ประทีป กีรติเรขา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประทีป กีรติเรขา
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
อธิบดีกรมที่ดิน
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
ถัดไปประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำรงตำแหน่ง
27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 27 มกราคม พ.ศ. 2558 (3 ปี 31 วัน)
ก่อนหน้าสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ถัดไปยุทธนา วิริยะกิตติ
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่ง
27 มกราคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (0 ปี 246 วัน)
ก่อนหน้าเสริม ไชยณรงค์
ถัดไปสมศักดิ์ จังตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 มกราคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรสศิรดา กีรติเรขา

นายกองเอก[1] ประทีป กีรติเรขา (เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2501) เป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เคยเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [2]

อดีตอธิบดีกรมที่ดิน, อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติ[แก้]

นายประทีป กีรติเรขา เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมดสี่คน

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางศิรดา กีรติเรขา

การศึกษา[แก้]

นายประทีปจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง), นิติศาสตร์ มสธ. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า รวมทั้ง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[3]

รับราชการ[แก้]

นายประทีป รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแทนนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 [4]

หลังจากดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ 3 ปี นายประทีปก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแทนนายเสริม ไชยณรงค์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [5]

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายประทีปมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [6] โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้นายประทีปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน[7] แทนนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 [8]

การเมือง[แก้]

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายประทีป กีรติเรขา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[9][10] และเป็นเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)[11]

นายประทีป มีบทาทสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ แทนนายกรัฐมนตรี[12]

ในปี 2564 นายประทีป ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[13][14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 5 ข หน้า 10 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 2. คำสั่งสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 40 ง หน้า 71 19 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2564
 3. ประวัตินายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอน 16 ง พิเศษ หน้า 2 16 มกราคม พ.ศ. 2555
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 38 ง พิเศษ หน้า 3 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 192 ง พิเศษ หน้า 9 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 7. ‘ประทีป กีรติเรขา’ กรมที่ดินลุยหนัก เร่งรังวัด-ออกโฉนด
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562
 10. ฮือฮา !!! ครม.บิ๊กตู่ ตั้ง “ประทีบ กีรติเรขา” นั่ง รองเลขา ฯ นายก ฝ่ายการเมือง
 11. กักตัว 'เลขานุการ ศบค.' หลังผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯติดเชื้อโควิด-19
 12. ประทีป กีรติเรขา รับหน้าเสื่อการเมือง-แทน‘บิ๊กตู่’
 13. เปิดชื่อ คณะกรรมการจัดหาวัคซีน ไร้นักการเมือง
 14. นายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๗, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แก้คำผิด แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๒๑, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ตุลาคม ๒๕๒๘
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๘๐, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒