รายพระนามจักรพรรดิในยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์เหนือ[แก้]

พระนามเรียกขาน
(Shi Hao 諡號)
พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก (Nian Hao 年號)
ราชวงศ์เหนือ
ราชวงศ์เว่ยเหนือ ค.ศ. 386–535
Convention: Northern Wei + posthumous name
As a well known fact Tuoba family changed their family name to 元(yuan2) during the reign of Xiao Wen Di in 496 so we will also change from there.
เต้าอู่ตี้ (道武帝, dào wǔ dì) ทั่วป๋ากุย (拓拔珪, toù bá guī) ค.ศ. 386-409 เติงกั๋ว (登國, dēng guó) ค.ศ. 386–396
หฺวางชื่อ (皇始, huáng shǐ) ค.ศ. 396–398
เทียนซิ่ง (天興, tiān xìng) ค.ศ. 398–404
เทียนชื่อ (天賜, tiān cì) ค.ศ. 404–409
หมิงหยวนตี้ (明元帝, míng yuán dì) ทั่วป๋าซื่อ (拓拔嗣, toù bá sì) ค.ศ. 409-423 Yongxing (永興 yong3 xing1) 409-413
Shenrui (神瑞 shen2 rui4) 414-416
Taichang (泰常 tai4 chang2) 416-423
ไท่อู่ตี้ (太武帝 tài wǔ dì) ทั่วป๋าเต้า (拓拔燾, toù bá dào) ค.ศ. 424-452 Shiguang (始光 shi3 guang1) 424-428
Shenjia (神(鹿下加) shen2 jia1) 428-431
Yanhe (延和 yan2 he2) 432-434
Taiyan (太延 tai4 yan2) 435-440
Taipingzhenjun (太平真君 tai4 ping2 zhen1 jun1) 440-451
Zhengping (正平 zheng4 ping2) 451-452
Nan An Wang (南安王 nan2 an1 wang2) ทั่วป๋าอวี๋ Tuoba Yu (拓拔余 toù bá yú) ค.ศ. 452 Yongping (永平 yong3 ping2) or Chengping (承平 cheng2 ping2) 452
เหวินเฉิงตี้ Wen Cheng Di (文成帝 wen2 cheng2 di4) ทั่วป๋าจวิ้น Tuoba Jun (拓拔濬 toù bá jun4) ค.ศ. 452-465 Xingan (興安 xing1 an1) 452-454
Xingguang (興光 xing1 guang1) 454-455
Taian (太安 tai4 an1) 455-459
Heping (和平 he2 ping2) 460-465
เสียนเหวินตี้ Xian Wen Di (獻文帝 xian4 wen2 di4) ทั่วป๋าหง Tuoba Hong (拓拔弘 toù bá hong2) ค.ศ. 466-471 Tianan (天安 tian1 an1) 466-467
Huangxing (皇興 huang2 xing1) 467-471
เสี้ยวเหวินตี้ Xiao Wen Di (孝文帝 xiao4 wen2 di4) หยวนหง Yuan Hong (元宏 yuan2 hong2) ค.ศ. 471-499 Yanxing (延興 yan2 xing1) 471-476
Chengming (承明 cheng2 ming2) 476
Taihe (太和 tai4 he2) 477-499
เสวียนอู่ตี้ Xuan Wu Di (宣武帝 xuan1 wu3 di4) หยวนเข่อ Yuan Ke (元恪 yuan2 ke4) ค.ศ. 500-515 Jingming (景明 jing3 ming2) 500-503
Zhengshi (正始 zheng4 shi3) 504-508
Yongping (永平 yong3 ping2) 508-512
Yanchang (延昌 yan2 chang1) 512-515
เสี้ยวหมิงตี้ Xiao Ming Di (孝明帝 xiao4 ming2 di4) หยวนสวี่ Yuan Xu (元詡 yuan2 xu3) ค.ศ. 516-528 Xiping (熙平 xi1 ping2) 516-518
Shengui (神龜 shen2 gui1) 518-520
Zhengguang (正光 zheng4 guang1) 520-525
Xiaochang (孝昌 xiao4 chang1) 525-527
Wutai (武泰 wu3 tai4) 528
เสี้ยวจวงตี้ Xiao Zhuang Di (孝莊帝 xiao4 zhuang1 di4) หยวนจื่อโยว Yuan Zi You (元子攸 yuan2 zi5 you1) ค.ศ. 528-530 Jianyi (建義 jian4 yi4) 528
Yongan (永安 yong3 an1) 528-530
Chang Guang Wang (長廣王 chang2 guang3 wang2)
or
Jing Di (敬帝 jing4 di4)
หยวนเย่ Yuan Ye (元曄 yuan2 ye4) ค.ศ. 530-531 Jianming (建明 jian4 ming2) 530-531
เจียหมินตี้ Jue Min Di (節閔帝 jie2 min3 di4) หยวนกง Yuan Gong (元恭 yuan2 gong1) ค.ศ. 531-532 Putai (普泰 pu3 tai4) 531-532
An Ding Wang (安定王 an1 ding4 wang2)
or
Chu Di (出帝 chu1 di4)
หยวนหลาง Yuan Lang (元朗 yuan2 lang3) ค.ศ. 531-532 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 531-532
เสี้ยวอู่ตี้ Xiao Wu Di (孝武帝 xiao1 wu3 di4) หยวนซิว Yuan Xiu (元脩 yuan2 xiu1) ค.ศ. 532-535 Taichang (太昌 tai4 chang1) 532
Yongxing (永興 yong3 xing1) 532
Yongxi (永熙 yong3 xi1) 532-535
ราชวงศ์เว่ยตะวันออก ค.ศ. 534-550
Convention: Eastern Wei + posthumous name
เสี้ยวจิ้งตี้ Xiao Jing Di (孝靜帝 xiao1 jing4 di4) หยวนซั่นเจี้ยน Yuan Shan Jian (元善見 yuan2 shan4 jian4) ค.ศ. 534-550 Tianping (天平 tian1 ping2) 534-537
Yuanxiang (元象 yuan2 xiang4) 538-539
Xinghe (興和 xing1 he2) 539-542
Wuding (武定 wu3 ding4) 543-550
ราชวงศ์ฉีเหนือ ค.ศ. 550-577
Convention: Northern Qi + posthumous name
เหวินเสวียนตี้ Wen Xuan Di (文宣帝 wen2 xuan1 di4) เกาหยาง Gao Yang (高洋 gao1 yang2) ค.ศ. 550-559 Tianbao (天保 tain1 bao3) 550-559
เฝยตี้ Fei Di (廢帝 fei4 di4) เกาหยิน Gao Yin (高殷 gao1 yin1) ค.ศ. 560 Qian Ming (乾明 qian2 ming2) 560
เสี้ยวเจาตี้ Xiao Zhao Di (孝昭帝 xiao1 zhao1 di4) เกาเหยียน Gao Yan (高演 gao1 yan3) ค.ศ. 560-561 Huangjian (皇建 huang2 jian4) 560-561
อู่เฉิงตี้ Wu Cheng Di (武成帝 wu3 cheng2 di4) เกาจั้น Gao Zhan (高湛 gao1 zhan4) ค.ศ. 561-565 Taining (太寧 tai4 ning2) 561-562
Heqing (河清 he2 qing1) 562-565
โฮ่วจู่ Hou Zhu (後主 hou4 zhu3) เกาเหว่ย Gao Wei (高緯 gao1 wei3) ค.ศ. 565-577 Tiantong (天統 tian1 tong3) 565-569
Wuping (武平 wu3 ping2) 570-576
Longhua (隆化 long2 hua3) 576
โย่วจู๋ You Zhu (幼主 you4 zhu3) เกาเหิง Gao Heng (高恆 gao1 heng2) ค.ศ. 577 Chengguang (承光 cheng2 guang1) 577
ฟ่านหยางหวาง Fan Yang Wang (范陽王 fan4 yang2 wang2) เกาเซ่าอี่ Gao Shao Yi (高紹義 gao1 shao4 yi4) ค.ศ. 577-579? Did not exist
ราชวงศ์เว่ยตะวันตก ค.ศ. 535-556
Convention: Western Wei + posthumous name
เหวินตี้ Wen Di (文帝 wen2 di4) หยวนเป่าจวี้ Yuan Bao Ju (元寶炬 yuan2 bao3 ju4) ค.ศ. 535-551 Datong (大統 da4 tong3) 535-551
เฟ่ย์ตี้ Fei Di (廢帝 fei4 di4) หยวนชิน Yuan Qin (元欽 yuan2 qin1) ค.ศ. 552-554 Did not exist
กงตี้ Gong Di (恭帝 gong1 di4) หยวนขัว Yuan Kuo (元廓 yuan2 kuo4) ค.ศ. 554-556 Did not exist
ราชวงศ์โจวเหนือ ค.ศ. 557-581
Convention: Northern Zhou + posthumous name
เสี้ยวหมินตี้ Xiao Min Di (孝閔帝 xiao1 min3 di4) อวี่เหวินเจวี๋ย Yuwen Jue (宇文覺 yu3 wen2 jue2) ค.ศ. 557 Did not exist
หมิงตี้ Ming Di (明帝 ming2 di4) หรือ
เสี้ยวหมิงตี้ Xiao Ming Di (孝明帝 xiao4 ming2 di4)
อวี่เหวินอวี้ Yuwen Yu (宇文毓 yu3 wen2 yu4) ค.ศ. 557-560 Wucheng (武成 wu3 cheng2) 559-560
อู่ตี้ Wu Di (武帝 wu3 di4) อวี่เหวินยง Yuwen Yong (宇文邕 yu3 wen2 yong1) ค.ศ. 561-578 Baoding (保定 bao3 ding4) 561-565
Tianhe (天和 tian1 he2) 566-572
Jiande (建德 jian4 de2) 572-578
Xuanzheng (宣政 xuan1 zheng4) 578
เสวียนตี้ Xuan Di (宣帝 xuan1 di4) อวี่เหวินหยุน Yuwen Yun (宇文贇 yu3 wen2 yun1) ค.ศ. 579 Dacheng (大成 da4 cheng2) 579
จิ้งตี้ Jing Di (靜帝 jing4 di4) อวี่เหวินช่าน Yuwen Chan (宇文闡 yu3 wen2 chan3) ค.ศ. 579-581 Daxiang (大象 da4 xiang4) 579-581
Dading (大定 da4 ding4) 581

ราชวงศ์ใต้[แก้]

พระนามเรียกขาน
(Shi Hao 諡號)
พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก
(Nian Hao 年號)
ราชวงศ์หลิวซ่ง (ค.ศ. 420-479)
Convention: Song + posthumous name, sometimes except Liu Yu who was referred using personal name.
อู่ตี้ Wu Di (武帝 wu3 jing4 di4) หลิวอวี้ Liu Yu (劉裕 liu3 yu4) ค.ศ. 420-422 Yongchu (永初 yong3 chu1) 420-422
เซ่าตี้ Shao Di (少帝 shao4 di4) หลิวอี้ฝู Liu Yi Fu (劉義符 liu3 yi4 fu2) ค.ศ. 423-424 Jingping (景平 jing3 ping2) 423-424
เหวินตี้ Wen Di (文帝 wen2 di4) หลิวอี้หลง Liu Yi Long (劉義隆 liu3 yi4 long2) ค.ศ. 424-453 หยวนเจีย Yuanjia (元嘉 yaun2 jia1) 424-453
เสี้ยวอู่ตี้ Xiao Wu Di (孝武帝 xiao1 wu3 di4) หลิวจวิ้น Liu Jun (劉駿 liu3 jun4) ค.ศ. 454-464 Xiaojian (元嘉 xiao1 jian4) 454-456
Daming (大明 da4 ming2) 457-464
เฉียนเฝยตี้ Qian Fei Di (前廢帝 qian2 fei4 di4) หลิวจื่อเย่ Liu Zi Ye (劉子業 liu3 zi5 ye4) ค.ศ. 465 Yongguang (永光 yong3 guang1) 465
Jinghe (景和 jing3 he2) 465
หมิงตี้ Ming Di (明帝 ming2 di4) หลิวอวี่ Liu Yu (劉彧 liu3 yu4) ค.ศ. 465-472 Taishi (泰始 tai4 shi3) 465-471
Taiyu (泰豫 tai4 yu4) 472
โฮ่วเฝ่ยตี้ Hou Fei Di (後廢帝 hou4 fei4 di4 or Cang Wu Wang (蒼梧王 cang1 wu2 wang2) หลิวอวี่ Liu Yu (劉昱 liu3 yu4) ค.ศ. 473-477 Yuanhui (元徽 yuan2 hui1) 473-477
ซุ่นตี้ Shun Di (順帝 shun4 di4) หลิวจุน Liu Zhun (劉準 liu3 zhun3) ค.ศ. 477-479 Shengming (昇明 sheng1 ming2) 477-479
ราชวงศ์ฉีใต้ ค.ศ. 479-502
Convention: Qi + posthumous name
เกาตี้ Gao Di (高帝 gao1 di4) เซียวเต้าเฉิง Xiao Dao Cheng (蕭道成 xiao1 dao4 cheng2) ค.ศ. 479-482 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482
อู่ตี้ Wu Di (武帝 wu3 jing4 di4) เซียวเจ่อ Xiao Ze (蕭賾 xiao1 ze2) ค.ศ. 483-493 Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493
Yu Lin Wang (鬱林王 yu4 lin2 wang2) เซียวเจาเย่ Xiao Zhaoye (蕭昭業 xiao1 zhao1 ye4) ค.ศ. 494 Longchang (隆昌 long2 chang1) 494
Hai Ling Wang (海陵王 hai3 ling2 wang2) เซียวเจาเหวิน Xiao Zhaowen (蕭昭文 xiao1 zhao1 wen2) ค.ศ. 494 Yanxing (延興 yan2 xing1) 494
หมิงตี้ Ming Di (明帝 ming2 di4) เซียวหลวน Xiao Luan (蕭鸞 xiao1 luan2) ค.ศ. 494-498 Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498
ตงหุนโหว Dong Hun Hou (東昏侯 dong1 hun1 hou2) เซียวเป่าเจวี้ยน Xiao Baojuan (蕭寶卷 xiao1 bao3 juan3) ค.ศ. 499-501 หย่งหยวน (永元 yong3 yuan2) 499-501
เหอตี้ He Di (和帝 he2 di4) เซียวเป่าหรง Xiao Bao Rong (蕭寶融 xiao1 bao3 rong2) ค.ศ. 501-502 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502
ราชวงศ์เหลียง ค.ศ. 502-557
Convention: Liang + posthumous name
อู่ตี้ Wu Di (武帝 wu3 jing4 di4) เซียวเหยียน Xiao Yan (蕭衍 xiao1 yan3) ค.ศ. 502-549 Tianjian (天監 tian1 jian1) 502-519
Putong (普通 pu3 tong1) 520-527
Datong (大通 da4 tong1) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhong1 da4 tong1) 529-534
Datong (大同 da4 tong2) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhong1 da4 tong2) 546-547
Taiqing (太清 tai4 qing1) 547-549
เจียนเหวินตี้ Jian Wen Di (簡文帝 jian3 wen2 di4) เซียวกัง Xiao Gang (蕭綱 xiao1 gang1) ค.ศ. 549-551 Dabao (大寶 da4 bao3) 550-551
Yu Zhang Wang (豫章王 yu4 zhang1 wang2) เซียวตง Xiao Dong (蕭棟 xiao1 dong4) ค.ศ. 551-552 Tianzheng (天正 tian1 zheng4) 551-552
หยวนตี้ Yuan Di (元帝 yuan2 di4) เซียวอี้ Xiao Yi (蕭繹 xiao1 yi4) ค.ศ. 552-555 Chengsheng (承聖 cheng2 sheng4) 552-555
Zhen Yang Hou (貞陽侯 zhen1 yang2 hou2) เซียวหยวนหมิง Xiao Yuan Ming (蕭淵明 xiao1 yuan1 ming2) ค.ศ. 555 Tiancheng (天成 tian1 cheng2) 555
จิ้งตี้ Jing Di (敬帝 jing4 di4) เซียวฟางจื่อ Xiao Fang Zhi (蕭方智 xiao1 fang1 zhi4) ค.ศ. 555-557 Shaotai (紹泰 shao4 tai4) 555-556
Taiping (太平 tai4 ping2) 556-557
ราชวงศ์เฉิน ค.ศ. 557-589
Convention: Chen + posthumous name
อู่ตี้ Wu Di (武帝 wu3 di4) เฉินป้าเซียน Chen Ba Xian (陳霸先 chen2 ba4 xian1) ค.ศ. 557-559 Yongding (永定 yong3 ding4) 557-559
เหวินตี้ Wen Di (文帝 wen2 di4) เฉินเฉียน Chen Qian (陳蒨 chen2 qian4) ค.ศ. 560-566 Tianjia (天嘉 tian1 jia1) 560-566
Tiankang (天康 tian1 kang1) 566
เฝย์ตี้ Fei Di (廢帝 fei4 di4) เฉินป๋อจง Chen Bo Zong (陳伯宗 chen2 bo2 zong1) ค.ศ. 567-568 Guangda (光大 guang1 da4) 567-568
เสวียนตี้ Xuan Di (宣帝 xuan1 di4) เฉินซวี Chen Xu (陳頊 chen2 xu1) ค.ศ. 569-582 Taijian (太建 tai4 jian4) 569-582
Hou Zhu (後主 hou4 zhu3) เฉินซู่เป่า Chen Shu Bao (陳叔寶 chen2 shu2 bao3) ค.ศ. 583-589 Zhide (至德 zhi4 de2) 583-586
Zhenming (禎明 zhen1 ming2) 587-589

ราชวงศ์หนานเหลียง ค.ศ. 555-587[แก้]

พระนามแต่งตั้ง
(Miao Hao 廟號 miào hào)
พระนามเรียกขาน
(Shi Hao 諡號)
พระนามเดิม ปีครองราชย์ รัชศก (Nián Hào 年號)
Convention: Nan Liang + posthumous name
Note: some historians set Nan Liang as a continuation of the Liang Dynasty since it was founded by descendants of the Xiao's, the ruling family of the Liang Dynasty.
จงจง Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) เสวียนตี้ Xuan Di (宣帝 xuan1 di4) เซียวฉา Xiao Cha (蕭察 xiao1 cha2) ค.ศ. 555-562 Dading (大定 da4 ding4) 555-562
ซือจง Shi Zong (世4宗 shi zong1) เสี้ยวหมิงตี้ Xiao Ming Di (孝明帝 xiao4 ming2 di4) เซียวคุย Xiao Kui (蕭巋 xiao1 kui1) ค.ศ. 562-585 Tianbao (天保 tian1 bao3) 562-585
Did not exist เสี้ยวจิงตี้ Xiao Jing Di (孝靜帝 xiao4 jing4 di4)
หรือ
จูกง Ju Gong (#33682;公 ju3 gong1)
เซียวฉง Xiao Cong (蕭琮 xiao1 cong2) ค.ศ. 585-587 Guangyun (廣運 guang3 yun4) 562-585