - ไช่ หยง (Chái Róng 柴榮) 954-959 Xiǎndé 顯德 (954-959)
ไม่มี กงตี้ (Gōng Dì 恭帝) Chái Zōngxùn 柴宗訓 959-960 Xiǎndé 顯德 (959-960)
สิบอาณาจักร
note the naming convention: use the personal names unless otherwise stated
Wuyue Kingdom 吳越 904-978
Tài Zǔ 太祖 Wǔsù Wáng 武肅王 Qián Liú 錢鏐 904-932

Tiānbǎo (天寶) 908-923
Bǎodà (寶大) 923-925
Bǎozhèng (寶正) 925-932

Shìzōng (世宗) Wénmù Wáng 文穆王 Qián Yuánquàn 錢元瓘 932-941 ไม่มี
Chéngzōng 成宗 Zhōngxiàn Wáng 忠獻王 Qián Zuǒ 錢佐 941-947 ไม่มี
ไม่มี Zhōngxùn Wáng 忠遜王 Qián Zōng 錢倧 947 ไม่มี
ไม่มี Zhōngyì Wáng 忠懿王 Qián Chù 錢俶 947-978 ไม่มี
Min Kingdom 閩 909-945 including Yin Kingdom 殷 943-945
Tàizǔ 太祖 Zhōngyì Wáng 忠懿王 Wáng Shěnzhī 王審知 909-925 ไม่มี
ไม่มี ไม่มี Wáng Yánhàn 王延翰 925-926 ไม่มี
Tàizōng 太宗 Huìdì 惠帝 Wáng Yánjūn 王延鈞 926-935

Lóngqǐ (龍啟) 933-935

Yǒnghé (永和) 935
Kāngzōng (康宗) - Wáng Jìpéng 王繼鵬 935-939 Tōngwén (通文) 936-939
Jǐngzōng (景宗) - Wáng Yánxī 王延羲 939-944 Yǒnglóng (永隆) 939-944
ไม่มี Tiāndé Dì (天德帝) (as Emperor of Yin) Wáng Yánzhèng 王延政 943-945 Tiāndé (天德) 943-945
Jingnan 荊南 or Nanping 南平 Kingdom 906-963
ไม่มี Wǔxìn Wáng 武信王 Gāo Jìxīng 高季興 909-928 ไม่มี
ไม่มี Wénxiàn Wáng 文獻王 Gāo Cónghuì 高從誨 928-948 ไม่มี
ไม่มี Zhēnyì Wáng 貞懿王 Gāo Bǎoróng 高寶融 948-960 ไม่มี
ไม่มี Shìzhōng 侍中 Gāo Bǎoxù 高寶勗 960-962 ไม่มี
ไม่มี ไม่มี Gāo Jìchōng 高繼沖 962-963 ไม่มี
Chu Kingdom 楚 897-951
ไม่มี Wǔmù Wáng 武穆王 Mǎ Yīn 馬殷 897-930 ไม่มี
ไม่มี Héngyáng Wáng 衡陽王 Mǎ Xīshēng 馬希聲 930-932 ไม่มี
ไม่มี Wénzhāo Wáng 文昭王 Mǎ Xīfàn 馬希範 932-947 ไม่มี
ไม่มี Fèi Wáng 廢王 Mǎ Xīguǎng 馬希廣 947-950 ไม่มี
ไม่มี Gōngxiào Wáng 恭孝王 Mǎ Xī'è 馬希萼 950 ไม่มี
ไม่มี ไม่มี Mǎ Xīchong 馬希崇 950-951 ไม่มี
Wu Kingdom 吳 904-937
Tài Zǔ 太祖 Xiàowǔ Dì 孝武帝 Yáng Xíngmì 楊行密 904-905 Tiānyòu (天祐) 904-905
Liè Zōng 烈宗 Jǐng Dì 景帝 Yáng Wò 楊渥 905-908 Tiānyòu (天祐) 905-908
Gāo Zǔ 高祖 Xuān Dì 宣帝 Yáng Lóngyǎn 楊隆演 908-921

Tiānyòu (天祐) 908-919

Wǔyì (武義) 919-921
ไม่มี Ruì Dì 睿帝 Yáng Pǔ 楊溥 921-937

Shùnyì (順義) 921-927
Qiánzhēn (乾貞) 927-929
Dàhé (大和) 929-935
Tiānzuò (天祚) 935-937

Southern Tang Kingdom 南唐 937-975
Convention for this kingdom only : Nan (Southern) Tang + posthumous names. Hòu Zhǔ was referred to as Lǐ Hòuzhǔ 李後主.
Xiān Zhǔ 先主
or
Liè Zǔ 烈祖
- Lǐ Biàn 李昪 937-943 Shēngyuán (昇元) 937-943
Zhōng Zhǔ 中主
or
Yuán Zōng 元宗
- Lǐ Jǐng 李璟 943-961

Bǎodà (保大) 943-958
Jiāotài (交泰) 958
Zhōngxīng (中興) 958

Hòu Zhǔ 後主 Wǔ Wáng 武王 Lǐ Yù 李煜 961-975 ไม่มี
Southern Han Kingdom 南漢 917-971
Gāo Zǔ 高祖 Tiān Huáng Dà Dì 天皇大帝 Liú Yán 劉龑 917-925

Qiánhēng (乾亨) 917-925
Báilóng (白龍) 925-928
Dàyǒu (大有) 928-941

ไม่มี Shāng Dì 殤帝 Liú Fēn 劉玢 941-943 Guāngtiān (光天) 941-943
Zhōng Zōng 中宗 - Liú Chéng 劉晟 943-958

Yìngqián (應乾) 943
Qiánhé (乾和) 943-958

Hòu Zhǔ 後主 ไม่มี Liú Cháng 劉鋹 958-971 Dàbǎo (大寶) 958-971
Bei (Northern) Han Kingdom 951-979
Shi Zu|世祖 shi4 zu3 Shen Wu Di|神武帝 shen2 wu3 di4 Liu Min|劉旻 liu3 min2 951-954 Qianyou (乾祐 qian2 you4) 951-954
Rui Zong|睿宗 rui4 zong1 Xiao He Di|孝和帝 xiao4 he2 di4 Liu Cheng Jun|劉承鈞 liu3 cheng2 jun1 954-970

Qianyou (乾祐 qian2 you4) 954-957
Tianhui (天會 tian1 hui4) 957-970

Shao Zhu|少主 shao4 zhu3 ไม่มี Liu Ji En|劉繼恩 liu3 ji4 en1 970 ไม่มี
ไม่มี
Ying Wu Di|英武帝 ying1 wu3 di4 Liu Ji Yuan|劉繼元 liu3 ji4 yuan2 970-982 Guangyun (廣運 guang3 yun4) 970-982
Qian (Former) Shu Kingdom 907 - 925
Gao Zu|高祖 gao1 zu3 - Wang Jian|王建 wang2 jian4 907-918

Tianfu (天復 tian1 fu4) 907
Wucheng (武成 wu3 cheng22) 908-910
Yongping (永平 yong3 ping2) 911-915
Tongzheng (通正 tong1 zheng4) 916
Tianhan (天漢 tian1 han4) 917
Guangtian (光天 guang1 tian1) 918

Hou Zhu|後主 hou4 zhu3 ไม่มี Wang Yan|王衍 wang2 yan3 918-925

Qiande (乾德 qian2 de2) 918-925
Xiankang (咸康 xian2 kang1) 925

Hou (Later) Shu Kingdom 934 - 965
Gao Zu|高祖 gao1 zu3 - Meng Zhi Xiang|孟知祥 meng4 zhi1 xiang2 934 Mingde (明德 ming2 de2) 934
Hou Zhu|後主 hou4 zhu3 ไม่มี Meng Chang|孟昶 meng4 chang3 938-965

Mingde (明德 ming2 de2) 934-938
Guangzheng (廣政 guang3 zheng4) 938-965