รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์เหลียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวงศ์เหลียว ปกครองอยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 907-1125
พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
Convention: "Liao" + temple name except Liao Tianzuodi who is referred using "Liao" + posthumous name
ไท่จู่ (太祖 Tàizǔ) เย่ว์ลี่ อาเปาจี (耶律阿保機 Yēlǜ Ābǎojī) 907-926 Shence (神冊 Shéncè) 916-922

Tianzan (天贊 Tiānzàn) 922-926
Tianxian (天顯 Tiānxiǎn) 926

ไท่จง (太宗 Tàizōng) เย่ว์ลี่ เต๋อกวง (耶律德光 Yēlǜ Déguāng) 926-947 Tianxian (天顯 Tiānxiǎn) 927-938

Huitong (會同 Huìtóng) 938-947
Datong (大同 Dàtóng) 947

ซื่อจง (世宗 Shìzōng) เย่ว์ลี่ หร่วน (耶律阮 Yēlǜ Ruǎn) 947-951 Tianlu (天祿 Tiānlù) 947-951
มู่จง (穆宗 Mùzōng) เย่ว์ลี่ จิง (耶律璟 Yēlǜ Jǐng) 951-969 Yingli (應曆 Yìnglì) 951-969
จิ่งจง (景宗 Jǐngzōng) เย่ว์ลี่ เสียน (耶律賢 Yēlǜ Xián) 969-982 Baoning (保寧 Bǎoníng) 969-979

Qianheng (乾亨 Qiánhēng) 979-982

เซิ่งจง (聖宗 Shèngzōng) เย่ว์ลี่ หลงซีว์ (耶律隆緒 Yēlǜ Lóngxù) 982-1031 Qianheng (乾亨 Qiánhēng) 982

Tonghe (統和 Tǒnghé) 983-1012
Kaitai (開泰 Kāitài) 1012-1021
Taiping (太平 Tàipíng) 1021-1031

ซิ่งจง (興宗 Xīngzōng) เย่ว์ลี่ จงเจิน (耶律宗真 Yēlǜ Zōngzhēn) 1031-1055 Jingfu (景福 Jǐngfú) 1031-1032

Chongxi (重熙 Chóngxī) 1032-1055

ต้าวจง (道宗 Dàozōng) เย่ว์ลี่ หงจี่ (耶律洪基 Yēlǜ Hóngjī) 1055-1101 Qingning (清寧 Qīngníng) 1055-1064

Xianyong (咸雍 Xiányōng) 1065-1074
Taikang (太康 Tàikāng) or Dakang (大康 Dàkāng) 1075-1084
Da'an (大安 Dà'ān) 1085-1094
Shouchang (壽昌 Shòuchāng) or Shoulong (壽隆 Shòulóng) 1095-1101

เทียนจั้วตี้ (天祚帝 Tiānzuòdì) เย่ว์ลี่ ชุน (耶律延禧 Yēlǜ Yánxǐ) 1101-1125 Qiantong (乾統 Qiántǒng) 1101-1110

Tianqing (天慶 Tiānqìng) 1111-1120
Baoda (保大 Bǎodà) 1121-1125