การเขียนคำทับศัพท์ภาษาสเปน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับข้อมูลต้นฉบับสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน

การเขียนคำทับศัพท์ภาษาสเปนนี้ เป็นหลักการทั่วไปที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้กำหนด สำหรับศัพท์บางคำที่มีการอ่านออกเสียงผิดไปจากปรกติ ให้ถือการทับศัพท์ตามการออกเสียงของคำนั้น

หลักทั่วไป[แก้]

1. สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาสเปน โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาสเปน เช่น

amor = อามอร์
higo = อีโก

สระที่เรียงกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ถ้าทุกตัวเป็นสระเสียงหนัก (a, e และ o) หรือสระเสียงเบา (i และ u) ที่มีเครื่องหมายลงเสียงหนัก [´] กำกับอยู่จะออกเสียงแยกกัน เช่น

paella = ปาเอยา
boa = โบอา
María = มารีอา
grúa = กรูอา

แต่ถ้าสระที่เรียงกันนั้น มีสระเสียงเบาอยู่ด้วย หรือเป็นสระเสียงเบาทั้งหมด จะออกเสียงเป็นสระผสม เช่น

Francia = ฟรันเซีย
tiempo = เตียมโป
ciudad = ซิวดัด
buey = บวย

2. พยัญชนะ ให้ถอดเป็นพยัญชนะไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาสเปน เช่น

cena = เซนา
chico = ชีโก

3. h เป็นพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง เช่น

higo = อีโก
ahí = อาอี

ในกรณีที่ h แทรกอยู่ระหว่างสระ และสระนั้น ๆ มีสระเสียงเบาอยู่ด้วย ก็จะออกเสียงเป็นสระผสม เสมือนไม่มี h แทรกอยู่ เช่น

Mihura = มิวรา
ahura = เอารา

4. เครื่องหมาย acento ortográfico [´] เป็นเครื่องหมายลงเสียงหนัก ไม่ทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป

5. ตัวอักษรภาษาสเปน ในการเขียนตัวย่อ ใช้ดังนี้

A = อา B = เบ C = เซ D = เด
E = เอ F = เอเฟ G = เค H = อาเช
I = อี J = โคตา K = กา L = เอเล
Ll1 = เอเย M = เอเม N = เอเน Ñ = เอเญ
O = โอ P = เป Q = กู R = เอเร
S = เอเซ T = เต U = อู V = อูเบ
W = อูเบโดเบล X = เอกิส Y = เย Z = เซตา

6. หลักเกณฑ์อื่น ๆ เช่น การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต ไม้ไต่คู้ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ให้ถือตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ


1ปัจจุบันสมาคมบัณฑิตยสถานภาษาสเปนไม่นับว่า CH (เช/เซอาเช) LL (เอเย) และ RR (เอร์เร/เอเรเอเร/โดเบลเอเร) เป็นตัวอักษรแยกต่างหากในพจนานุกรม ดังนั้นคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรดังกล่าวจึงไปรวมอยู่ในหมวด C L และ R แทนตามลำดับ

ตารางเทียบเสียงสระภาษาสเปน[แก้]

สระ ใช้ ตัวอย่าง
A
a (ไม่มีตัวสะกด) อา pata = ปาตา
a (มีตัวสะกด) อะ (—ั) Antonio = อันโตเนียว
a + g อะ tragedia = ตระเคเดีย
a + l Calatayud = กะลาตายุด
ai ไอย์ aire = ไอย์เร
ay hay = ไอย์
au เอา auto = เอาโต
สระ ใช้ ตัวอย่าง
E
e เอ enemigo = เอเนมีโก
ei เอย์ veinte = เบย์นเต
ey rey = เรย์
eu เอว Europa = เอวโรปา
Ceuta = เซวตา
สระ ใช้ ตัวอย่าง
I
i (ไม่มีตัวสะกด) อี higo = อีโก
i (มีตัวสะกด) อิ Agustín = อะกุสติง
ia เอีย Francia = ฟรันเซีย
ie เอีย tiempo = เตียมโป
io เอียว Antonio = อันโตเนียว
iu อิว ciudad = ซิวดัด
สระ ใช้ ตัวอย่าง
O
o โอ hora = โอรา
o + l ออ sol = ซอล
o + n León = เลออง
o + r amor = อามอร์
oo โอ Feijoo = เฟย์โค
oi โอย boina = โบยนา
oy hoy = โอย
ou โอว์ COU = โกว์
สระ ใช้ ตัวอย่าง
U
u (ไม่มีตัวสะกด) อู lluvia = ยูเบีย
u (มีตัวสะกด) อุ Calatayud = กะลาตายุด
ua อัว Padua = ปาดัว
ue อวย Suecia = ซวยเซีย
uey อวย buey = บวย
ui อุย ruina = รุยนา
uo โอว duodeno = โดวเดโน
ur อูร์ sur = ซูร์

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาสเปน[แก้]

พยัญชนะ พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ หมายเหตุ
ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b bebida = เบบีดา club = กลุบ
c - - diccionario = ดิกเซียวนาเรียว
c + a cama = กามา - -
c + o Paco = ปาโก
c + u cuma = กูมา
c + l clásico = กลาซีโก
c + r craso = กราโซ
c + e cena = เซนา - -
c + i decir = เดซีร์
ch chico = ชีโก
muchacha = มูชาชา
crónlech = กรอนเลช
d dedo = เดโด ciudad = ซิวดัด
f figura = ฟีกูรา - -
g - - digno = ดิกโน
g + a gamba = กัมบา - -
g + o goma = โกมา
g + u agudo = อะกูโด
g + l globo = โกลโบ
g + r gráfico = กราฟีโก
g + e gemelo = เคเมโล - -
g + i dirigir = ดีรีคีร์
gu + a กวา Guadiana = กวาเดียนา - -
gu + e เก Guernica = เกร์นีกา - -
gu + i กี Guipuzcoa = กีปุซโกอา - -
gu + o โกว antiguo = อันตีโกว - -
gü + e กูเอ averigüeis = อาเบรีกูเออิส - -
gü + i กวี güiro = กวีโร - -
h (ไม่ออกเสียง) - harina = อารีนา - -
j caja = กาคา - -
k kilo = กีโล - -
l calendario = กาเลนดาเรียว maldad = มัลดัด
ll llama = ยามา ย์ Sabadell = ซาบาเดย์
grill = กริล
m madre = มาเดร imperio = อิมเปเรียว
m (เมื่อเป็นตัวสะกด
และอยู่ท้ายคำ)
- - album = อัลบุง
n nabo = นาโบ Agustín = อะกุสติง
n (เมื่อเป็นตัว
สะกดและตามด้วย
c (ที่ออกเสียง ซ),
d, t และ z)
- - Francisco = ฟรันซิสโก
Hernando = เอร์นันโด
Montano = มอนตาโน
Gonzalo = กอนซาโล
ñ niñera = นีเญรา - -
p pomelo = โปเมโล - -
qu quimica = กีมีกา - -
r pera = เปรา ร์ amar = อามาร์
s semana = เซมานา viernes = เบียร์เนส
t pata = ปาตา Internet = อินเตร์เนต
v vaca = บากา - -
w Wamba = วัมบา - -
หมายเหตุ ภาษาสเปนแต่เดิมไม่มีพยัญชนะ w แต่ในปัจจุบันได้ยอมรับว่า w เป็นพยัญชนะตัวหนึ่ง โดยใช้เขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
การออกเสียง: ถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาเยอรมันจะออกเสียงเหมือน v (ออกเสียง บ) เช่น Wagner = บากเนอร์
ถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นจะออกเสียงเหมือนอักษร u (ออกเสียง อูว) เช่น Whisky = อูวิสกี
แต่เพื่อให้ออกเสียงง่ายในภาษาไทย จึงกำหนดให้ถอด w เป็น ว
x xilografia = ซีโลกราเฟีย กซ sintaxis = ซินตักซิส อยู่ระหว่างสระ
excursión = เอซกูร์ซีออง ตามด้วยพยัญชนะ
y hoyo = โอโย - -
z zapato = ซาปาโต pez = เปซ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]