ผู้ใช้:Tikmok

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Tikmok
Tikmok
เพศSexy
สรรพนามผม/คุณ/เขา (ครึ้มๆก็ 😅 กู/มึง/แม่ง)
เริ่มเขียน15 เมษายน พ.ศ. 2556 (11 ปี)
สิ่งที่สนใจประสาทวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการ ดูเพิ่มเติม
ความตั้งใจเขียน-ปรับปรุงบทความทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ติดวิกิพีเดียระยะเริ่มต้น
ระดับทักษะชาววิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
เกี่ยวกับผู้เขียน
ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
11 ปี 1 เดือน 7 วัน
บทความที่ริเริ่ม/แปล
(รวมจำนวน)
ผู้ใช้คนนี้สนใจและแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
สถิติการแก้ไข
หน้าที่แก้ไขมากครั้งที่สุด
(ส่วนตัว)
เครื่องมือการเขียน
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความด้วยโน้ตแพด
ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์

เรื่องที่เคยเขียน[แก้]

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานเขียนทั่วไป
000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
001ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ความรู้ทั่วไปและการงอกเงยของความรู้
004ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
005ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และข้อมูล
006ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ งานเฉพาะทาง
025ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การดำเนินการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
050ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
060ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
องค์การต่าง ๆ พิพิธภัณฑวิทยา
ปรัชญาและจิตวิทยา
100ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปรัชญา
121ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้)
126ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อัตตา
150ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
152ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สัญชานรับความรู้สึก การเคลื่อนไหว อารมณ์ และแรงขับทางสรีรวิทยา
153ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กระบวนการทางจิตที่รู้สำนึกและเชาวน์ปัญญา
158ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยาประยุกต์
160ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
161ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การอุปนัย
162ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การนิรนัย
165ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เหตุผลวิบัติและต้นกำเนิดของความผิดพลาด
166ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตรรกบท
167ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สมมติฐาน
168ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การให้เหตุผลและการจูงใจ
169ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อุปมาอุปไมย
170ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จริยธรรม ศีลธรรม
ศาสนา
200ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนา
210ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาธรรมชาติ
213ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตำนานการสร้างโลก
290ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ
299ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนาที่มิได้จำแนกไว้ที่อื่น
สังคมศาสตร์
300ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สังคมศาสตร์
302ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อันตรกิริยาทางสังคม
310ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถิติศาสตร์
320ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
324ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กระบวนการทางการเมือง
328ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กระบวนการทางกฎหมาย
330ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์
331ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
332ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์การเงิน
340ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมาย
342ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมายรัฐธรรมนูญและปกครอง
345ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมายอาญา
360ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
361ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
งานสังคมสงเคราะห์
362ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปัญหาและบริการต่อกลุ่มคน
363ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปัญหาและบริการสังคมอื่น
364ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อาชญาวิทยา
370ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา
378ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อุดมศึกษา
380ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
384ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การสื่อสาร
390ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
392ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จารีตประเพณีวงจรชีวิตและชีวิตในบ้าน
398ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตำนานพื้นบ้าน
วิทยาศาสตร์
500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
510ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
511ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
หลักการทั่วไปของคณิตศาสตร์
519ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์ประยุกต์
520ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
530ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ฟิสิกส์
560ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
บรรพชีวินวิทยา
570ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
572ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวเคมี
573ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ระบบสรีรวิทยาจำเพาะในสัตว์ มิญชวิทยาและสรีรวิทยาเฉพาะที่ในสัตว์
576ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
577ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
นิเวศวิทยา
580ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พฤกษศาสตร์
590ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สัตววิทยา
599ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
600ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
607ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา การวิจัย หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
610ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
แพทยศาสตร์
612ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สรีรวิทยามนุษย์
613ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล
614ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
นิติเวชศาสตร์, อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บ บาดแผล โรค, เวชศาสตร์ป้องกันสาธารณะ
615ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เภสัชวิทยาและวิชาการรักษาโรค
616ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
โรค
617ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์เฉพาะที่ ทันตแพทยศาสตร์ จักษุวิทยา โสตวิทยา โสตสัมผัสวิทยา
618ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
นรีเวชวิทยา สูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
620ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
630ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เกษตรศาสตร์
633ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พืชผลทุ่งและไร่ใหญ่
636ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การเลี้ยงสัตว์
640ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
641ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่ม
650ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การจัดการธุรกิจ
658ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การจัดการทั่วไป
660ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมเคมี
663ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
664ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เทคโนโลยีอาหาร
670ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
โรงงานอุตสาหกรรม
ศิลปะและนันทนาการ
700ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปกรรม การบันเทิง
740ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
745ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
มัณฑนศิลป์
746ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปะสิ่งทอ
780ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรี
782ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เพลงร้อง
783ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรีสำหรับเสียงเดียว
784ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เครื่องดนตรี วงเครื่องดนตรีและดนตรีวง
788ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เครื่องลม
วรรณกรรม
800ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี
810ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
813ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
บันเทิงคดีอเมริกาภาษาอังกฤษ
821ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
823ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
บันเทิงคดีภาษาอังกฤษ
828ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
งานเขียนจิปาถะภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
908ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกลุ่มคน
920ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวประวัติ พงศาวลีวิทยา เครื่องยศ
927ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
929ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พงศาวลีวิทยา ชื่อ เครื่องยศ
940ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
942ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
อังกฤษและเวลส์
943ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เยอรมนีและประเทศยุโรปกลางที่อยู่ใกล้เคียง
948ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สแกนดิเนเวียและฟินแลนด์
949ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ส่วนอื่นของยุโรป
970ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ