ความตกลงเชงเกน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความตกลงเชงเกน
Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders
ลายเซ็นในความตกลงเชงเกน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.1985
วันลงนาม14 มิถุนายน ค.ศ.1985
(38 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
ที่ลงนามเชงเกน, ประเทศลักเซมเบิร์ก
วันมีผล26 มีนาคม ค.ศ.1995
(29 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
ผู้ลงนามแรกเริ่ม เบลเยียม
 ฝรั่งเศส
 เยอรมนีตะวันตก
 ลักเซมเบิร์ก
 เนเธอร์แลนด์
ผู้เก็บรักษารัฐบาลประเทศลักเซมเบิร์ก
ป้ายข้ามเขตแดนระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มเชงเกนซึ่งไม่มีป้อมตรวจคนเข้าเมือง

ความตกลงเชงเกน (อังกฤษ: Schengen Agreement) เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 27 ประเทศ (1 มกราคม พ.ศ. 2565) ทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศและประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมประชากร 400 ล้านคนในพื้นที่มากกว่าสี่ล้านตารางกิโลเมตร

สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช้กฎนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง[1]

ประเทศสมาชิกเชงเกน[แก้]

ประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว - ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ประเทศสมาชิกทั้งหมดหลังจากการเข้าร่วมเพิ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

แผนที่แสดงการเข้าร่วมข้อตกลงเชงเกน สีฟ้าคือประเทศที่ประกาศใช้แล้ว สีเขียวคือประเทศที่เตรียมเข้าร่วม
 • ประเทศเบลเยียม
 • ประเทศฝรั่งเศส
 • ประเทศอิตาลี
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศเดนมาร์ก
 • ประเทศกรีซ
 • ประเทศโปรตุเกส
 • ประเทศสเปน
 • ประเทศเยอรมนี
 • ประเทศออสเตรีย
 • ประเทศฟินแลนด์
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ประเทศสวีเดน
 • ประเทศนอร์เวย์
 • ประเทศไอซ์แลนด์
 • ประเทศมอลตา
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • ประเทศเอสโตเนีย
 • ประเทศฮังการี
 • ประเทศโปแลนด์
 • ประเทศสโลวาเกีย
 • ประเทศสโลวีเนีย
 • ประเทศลัตเวีย
 • ประเทศลิทัวเนีย
 • ประเทศโมนาโก
 • ประเทศโครเอเชีย

ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนีย ยังอยู่ในการพิจารณา

ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น[แก้]

เอเจนซี่วีซ่าสัญชาติฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งทำให้ฝ่ายบริหารมีอภิสิทธิ์อย่างกว้างขวาง สิทธิขั้นพื้นฐานของชาวต่างชาติในแง่ของการขอวีซ่านั้นถูกจำกัดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศไม่รับรองสิทธิของคนต่างด้าวในการเคลื่อนไหวอย่างเสรี สภารัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการควบคุมการเข้ามาสู่ดินแดนของตนโดยรัฐนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของอำนาจอธิปไตย ดังนั้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจึงเป็นค่าธรรมเนียมที่สูง

กงสุลมีดุลยพินิจที่กว้างขวางพอสมควร: ชาวต่างชาติไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการเข้าสู่อาณาเขตของประเทศได้ เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการอนุมัติหรือปฏิเสธวีซ่านั้นไม่รวมอยู่ในกฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับวีซ่าพำนักระยะยาว โดยหลักการแล้วการปฏิเสธไม่ได้ถูกหรือมาจากการชักนำใดๆ

การบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น[แก้]

เอเจนซี่วีซ่าสัญชาติฝรั่งเศส-ไทย ที่มีประสบการณ์รอบด้าน ความรู้ ความสามารถที่ดี สามารถรับประกันประสิทธิภาพการบริการและการทำงานที่ยอดเยี่ยม จึงกลายเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้อย่างเป็นอย่างมาก

เหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นประเทศไทย[แก้]

เอกสารการเดินทางเท็จ/ปลอม วัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการเข้าพักที่ไม่สามารถพิสุจน์ได้หรือไม่สอดคล้องกับแผนการเดินทาง คุณไม่ได้แสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับระยะเวลาของการเข้าพักตามที่ยื่นขอ หรือกำลังที่บ่งบอกว่าสามารถกลับไปยังประเทศต้นทางหรือถิ่นที่อยู่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือฉุกเฉิน หรือหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สาม หรือคุณไม่สามารถยื่นยันหลักฐานืงการเงินเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแบบตรงไปตรงมา คุณได้อยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกมานานกว่าสามเดือน(90วัน)แล้วในช่วงหกเดือนนับตั้งแต่วันที่กงสุลอนุมัติวีซ่า บนพื้นฐานของการอนุมัติวีซ่าที่มีข้อจำกัด คุณถูกแจ้งวัตถุประสงค์ด้านการถูกปฏิเสธการวีซ่าในระบบข้อมูลเชงเก้น (SIS) ประเทศสมาชิกเซงเก้นหนึ่งประเทศขึ้นไปพิจารณาว่าคุณเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของชาติ หรือสาธารณสุข ตามความหมายของมาตรา 2.19 ของระเบียบ (EC) ที่ 562/2006 (ประมวลกฎหมายเชงเก้น) หรือต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของหนึ่งหรือ ของประเทศสมาชิกเพิ่มเติม คุณไม่ได้แสดงหลักฐานว่าคุณมีประกันสุขภาพการเดินทางที่เพียงพอและถูกต้องตามข้อตกลง ข้อมูลที่ให้ไว้หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆเพื่อพิสูจน์วัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการเข้าสู่ประเทศไม่น่าเชื่อถือ หลักฐานด้านความตั้งใจของคุณที่จะออกจากอาณาเขตของประเทศสมาชิกก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุไม่เพียงพอ

อ้างอิง[แก้]

 1. "Schengen area" is the common name for states that have implemented the agreement.